۶۶٫ توجهی، عبدالعلی و نجفی ابرند آبادی، علی حسین، بزه دیده شناسی و مشکل بزه دیدگی های گزارش نشده، فصلنامه مدرس، دوره سوم، شماره ۴ ۱۳۷۸
۶۷٫ حبیب زاده، محمد جعفر و نجفی ابرند آبادی، علی حسین و کلانتری، کیومرث، تورم کیفری، عوامل و پیامدها، فصلنامه مدرس، شماره ۴ ، دوره ۵ ، ۱۳۸۰
۶۸٫ حبیب زاده، محمد جعفر و کوراهی مقدم، کیانوش، ماده ۶۳۸ ق. م. ا. و رویارویی آن با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ماهنامه دانشور، شماره ۳۹ ، سال ۱۳۸۱
۶۹٫ حبیب زاده، محمدجعفر، رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، عامل مؤثر در رشد و توسعه، مجله قضایی حقوقی دادگستری، شماره ۲۳، تابستان ۱۳۷۷
۷۰٫ حبیب زاده، محمد جفر و زینالی، حمزه، در آمدی بر برخی محدودیت های عملی جرم انگاری، نامه مفید، شمار ۴۹
۷۱٫ حبیب زاده، محمد جعفر، قتل در فراش، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۳۲ ، بهار سال ۱۳۸۰
۷۲٫ جناتی، محمد ابراهیم، بلوغ از دیدگاه فقه اجتماعی، کیهان اندیشه، ش ۶۱
۷۳٫ جزایی مقدم، امان اله، قتلهای ناموسی در میان قبایل عرب، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۳۳
۷۴٫ جرم زدایی از قانون(میز گرد)، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره۴١،١٣٨١
۷۵٫ دلماس مارتی، می ری،از حقوق جزا تا سیاست جنا یی ، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، نامه مفید، دانشگاه مفید قم ، سال ۱۳۷۶، شماره ۱۱
۷۶٫ رایجیان اصلی، مهرداد، موقعیت اطفال بزهکار ـ بزه دیده در حقوق کیفری ایران، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، سال هفتم، شماره ۷، سال ۱۳۸۱
۷۷٫ رایجیان اصلی، مهرداد، تبیین استراتژی عقب نشینی با تحدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره۴١،۱۳۸۱
۷۸٫ رحیمی نژاد، اسماعیل، تورم جزایی و پیامدهای آن، نامه مفید، دانشگاه مفید، شماره۹ ،۱۳۷۶
۷۹٫ زینالی، حمزه، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و تقابل دیدگاهها در آن، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۹
۸۰٫ زینالی، امیر حمزه، بررسی ماده ۶۳۰ ق . م . ا . از نظرگاه سیاست جنایی و جرم شناسی، مجموعه مقالات زن و حقوق کیفری، قم، سلسبیل، سال ۱۳۸۴
۸۱٫ زینا لی، حمزه،اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه دید گی آنان ، فصلنا مه علمی پژوهشی رفاه اجتما عی، سال سوم ، شماره ۱۳
۸۲٫ زینالی، حمزه، نوآوریهای قانون حما یت از کودکان و نوجوا نان و چا لش های فرا روی آن ، فصلنامه رفاه اجتما عی ، سال دوم ، شماره ۷، ۱۳۸۳
۸۳٫ سیاری، علی اکبرو همکاران، بررسی کودک آزاری جسما نی، فصلنامه توان بخشی، سال دوم، شماره ۷و۸
۸۴٫ شجاعی زند، علی رضا، نظم ستیزی و قانون گریزی، نشریه امنیت، شماره ۱۳و۱۴ ، ۱۳۷۹
۸۵٫ شرمن ، لاورنس ، « جرم شناسی و جرم انگاری ، چالش و علم ضمانت اجراهای کیفری »، ترجمه روح الدین کرد علی وند ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره۲۳ ،۱۳۷۹
۸۶٫ صادقی، محمد هادی، مقاله بزه پوشی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۲۸-۲۹، ۱۳۷۸
۸۷٫ صالحی،صادق، نگرشی بر مسائل و مشکلات قانون در جامعه، مجله اطلاعات سیاسی،اقتصادی شماره ۹و۱۰ ، ۱۳۸۰
۸۸٫ عبدالفتاح،عزت، جرم چیست و معیارهای جرم انگاری کدام است؟،مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۱،۱۳۸۲
۸۹٫ عبد الفتاح، عزت، بزه شنا سی و بزه دیده شنا سی ، ترجمه اسماعیل رحیمی نژاد، نا مه مفید ، شماره ۱۸
۹۰٫ فرزین راد، رویا، تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، فصلنامه دانش انتظامی، شماره اول، سال نهم
۹۱٫ کاتوزیان، دکتر ناصر، چشم انداز ایران، شماره ۷ ، بهمن و اسفند ۱۳۷۹
۹۲٫ گسن، ریموند، بحران سیاست جنایی در کشورهای غربی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی،شماره ۱۰
۹۳٫ گسن، ریموند، آیا جرم وجود دارد؟ ترجمه علی حسین نجفی ابر ند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۹-۳۰ ، ۱۳۷۹
۹۴٫ مهر پور،حسین، سرگذشت تعزیرات، مجله کانون وکلا، شماره ۴۸
۹۵٫ محمدی فرود، حمید، کودک آزاری، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال هفتم، شماره ۸۱-۸۰،۱۳۸۰
