نقش میزان توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان- قسمت ۵

تولید تناسب

 

 

 

  • تفکر استراتژیک

 

  • دانش استراتژّیک

 

  • بهرهوری پایدار

 

 • رفتار استاندارد و استراتژیک

 

رقابتپذیری از طریق منابع انسانی
شکل شماره ۴-۲: فلسفه برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی (سلطانی، ۱۳۸۶: ۸۷).
الزامات اساسی مدیریت منابع انسانی
فعالیتهای مدیریت منابع انسانی باید بر نیازهای اساسی زیر تأکید ورزند:

 

عکس مرتبط با منابع انسانی

 

 

  • حمایت از استراتژیها و اهداف سازمانی؛

 

  • تاکید بر برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان؛
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

  • اتخاذ راهکارهای تبدیل فعالیتهای منابع انسانی به ارزش افزوده و تضمین این راهکارها؛

 

  • تغییر فرهنگ سازمان همسو با اهداف استراتژیک سازمان؛

 

  • کشف و توسعه استعدادهای نهفته کارکنان؛

 

  • طراحی فرآیندهایی که موجب حداکثر شدن میزان مشارکت کارکنان شود؛

 

  • فراهم آوردن فرصتهای ارتقای شغلی برای کارکنان مستعد؛

 

  • تاکید مستمر بر آموزش و توسعه کلیه افرادی که در سازمان مشغول به کار هستند؛

 

  • طراحی، اجرا و مدیریت سیستمهایی برای امکان دسترسی به تجارب مربوط؛

 

  • ارائه آموزشهای حرفهای خاص؛

 

  • جذب نیروی آموزشدیده و ترکیبی مناسب از کارکنان با دانش فنی خاص و مهارتهای گسترده و دیدگاههای مورد نیاز برای تامین نیازهای در حال تغییر سازمان؛

 

 • طراحی، اجرا و مدیریت سیستمهای پاداش و مدیریت عملکرد که موجب ترغیب کارکنان برای همکاری فردی و گروهی در جهت اجرای اولویتهای سازمان و کسب نتایج مورد نظر(آرمسترانگ، ۱۳۸۱، ۴۴-۴۳).

 

مدیریت منابع انسانی برای اطمینانیافتن از اینکه منابع انسانی در راه بهرهمندی افراد، سازمان و جامعه بهگونهای اثربخش و عادلانه به کار گرفته میشود، چهار وظیفه و فعالیت اصلی را بر عهده دارد که عبارتند از: جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز، آموزش و بهسازی کارکنان، حفظ و نگهداری منابع انسانی و نهایتاً کاربرد و استفاده اثربخش از منابع انسانی است.
نگرش عمومی مدیریت منابع انسانی
نگرش عمومی مدیریت منابع انسانی که همانند بسیاری دیگر از مفاهیم و ابعاد اندیشه مدیریت مبتنی بر نظریههای اندیشمندان آمریکایی است (۳)، نظام منابع انسانی سازمان را (شکل ۱) به صورت سیستم اصلی مرکب از چهار سامانه (سیستم) فرعی، تحت تاثیر محیط پویا، قوانین و مقررات دولتی، بازیگران روابط کار و اندیشههای مدیریتی و صنعتی برآمده از صنعت، جامه و دانشگاه (شکل ۲) مینگرد (۱).

شکل ۵-۲٫ چهار سامانه فرعی نظام مدیریت منابع انسانی (فتح آبادی، ۱۳۷۳: ۶۸)
شکل ۶-۲- عوامل اثرگذار بر مدیریت منابع انسانی سازمان (فتح آبادی. ۱۳۷۳: ۶۹)
فرایند مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی به عنوان فرایند “جذب، آموزش، به کارگیری و نگهداشت نیروی کار مستعد به منظور تحقق هدفها، مأموریتها و استراتژیهای سازمان تعریف می شود” (Verheul, 2002, 440).
الگوهای مدیریت منابع انسانی به دو دسته کلی تقسیم میشوند: ۱٫ الگوهایی که بر ارتقای سطح تعهد کارکنان تمرکز دارند ۲٫ الگوهایی که میزان کنترل مدیران و مالکان را بر کارکنان و فرایندهای تولید افزایش میدهند (Boselie, 2002, 45).
فرایندهای کسب و کار مربوط به منابع انسانی میتواند به دو سطح فرایندهای عملیاتی و فرایندهای کنترل مدیریتی طبقهبندی شود (جدول ۱-۲ را ببینید). فرایندهای سطح عملیاتی شامل ایجاد و نگهداری مشاغل، اجرای فرایند انتخاب و بهکارگماری متقاضیان کار میباشد. سایر فعالیتهای مهم در سطح عملیاتی شامل تهیه گزارشهای دولتی، مدیریت حقوق و دستمزد و مدیریت عملکرد است (Schultheis and Sumner, 1998).
جدول ۱-۲: فرایندهای کسب و کار مربوط به منابع انسانی (مری، ۱۳۸۷: ۱۹۸)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *