موضع کشور چین در برابر انرژی هسته جمهوری اسلامی ایران

. 113

5-2 پیشینه ی برنامه ی هسته ای ایران. 114

5-3 اهداف استفاده از انرژی هسته ای ایران. 115

5-3-1 هدف اقتصادی اجتماعی. 116

5-3-2 هدف خودکفایی. 116

5-4 زیان های ناشی از انفجار بمب هسته ای.. 119

5-5 ضرورت های دستیابی حفظ فناوری هسته ای ایران. 120

5-6 دلایل اقتصادی ایران در خصوص کسب فناوری هسته ای.. 121

5-7 دلایل سیاسی- امنیتی در خصوص کسب فناوری هسته ای.. 122

5-8 فعالیت های هسته ای ایران قبل از انقلاب اسلامی. 123

5-9 فعالیت های هسته ای ایران پس از انقلاب اسلامی. 124

5-10 تلاش برای تکمیل پروژه های هسته ای.. 125

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

5-11 چین و ورود آن به انرژی هسته ای ایران. 125

5-12 پایان جنگ تحمیلی و آغاز پروژه های هسته ای.. 126

5-13 چین. 127

5-14 پرونده هسته ای ایران. 128

5-15 اهداف و سیاست های ایران در مورد هسته ای خود. 131

5-16 خیز هسته ای ایران. 133

5-17 تکرار موضع چین توسط روسیه. 138

5- 18 همراهی چین با ایران. 138

5-19 چین مخالف تحریم علیه ایران. 139

5-20 حمایت چین از حق هسته ای ایران. 140

5-21 چین: انرژی هسته ای حق ایران. 141

5-22 حساسیت روابط ایران و چین در شرایط کنونی. 142

5-23 رویکرد چین نسبت به انرژی هسته ای ایران. 143

5-24 رابطه ایران و چین در زمینه انرژی.. 144

5-25 مواضع چین در برابر پرونده هسته ای ایران. 144

5-26 رفتارهای متناقض چین در پرونده هسته ای ایران. 150

5-27 چالش کشاندن سیاست های آمریکا توسط چین از طریق ایران. 151

5-28 ایجاد جهانی چندقطبی از جانب ایران و چین. 152

5-29 نقش چین در مثلث ایران، چین، آمریکا در برنامه هسته ای ایران. 152

5-30 مدیریت اختلافات چین با آمریکا در برنامه هسته ای ایران. 153

5-31 تشدید اختلافات چین و آمریکا 153

5-32 چین- ایران حول محور هسته ای.. 154

5-33 نیم نگاهی به پیشینه مذاکرات ایران با گروه 1+5 در آستانه مذاکرات دور استانبول- بغداد. 155

5-34 دور جدید مذاکرات تحت عنوان مذاکرات استانبول- بغداد است.. 156

5-35 بررسی مقدمات دیدار ایران و 1+5 در دور بعدی در بغداد. 157

5-36 حمایت های چین در دور جدید مذاکرات دوره ای استانبول- بغداد. 157

5-36-1 نقش فعال چین در مذاکرات ایران و گروه 1+5. 157

5-36-2 بررسی مذاکرات ایران با گروه 1+5. 158

5-36-3 چین و نقش سازنده در آشتی دادن 1+5 با ایران. 159

5-36-4 مذاکره راه حل اختلاف ایران و گروه 1+5. 159

5-37 مروری بر رویکردهای قدرت های اصلی پیرامون پرونده هسته ای ایران. 159

5-37-1 ایالات متحده آمریکا 159

5-37-2 اتحادیه اروپا 162

5-37-3 روسیه. 165

5-37-4 دلایل عمده ی روس ها برای همکاری هسته ای با ایران. 167

5-37-5 چین. 168

5-38 راهکارهای ایران در مقابل استراتژی قدرت های بزرگ… 169

5-39 پرونده هسته ای ایران. 173

5-39-1 مواضع آمریکا و اروپا در برابر برنامه ی هسته ای ایران. 173

5-39-2 سیاست های اروپا در برابر برنامه های هسته ای ایران. 174

5-39-3 اختلاف نظر اروپا و آمریکا در برابر برنامه های هسته ای ایران. 176

5-39-4 موارد هم سویی اروپا و آمریکا در برابر برنامه های هسته ای ایران. 176

5-39-5 مواضع چین در برابر برنامه های هسته ای ایران. 177

5-40 محدودیت های ناشی از مناسبات چین و قدرت های بزرگ (با تأثیر بر روابط ایران و چین) 178

5-41 روابط چین با قدرت های بزرگ… 179

5-41-1 چین و ایالات متحده آمریکا 179

5-41-2 چین و اتحادیه اروپا 180

5-41-3 روابط چین با روسیه. 182

5-42 روابط ایران، چین و آمریکا 183

4-43 نتیجه گیری.. 187

منابع و مآخذ فصل پنجم. 189

فصل ششم: جمع بندی کلی و منابع.. 194

6-1-آزمون فرضیه. 195