مدیریت دانش و سازمان های دانایی محور

کسب و کارهای دانش محور نقش مهمی در اثربخشی تولید، تبلور دانش در محصولات و خدمات جدید، ارتقاء سطح اقتصاد و رفاه و تولید ثروت و ارزش افزوده در یک جامعه ایفا می کنند و حرکت به سوی نوآوری و ایجاد تغییر در ترکیب محصولات و خدمات در ترکیب محصولات و خدمات در قلمرو فعالیت های یک شرکت دانش محور قرار دارد. در واقع کسب و کارهای دانش محور مبتنی بر نشر، اشاعه و استفاده از اطلاعات، دانش و خلق آن را بنا می نهند. این کسب و کارها بیشتر از سایر شرکت ها خود را با تغییر تحولات نوظهور در محیط کسب و کار همگام نموده و برای بقا در محیط های رقابتی تلاش می کنند (16). به اعتقاد کلارک (2001)، هر اندازه که بنگاه اقتصادی دانش محور از دانش در ساختارهای خود بیشتر استفاده کند، بر ارزش آن افزوده شده و چرخه تکامل یافته تری از بالندگی به وجود می آورد (کلارک، 2001). کسب و کارهای دانش محور شرکت هایی هستند که با خلق دانش و نوآوری جهت ایجاد ارزش در محیط رقابتی به فعالیت مشغول هستند.

به اعتقاد سویبی‌ (2001)، ارزش آفرینی برای مشتریان و مدیریت آن یکی از عوامل موفقیت و بقای این شرکت ها است. همچنین این شرکت ها در تبیین و مدل سازی فرآیندهای تولید، تحقیق و توسعه، غنی سازی علمی و فنی، آموزش، پرورش و توسعه انسانی، انتقال دانش و نشر و اشاعه نوآوری در هر کشور نقش مهم ایفا می کنند. با توجه به اینکه سرعت بالای تغییر و تحول در عرصه دانش و فناوری باعث افزایش تعداد محصولات و فناوری های کسب و کار دانش محور معرفی می شود و در عین حال این محصولات به سرعت منسوخ شده و از عرصه رقابت خارج می شوند، در نتیجه مداومت شرکت های دانش محور در فرایند توسعه محصول، ارتقا دانش و توجه به عوامل موثر بر عملکرد مدیریتی در این کسب و کارها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است (سویبی، 2001).

جدول زیر نحوه تخصیص و کاربرد دانش در این شرکت ها جهت رشد توانمندی های محوری نظیر نوآوری، مهارت، زمینه تخصصی، ارتباطات، بازاریابی و هماهنگی صنعت با قابلیت های گوناگون را نشان می دهد.