پویایی­ های سیستم-:پایان نامه درباره از نگاشت ادراکی فازی

پویایی­های سیستم

پویایی‌های سیستم[1] روش­شناسی مطالعه و مدیریت سیستم‌های بازخوری پیچیده مانند سیستم‌های موجود در حوزه کسب‌و‌کار و سایر سیستم‌های اجتماعی است. در واقع می‌توان گفت از این روش­شناسی برای بررسی و مطالعه تمامی انواع سیستم‌های بازخوری استفاده شده است. اگر چه واژه «سیستم» در مورد بسیاری از وضعیت‌ها به کار رفته است اما «بازخور» در این زمینه،‌ صفتی مشخصه محسوب می‌شود. مسائل موجود در سیستم از دو ویژگی (1) پویایی و (2) ساختار بازخوردی برخوردارند. رویکرد پویایی­های سیستم ]64[ :

  • ابتدا مسأله‌ای را شناسایی می‌کند.
  • فرضیه‌ای پویا که علت وقوع مسأله را تشریح می‌کند، شکل می‌دهد.
  • یک مدل شبیه‌سازی رایانه‌ای از سیستم نهفته در ریشه مسأله ایجاد می‌کند.
  • مدل را به منظور حصول اطمینان از باز تولید رفتار مشاهده شده در دنیای واقعی مورد بررسی و آزمایش قرار می‌دهد.
  • سیاست‌های بدیل مختلف که می‌توانند مسأله را بهبود دهند، طراحی و آزمایش می‌کند.
  • و در نهایت راه‌حل برگزیده را به اجرا می‌گذارد.

این روش­شناسی نخستین بار توسط فارستر[2] ابتدا در دهه­های1940 و 1950 مطرح و بررسی­هایی بر روی آن انجام شد. نخستین حوزه کاربرد پویایی‌های سیستم، مدیریت راهبردی مسائل صنعتی بود. نتیجه اصلی این پژوهش، انتشار کتاب پیشگامانه «پویایی‌های صنعتی» در سال ۱۹۶۱ بود که متدلوژی جدیدی را در حوزه مسائل صنعتی/ کسب‌وکار معرفی می‌کرد و به تصویر می‌کشید. از زمان انتشار این کتاب دامنه کاربردهای این روش­شناسی به شدت توسعه یافته و در حال حاضر حوزه‌های زیادی را تحت پوشش قرار می‌دهد [65].

1  System Dynamics(SD)

[2] Forester