پس انداز:”پایان نامه درباره نرخ ارز و سود بانکی”

پس انداز

منظور از پس انداز طبق تعریف فرهنگ اقتصادی«میزان درآمد جاری که برای مصرف خرج نشده است» می باشد. در اقتصاد پولی، پس انداز به شکل یک قدرت خرید عمومی که همان پول است، صورت می گیرد یعنی در آمد مصرف نشده. خانوارها این توانایی را دارند که درآمد قابل تصرفشان را بین مصرف و پس انداز تخصیص دهند و پس انداز در حقیقت تعویق مصرف آنی به منظور استفاده آتی است. پس انداز از جمله متغیرهای با اهمیت اقتصادی است که می تواند نقش مهمی در تأمین مالی وجوه مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی داشته باشد. در اقتصاد پولی لزومی ندارد که سرمایه گذاران شخصاً پس انداز نمایند، آنها می توانند پول را از پس انداز کنندگان قرض نموده و فعالیت جدیدی را شروع کنند و یا و فعالیت خود را گسترش دهند و اگر همه چیز مناسب باشد می توانند سود خود را نیز به پس انداز کنندگان پرداخت نمایند. بازارهای مالی بین افرادی که دارای مازاد هستند و آنهایی که کسری دارند ارتباط برقرار کرده و امکان انتقال وجوه را بین قرض دهندگان و قرض گیرندگان فراهم می سازند.

بسیاری از مکاتب اقتصادی بر این نکته تاکید ورزیده‌اند که انباشت و تراکم سرمایه نخستین شرط توسعه اقتصادی است. بازار سرمایه تنها مکانی است که می تواند زمینه تشکیل سرمایه را ایجاد نموده و با عملکرد مطلوب خود سبب فراهم آوردن منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولید گردیده و امکانات لازم برای انتقال وجوه پس اندازهای مردم را به فرصت های سرمایه‌گذاری فراهم آورد. بازار سرمایه می تواند از طریق کاهش نگهداری دارایی‌های نقدی و افزایش نرخ رشد سرمایه های فیزیکی حداقل در بلندمدت رشد اقتصادی را افزایش دهد[1]. مهمترین کارکرد بازارهای مالی در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پس اندازی و هدایت آن به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی است، ضمن آنکه تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی، اغلب در شمار کارکردهای این بازار محسوب می شوند[2].

نظام بانکی و بازار سرمایه، دو بازار مهم در اقتصاد هر کشوری می­باشند که ارتباط آن­ها باهم، نزدیک و همسو کردن پس­اندازکنندگان و سرمایه­گذاران می­باشد. به گونه­ای که بتوان وجوه را از واحدهای دارای مازاد پس­انداز به واحدهای دارای کسری پس­انداز انتقال داد و این امر، باعث فراهم آوردن زمینه­های لازم برای سرمایه­گذاری­های مولد می­شود. تجربه چند دهه اخیر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، حاکی از آن است که بازارهای مالی متشکل، کارآمد و پویا نقش اساسی در: تجهیز پس‌اندازها، افزایش نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش مشارکت بخش خصوصی، حذف رانت‌های ناشی از دیوان‌سالاری و فساد اداری، افزایش شفافیت و بسط محیط رقابتی، جلب سرمایه‌های خارجی و سرانجام انگیزش رشد اقتصادی داشته‌اند[3]. در واقع، این بازارها با ایجاد انگیزه پس‌انداز کردن و تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری با هدف تشکیل سرمایه، نقش مهمی را در تسریع رشد اقتصادی بر عهده دارند[4].

[1]بنسیونگاو بروس[6]، 1991

[2] دوانی،1384

[3] حسین بازمحمدی، اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای ساماندهی بازارهای مالی رسمی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ اول، بهار 1382، ص 1.

[4] محمود ختایی، «گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی»، مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سیاست­های پولی و ارزی، تهران: بانک مرکزی ج.ا.ا، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1378.