۹۶٫ مهرپور، حسین، سیر در مبانی فقهی و حقوقی ماده ۶۳۰ ق . م .ا، نامه مفید، شماره۴ ، ۱۳۷۵
۹۷٫ معظمی ، شهلا، حما یت از زنان در برابر خشونتهای خا نگی، فصلنا مه علمی پژوهشی رفا ه اجتما عی، سال سوم، شماره۱۳
۹۸٫ مهر پور، حسین، ضرورت تحول در قانون گذاری، مجله نامه مفید، سال اول ، شماره ۲،قم ۱۳۷۴
۹۹٫ نجفی ابرند آبادی، علی حسین،«مصاحبه با فصلنامه ترجمان حبه»، شماره ۷ و ۸
۱۰۰٫ نجفی توانا، علی، سن مسئولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه نامه حقوق، بهار ۱۳۸۴
۱۰۱٫ نجفی ابر ند آبادی، علی حسین، دوران گذر از خشونت و امنیت عمومی، مجله امنیت، شماره ۱۲ و ۱۱ ، سال ۱۳۷۹
و):جزوات و تقریرات
۱۰۲٫ نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی، (بزه کاری مزمن) ، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق شهید بهشتی، نیم سال نخست سال تحصیلی سال۸۰-۷۹
۱۰۳٫ نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات در س جرم شنا سی ، دوره کا رشنا سی ارشد جزا و جرم شنا سی، دانشگاه حقوق شهید بهشتی نیم سال دوم ۱۳۷۳- ۱۳۷۲
ctstraab:
Criminal is law the most important element of the penal (criminal) system. Governments are trying to prevent or at least redu an dunder controlling the formation of criminal phenomenon by defining the criminal forbidden slimited area , and anticipating the penal executive guarantees for the offenders. How
ever, existing criminalla w is essential for a society but the consequences – caused by approving and executing them cannot be ignored.
In some cases, this criminal law that followed by fighting against criminal, becomes crime eincreasfactor by itself and it, preapre the way and situations for committing of a crime. by inspecting the Islamic punishment law, we understand that the law directly and indirectly can prepare the way for coming of a crime. In some cases by legally prescribing the criminal acts and transferring the judiciary right to ordinary people, directly, it becomes a crime increase factor. Beside, indirect crime increase of Islamic punishment laws, under the deviation of the legal of criminal low regime. Deviating from the rule of protection and assignment unsuitable executive guarantees and decreasing the age of criminal liability is clear and observable.
On the oder side, the view point of legal paternalism and legal moralism and combing the concepts of offence and deviation , accepting punishments as the best solution for fighting against offence and ….. Caused increasing in number of criminal titles. When criminal laws becomes abundant and punishments becomes numerous more than the human’s memory capacity, they cansel to gether and at the end they become Hon senses.
Increasing the criminal titles has no result except increase the prisons criminalpopulace and hurting the individual freedom and social justice and potential crime increase of criminal laws.
Keywords: criminal law, criminalization, ,crime increasevictim increase.

 

پایان نامه رشته حقوق

 

 

  1. ۱- آخوندی- محمود آیین دادرسی کیفری، جلد۴، انتشارات اشراق، (دانشگاه قم)، ۱۳۷۹، ص ۳۹۳ ↑

 

  1. ۱- حبیب زاده، محمد جعفر و نجفی ایرند آبادی، علی حسین و کلانتری، کیورث، تورم کیفری، عوامل و پیامدها، مجله علوم انسانی مدرس،شماره ۴، ۱۳۸۰، ص ۵۹ ↑

 

  1. – عمید، حسن، فرهنگ لغت، جاپ بیست و هشتم، نشر امیر کبیر،۱۳۸۶ ذیل واژه جرم ↑

 

  1. – لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق تهران؛ گنج دانش، ۱۳۸۳، ذیل واژه «جرم» ↑

 

  1. – معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد اول، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم، ص ۳۸۸ ↑

 

  1. – نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۷۷، ص۷۷-۷۶ ↑

 

  1. – همان ، ص ۳۱۱ ↑

 

 1. -همان، ص ۱۰۲ ↑