پایان نامه درباره توسعه بیمه های الکترونیک//پياده سازي بيمه الكترونيكي

نرخ گذاري محصولات بيمه الكترونيكي

در مورد بسيار از محصولات سنتي بيمه اي، فرمول هايي براي تعيين نرخ با ضريب اطمينان وجود دارد، ولي از آنجايي كه دنياي الكترونيكي، دنياي جديدي است نرخ هاي جديد هنوز در بوته آزمايش قرار نگرفته اند.

بسياري از افراد به دليل عدم آشنايي با تكنولوژي جديد، علاقه اي به خريد كالا و خدمات از طريق اينترنت ندارند(عالیخانی و بهرامی ،1386).

2-13.پياده سازي بيمه هاي الكترونيكي در ايران

2-13-1. الزامات

انقلاب ديجيتالي الزامات جديدي را براي تجارت مطرح ساخت و از آنجايي كه لازم بود داده هاي عظيمي بين شركت و خريداران خدمات بيمه اي تبادل شود، صنايع بيمه كشورهاي توسعه يافته به تعريف مجدد ساختار كلي، روابط با صنايع مختلف و معرفي انواع جديد محصولات بيمه اي پرداختند، كه بر اساس آن خدمات بيمه اي با هزينه هاي كمتر، قيمت دهي on – line ، مديريت و پردازش سريع خسارت به انجام مي رسيد. بنابراين، شركت هاي بيمه داخلي نيز بايد ضمن توجه به الزامات مطروحه در فضاي تجارت الكترونيكي، جهت ارايه خدمات خود از طريق اينترنت اقدام نمايند.

1 ـ تهيه، تدوين و اجراي طرح هاي بيمه الكترونيكي نيازمند سرمايه گذاري و نوآوري است. بدين ترتيب براي توسعه و گسترش آن بايد با نگرش و ديدگاه خاصي نسبت به كارايي و اثر بخشي آن توجه شود. لذا وجود يك گروه مديريتي كارآمد در اين حوزه امري ضروري است.

2 ـ در صنعت بيمه ارتباط بيمه گر و بيمه گذار در طول مدت قرار داد بيمه الزامي است، در حالي كه در فروش online بيمه نامه ها اين ارتباط تضعيف مي شود. بيمه نامه ها يك بار فروخته مي شوند و سپس هر ساله تمديد مي گردند و اين عمل بدون تماس و ارتباط بين بيمه گر و بيمه گذار به انجام مي رسد. بنابراين، براي توسعه و گسترش بيمه الكترونيكي، وجود يك زير ساخت ارتباطات راه دور و پايگاه تبادل اطلاعات ملي در صنعت بيمه كشور ضروري و حياتي است. اين امر شامل فراهم نمودن خدمات ارتباطات راه دور، ايجاد بستر مناسب ارتباطي و مخابراتي براي دسترسي سريع و راحت كاربران به شبكه است.

3 ـ راه اندازي بيمه هاي الكترونيكي در كشور نيازمند مهندسي مجدد و نوسازي فرايندهاي سازماني است. موفقيت بيمه الكترونيكي مستلزم حمايت از چارچوب سازماني مناسب جهت توسعه بيمه الكترونيكي است. عوامل مهمي همچون سياست ها، برنامه ريزي  و ضمان اجرايي آن بر اجراي مناسب بيمه الكترونيكي در كشور اثر مي گذارد.

4 ـ پيش بيني و تصويب قوانين و مقررات حمايت كننده از داد و ستد الكترونيكي بيمه نامه به عنوان الزام ديگر مطرح است. زيرا در داد و ستد سنتي، ساختار حقوقي و اداري مبتني بر مدارك كاغذي، امضاي دستي، اعتماد به نمايندگي ها و كارگزاري هاي بيمه است و حضور فيزيكي افراد (معمولاً بيمه گذار) در اين شكل از داد و ستد الزامي است، در حالي كه در داد و ستد الكترونيكي بيمه نامه در يك فضاي مجازي و بدون حضور فيزيكي افراد و شناسايي قبلي به انجام مي رسد. بنابراين، ساز و كارهاي ديگري براي احراز هويت افراد و صحت اسناد و نيز تشكيلات ديگري به جاي دفاتر و اسناد رسمي آن وجود دارد. لذا بايد قوانين لازم جهت پذيرش سازو كارهاي جديد تصويب شود. بنابراين طرح بيمه الكترونيكي نيازمند تدوين يك چارچوب حقوقي در زمينه حفاظت از حريم خصوصي افراد، تعقيب جريام رايانه اي، ايجاد و تقويت مراجع سنجش اعتبار و سنديت و قانوني كردن امضاهاي ديجيتال است. اگر چه تصويب قانون تجارت الكترونيكي در سال 1382 گامي در اين راستا محسوب مي شود، ليكن انتظار مي رود با گسترش تجارت الكترونيكي و به دنبال آن رشد بيمه هاي الكترونيكي، نواقص و كمبودهاي اين قانون مرتفع گردد.

5 ـ از آنجايي كه هر پديده نوين در زمان پيدايش بايد با فرهنگ و دانش بكارگيري آن همراه شود تا بتواند دوام و بقا يافته و پيشرفت كند، فرهنگ سازي مناسب جهت اجراي طرح بيمه الكترونيكي از الزامات اساسي به شمار مي رود. فرهنگ سازي در جهت اثبات ضرورت بيمه و ترويج ديد سرمايه گذاري به آن به جاي نگاه هزينه اي، مي تواند به توسعه فرهنگ خريد بيمه الكترونيكي كمك كند.