هوش هیجانی/پایان نامه درباره شخصیت و هوش هیجانی

هوش هیجانی

هوش هیجانی و جنبه های جذاب و گستردۀ آن در دهه های اخیر علاوه بر روان شناسان و پژوهشگران علوم سازمانی ، توجه عموم را به خود جلب کرده است . به کارگیری مفهوم هوش اجتماعی برای اولین بار به دهۀ 1940 باز می گردد . پس از آن مایر و سالووی[1] ، اصطلاح هوش هیجانی را توصیف کردند.  گاردنر[2] با مدل تأثیر گذار خود به نام «هوش چندگانه» نقش عمده در شکل گیری نظریه هوش هیجانی داشت.  بر اساس نظریۀ هوش چندگانه گاردنر، دو نوع عمدۀ هوش وجود دارد : اول هوش و آگاهی درونی فرد که اجازۀ شناسایی و افتراق احساسات پیچیده انسان را می دهد و دوم دانش و آگاهی در روابط بین فردی که توانایی شناخت و تمایز عواطف و انگیزه های دیگران را به وجود می آورد .

در واقع اگر قرار باشد کسی محدودیت های طرز تفکر کهنه در مورد هوش را تشخیص دهد ، آن شخص کسی نیست جز گاردنر. کتاب تاثیر گذار او با عنوان قالب های ذهن که در سال 1983 منتشر شد ، بیانیه ای بود که دیدگاه مبتنی بر ضریب هوشی را مردود می دانست و معتقد بود چیزی در قالب یک نوع هوش انعطاف پذیر که برای موفقیت در زندگی بسیار مهم است وجود ندارد. هوش طیف وسیعی دارد که دربرگیرنده هفت متغیر اصلی است که عبارتند از هوش زبانی ، موسیقیایی ، ریاضی و منطقی ، فضایی ، حرکتی ، بین فردی و درون فردی. هوش درون فردی و بین فردی اکنون به عنوان هوش هیجانی شناخته می شوند (الوانی و دده بیگی ، 1386).

سرانجام دانیل گلمن در پر فروشترین کتاب سال 1995 به نام هوش هیجانی، این مفهوم را به صورت گسترده بیان کرده وبه آگاهی عموم رساند (سلطانی فر ، 1386) .

هوش هیجانی که از مبانی هوش اجتماعی نشات می گیرد ، تبدیل به یکی از مباحث مطالعاتی مهم در زمینه بررسی تفاوت های فردی بین افراد شده است (Hyun & Agrusa, 2011). علیرغم تاثیر مثبتی که هوش هیجانی بر کارکنان خط مقدم سازمان دارد ، اغلب در تحقیقات و در روش های خود گزارشی[3] آن را به عنوان یک مشخصه شخصیتی طبقه بندی کرده اند (Petrides & Furnham, 2001).

موضوع هوش هیجانی طی دو دهه گذشته مورد توجه فراوان قرار گرفته و این به دلیل توانایی آن در توضیح بخش بزرگتری از واریانس در عملکرد شغلی است که توسط انواع سنتی هوش توضیح داده نشده بود (Goldstein et al., 2002). تحقیقات پیشین که در پژوهش کیم و آگروسا[4] (2011) مورد مطالعه قرار گرفته اند به رابطه مثبت میان هوش هیجانی و عملکرد شغلی ، رضایت شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی تاکید داشته اند. همچنین هوش هیجانی آنطور که در این تحقیق بررسی شده ، هوش هیجانی در رهبران منجر به عملکرد مالی بهتر سازمان و بهبود رضایت و رفتارهای زیر دستان دارد.

[1] – Salovey

[2] – Gardner

[3] – Self- Report Methods

[4] – Kim & Agrusa