نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی مورد مطالعه کارکنان ادارات کل …

۳-۲-۳) تحقیق و توسعه ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹
 
طرح تحقیق (انواع تحقیقات برحسب نحوه گردآوری دادهها) ……………………………………………….. ۵۹
۳-۳-۱) طرحهای اکتشافی ………………………………………………………………………………………………………. ۶۰
۳-۳-۲) طرحهای توصیفی ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
۳-۳-۳) طرحهای علی ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۳
 
روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
جامعه آماری و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۳-۵-۱) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۳-۵-۲) روش نمونهگیری ………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
 
روش گردآوری دادهها ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
ساختار پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
۳-۸-۱) روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
۳-۸-۲) پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
 
متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰
روشهای موردنظر برای تجزیهوتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها ………………………………………… ۷۱
مدل تحلیلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
فصل چهارم- تجزیهوتحلیل دادهها
 
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵
آمادهسازی دادهها برای تحلیل …………………………………………………………………………………………………. ۷۶
یافتههای توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
ویژگیهای جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………………………………. ۷۷
توصیف متغیرهای اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۴-۳-۳) اعتبار پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
 
آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰
آزمون مدل ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱
بررسی شاخصهای برازش…………………………………………………………………………………………………………. ۹۵
آزمون فرضیههای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… ۹۹
بررسی فرضیههای ردشده براساس ویژگیهای جمعیت شناختی …………………………………………… ۹۶
خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
فصل پنجم- نتیجهگیری پیشنهادات
 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است