تأثیر بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی درونی

97

نتیجه گیری

97

پیشنهادها

99

منابع و ماخذ

103

پیوست ها

108

پ

     فهرست جدول ها

شماره   عنوان     صفحه
1-1 زمان بندی مراحل انجام تحقیق 10
1-2 آمار مربوط به تعداد کارگاههای صنعتی استان آذربایجان شرقی 15
1-3 آمار مربوط به اشتغال صنایع کوچک در استان آذربایجان شرقی 15
1-4 آمار مربوط به میزان سرمایه­گذاری در استان آذربایجان شرقی 16
1-5 آمار مربوط به میزان ارزش افزوده صنایع کوچک استان آذربایجان شرقی 16
2-1 دوره شروع سیستم های فن­آوری اطلاعات 19
2-2 انواع شبکه­های ارتباطی 23
3-1 نمونه آماری به تفکیک سهم هر شهرک صنعتی 74
3-2 تقسیم بندی سؤالات پرسش­نامه 75
3-3 آزمون پایایی سؤالات بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات پرسشنامه 76
3-4 آزمون پایایی سؤالات عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی پرسشنامه 76
4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال جنسیت 79
4-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سن 80
4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سطح تحصیلات 81
4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سابقه مدیریت 82
4-5 توزیع فراوانی و درصد پاسخ­های نمونه آماری به سؤالات بکارگیری فن­آوری و اطلاعات 83
4-6 توزیع فراوانی و درصد پاسخ­های نمونه آماری به سؤالات عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی 83
4-7 آماره­های توصیفی متغیرهای تحقیق 84
4-8 آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات و عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی درونی در صنایع کوچک استان آذربایجان­شرقی 86
4-9 تحلیل واریانس فرضیه اول مربوط به مدل رگرسیونی متغیر بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی درونی 87
4-10 ضرایب پارامتر فرضیه اول بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی درونی در صنایع کوچک استان آذربایجان­شرقی 87

ت

فهرست جدول ها

شماره                                    عنوان      صفحه
4-11 آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات و برتری در نوآوری در صنایع کوچک استان آذربایجان­شرقی 88
4-12 تحلیل واریانس فرضیه 2 مربوط به مدل رگرسیونی متغیر بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر برتری در نوآوری 89
4-13 ضرایب پارامتر فرضیه 2 بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر برتری در نوآوری در صنایع کوچک استان آذربایجان­شرقی 89
4-14 آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات و برتری در کیفیت در صنایع کوچک استان آذربایجان­شرقی 90
4-15 تحلیل واریانس فرضیه 3 مربوط به مدل رگرسیونی متغیر بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر برتری در کیفیت 91
4-16 ضرایب پارامتر فرضیه 3 بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر برتری در کیفیت در صنایع کوچک استان آذربایجان­شرقی 91
4-17 آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات و برتری در پاسخ­گوئی به نیاز مشتریان در صنایع کوچک استان آذربایجان­شرقی 92
4-18 تحلیل واریانس فرضیه 4 مربوط به مدل رگرسیونی متغیر بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر برتری در پاسخ­گوئی به نیاز مشتریان 93
4-19 ضرایب پارامتر فرضیه 4 بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر برتری در پاسخ­گوئی به نیاز مشتریان در صنایع کوچک استان آذربایجان­شرقی 93
4-20 آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر برتری در کارآئی در صنایع کوچک استان آذربایجان­شرقی 94
4-21 تحلیل واریانس فرضیه 5 مربوط به مدل رگرسیونی متغیر بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر برتری در کارآئی 95
4-22 ضرایب پارامتر فرضیه 5 بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر برتری در کارآئی در صنایع کوچک استان آذربایجان­شرقی 95