کارکنان آموزش و پرورش:پایان نامه سبک رهبری و عملکرد مدیران

کارکنان آموزش و پرورش و عملکرد:

در جهان امروز آموزش و پرورش را اصلی ترین پایه رشد و توسعه کشورها میدانند. بر این اساس میتوان استقلال و آزادی هر کشور را در گرو داشتن نیروی انسانی توانمند و توسعه یافته به عنوان اصلی ترین محصول آموزش و پرورش صحیح دانش آموزان دانست. نگاهی به تاریخ و روند توسعه کشورهای صنعتی در جهان نشانگر آن است که زیربنای توسعه آنها از زمان توجه جدی به مقوله آموزش و پرورش شکل گرفته است. این توجه دارای ابعاد مختلفی است که ازجمله میتوان به ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… اشاره کرد. بدیهی است بدون توجه کارشناسانه و بسیج منابع و فرصتهای موجود کشور در زمینه آموزش و پرورش نمی توان و نباید از یک دستگاه یا وزارتخانه خاص، انتظار رفع و یا حتی کاستن از مشکلات و نارسایی های موجود در زمینه آموزش و پرورش را داشت.

مسائل و مشکلات آموزش و پرورش آنقدر متعدد و پیچیده است که پرداختن به حتی بخشی از آنها مستلزم مجال و فرصت بسیار است؛ مسائلی همچون: نیازسنجی و سیاستگذاریهای راهبردی، بررسی و بازنگری در ساختار وزارت آموزش و پرورش، بروز رسانی منابع و کتب درسی، ارتقای سخت افزارها و نرمافزارهای آموزشی، ایجاد ارتباط و تناسب بین آموزشها با نیازهای جامعه و…به یکی از مواردی که امروزه در جامعه ما آخرین حلقه های ارزش و اعتبار آموزش و پرورش را نزد افکار عمومی هدف قرار داده می پردازم و آن وضعیت حقوق و مزایای معلمان به عنوان موتور محرکه سیستم آموزشی کشورمان است. متاسفانه علاوه بر کاستی ها و شکاف های فراوانی که بین حقوق معلمان و اقتضائات شغلی آنها وجود دارد، آنچه که تحمل این شرایط را سختتر میکند وجود تناقض هایی در اطلاع رسانی از میزان حقوق و مزایای معلمان و ایجاد فاصله در بین افکار عمومی مردم و مسوولان با معلمان است. آموزش و پرورش در توسعه ، پیشرفت و دوام فرهنگ ملی نقش موثری دارد و مدارس قدرتمندترین پایگاه های اجتماعی برای نیل به مهارتهای عقلانی می باشد. و برهمین اساس است که فرد بر اساس تجربه پیشین فکر می کند، لذا می توان گفت بدون توجه  دقیق به آموزش وپرورش کشور و بهره وری ملی مصداق عینی و عملی نخواهد داشت.

بهره وری درآموزش وپرورش، حاصل استفاده عقلایی از سه عامل فیزیکی ، مالی و انسانی است . عوامل محیطی از قبیل روابط ومدیریت و کارکنان ، شرایط اجتماعی و روانی محیط کار می توانند نقش موثری در رضایت شغلی و افزایش بهره وری داشته باشند . با بوجود آوردن شرایط لازم و در نظر گرفتن نیازهای مادی و معیشتی و شرایط فیزیکی محیط کار می تواند توانایی و قدرت انجام کار را در معلمان تقویت نمود و شرایطی را بوجود آورد تا درشاخص های مربوط به درون داد نظام آموزش و پرورش و فرایند و برون داد آن بهبود حاصل گردد و افزایش بهره وری را به دنبال داشته باشد .  رضایت شغلی کارکنان یکی از متغیرهای مهم در حیطه رفتارسازمانی می باشد و بطور کلی رضایت کارکنان از شغل خود ، امری روانشناختی است و جنبه فردی دارد . ولی ویژگی های محیط ، ماهیت کار ، رضایت از سرپرستی و عوامل اجتماعی بسیاری نیز برآن تاثیر می گذارد و هرگونه تغییر در این عوامل ، در میزان رضایت شغلی کارکنان تغییر ایجاد می نماید و در این راستا می طلبد که مدیران و برنامه ریزان سازمان با دیدی موشکافانه به این مقوله بنگرند تا ضمن بررسی عوامل مؤثر در ایجاد و بروز نارضایتی شغلی نسبت به مرتفع نمودن عوامل مورد اشاره اقدام نموده و زمینه های خشنودی شغلی کارکنان آموزش و پرورش را فراهم آورند.( عرفانی نیا،1386 )