وضعیت بیمه درمان:/پایان نامه درباره بیمه درمان مکمل

وضعیت بیمه درمان در ایران و دنیا

برای مطالعه و مقایسه با آمارهای بین المللی، رشته‌های بیمه به صورت بیمه‌های زندگی، عمدتا بیمه عمر و غیر زندگی تقسیم‌بندی شده اند که بیمه های درمان، شامل بیمه‌های غیر زندگی است (پژوهشکده بیمه، 1387). به طور کلی وضعیت بیمه‌های غیرزندگی در مناطق مختلف مختلف جهان در سال 2008 در شکل (2-1) نشان داده شده است. مشاهده می شود که در کل مناطق امریکای شمالی، اروپای غربی، اقیانوسیه و ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی پیشتاز بوده و منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی که کشور ایران نیز در این قسمت قرار دارد، با یک درصد سهم از بازار جهانی در رتبه پائینی قرار دارد. به عبارتی سرانه حق بیمه پرداختی در مناطق امریکای شمالی 2133.2 دلار، اروپای غربی 1186.8 دلار، اقیانوسیه 990.5 دلار و ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی 725.4 دلار است که متاسفانه سرانه حق بیمه پرداختی در خاورمیانه و آسیای مرکزی حدود 18.3 دلار است که کشور ایران هم در این منطقه قرار دارد (Sigma, 2009).

برای مقایسه بیشتر، جدول (2-1) بیمه درمان در 6 کشور پیشرفته در سال 2008 نشان می دهد. ملاحظه می شود. ملاحظه می شود که بیشترین سرانه حق بیمه غیرزندگی پرداختی به کشور هلند با 8.460 دلار تعلق دارد. در رتبه بندی کشورهای دنیا، کشور امریکا با کسب 37 درصد از سهم بازار بیمه غیرزندگی جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده و کشورهای آلمان، انگلستان، ژاپن و فرانسه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

 

جدول 2-1-شش کشور رتبه اول در بیمه درمان

ردیف کشور رتبه در دنیا سرانه حق بیمه غیرزندگی (دلار امریکا) سهم از بازار بیمه در کشور سهم از بازار جهانی بیمه درمان
1 هلند 6 4604.8 66.1 درصد 43.25 درصد
2 امریکا 1 2173.5 53.3 درصد 37.12 درصد
3 آلمان 2 1572.9 54.5 درصد 7.40 درصد
4 فرانسه 5 1360 33.7 درصد 5.22 درصد
5 انگلستان 3 1263.5 27.7درصد 6.15 درصد
6 ژاپن 4 809.3 21.3 درصد 5.78 درصد

منبع: بیمه دنیا در سال ,2009 Sigma

حال اگر بیمه درمان را در کشورهای خاورمیانه و اسلامی مطالعه کنیم که ایران نیز جزء این کشورها است، ملاحظه می شود که بیشترین سرانه حق بیمه غیرزندگی پرداختی متعلق به کشور امارات متحده عربی با 948 دلار است و کشور ترکیه با به‌دست آوردن رتبه 27 در دنیا و کسب 0.43 سهم از بازار جهانی بیمه‌های غیر زندگی در بالاترین رتبه بندی قرار دارد. کشور ایران با سرانه حق بیمه غیرزندگی پرداختی 54 دلار در رتبه 39 قرار دارد و حدود 93.3 درصد از سهم بازار بیمه کشور به این نوع بیمه اختصاص دارد (Sigma, 2009).