نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی مورد مطالعه کارکنان …

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
مروری بر یافتههای توصیفی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق و بحث درباره آنها……………………………………….. ۱۰۵
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
پیشنهادهایی برای سازمان موردمطالعه(بانک سپه) ………………………………………………………………. ۱۱۰
پیشنهادهایی برای محققان آتی …………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲
منابع
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… i
منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ii
پیوستها
پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. vii
شکلها
شکل  ۲-۱٫ مدل اچ-آر-دبلیو (اثر تعاملی سلامت، روابط و کار)……………………………………………………………. ۱۵
شکل ۲-۲٫ عوامل شکلدهنده رفتارهای سازمانی مثبت ………………………………………………………………………. ۲۰
شکل ۲-۳٫ منابع اصلی خودکارآمدی …………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
شکل ۲-۵٫ مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
شکل ۳-۱٫ رابطه تحقیقات پایه و کاربردی ……………………………………………………………………………………………. ۵۸
شکل ۳-۲٫ استراتژیهای کمّی در فرآیند پژوهش ………………………………………………………………………………… ۶۰
شکل ۴-۱٫ نمودار دایرهای جنسیت افراد (درصد) …………………………………………………………………………………. ۷۷
شکل ۴-۲٫ نمودار دایرهای وضعیت تأهل افراد (درصد) ………………………………………………………………………… ۷۸
شکل ۴-۳ نمودار ستونی سن (درصد) …………………………………………………………………………………………………… ۷۹
شکل ۴-۴٫ نمودار ستونی میزان تحصیلات (درصد) ……………………………………………………………………………… ۸۰
شکل ۴-۵٫ نمودار ستونی سابقه کار (درصد) …………………………………………………………………………………………. ۸۱
شکل ۴-۶ نمودار دایرهای نوع استخدام افراد (درصد) …………………………………………………………………………… ۸۲
شکل ۴-۷٫ نمودار ستونی سطح شغلی (درصد) …………………………………………………………………………………….. ۸۳
شکل ۴-۸٫ نمودار ستونی میزان حقوق (درصد) ……………………………………………………………………………………. ۸۳
نمودار ۴-۹ نمودار ستونی میانگین متغیرهای اصلی …………………………………………………………………………….. ۸۴
شکل ۴-۱۰٫ مدل اندازه‌گیری متغیر رفتار سازمانی مثبت‌گرا در حالت ضرایب استاندارد (بار عاملی)…… ۸۷
شکل ۴-۱۱٫ مدل اندازه‌گیری متغیر رفتار سازمانی مثبت‌گرا در حالت معنی‌داری (مقدار t) …………………. 87
شکل ۴-۱۲٫ مدل اندازه‌گیری متغیر سکوت سازمانی در حالت ضرایب استاندارد (بار عاملی) ………………… ۸۹
شکل ۴-۱۳٫ مدل اندازه‌گیری متغیر سکوت سازمانی در حالت معنی‌داری (مقدار t) ……………………………… 89
شکل ۴-۱۴٫ آزمون مدل اول پژوهش در حالت ضرایب استانداردشده (متغیر وابسته: سکوت سازمانی)………….۹۲
شکل ۴-۱۵ آزمون مدل اول پژوهش در حالت معنیداری (مقدار t) ………………………………………………………. 92
شکل ۴-۱۶٫ آزمون مدل دوم پژوهش در حالت ضرایب استانداردشده (متغیر وابسته: سکوت خاموش) …… ۹۳
شکل ۴-۱۷ آزمون مدل دوم پژوهش در حالت معنیداری (مقدار t) ………………………………………………………..93
شکل ۴-۱۸ آزمون مدل سوم پژوهش در حالت ضرایب استانداردشده (متغیر وابسته: سکوت مطیع)……………..۹۴
شکل ۴-۱۹ آزمون مدل سوم پژوهش در حالت معنیداری (مقدار t) …………………………………………………….. 94

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.