کارکنان آموزش و پرورش:پایان نامه سبک رهبری و عملکرد مدیران

دانلود پایان نامه

کارکنان آموزش و پرورش و عملکرد:

در جهان امروز آموزش و پرورش را اصلي ترين پايه رشد و توسعه کشورها ميدانند. بر اين اساس ميتوان استقلال و آزادي هر کشور را در گرو داشتن نيروي انساني توانمند و توسعه يافته به عنوان اصلي ترين محصول آموزش و پرورش صحيح دانش آموزان دانست. نگاهي به تاريخ و روند توسعه کشورهاي صنعتي در جهان نشانگر آن است که زيربناي توسعه آنها از زمان توجه جدي به مقوله آموزش و پرورش شکل گرفته است. اين توجه داراي ابعاد مختلفي است که ازجمله ميتوان به ابعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و… اشاره کرد. بديهي است بدون توجه کارشناسانه و بسيج منابع و فرصتهاي موجود کشور در زمينه آموزش و پرورش نمي توان و نبايد از يک دستگاه يا وزارتخانه خاص، انتظار رفع و يا حتي کاستن از مشکلات و نارسايي هاي موجود در زمينه آموزش و پرورش را داشت.

مسائل و مشکلات آموزش و پرورش آنقدر متعدد و پيچيده است که پرداختن به حتي بخشي از آنها مستلزم مجال و فرصت بسيار است؛ مسائلي همچون: نيازسنجي و سياستگذاريهاي راهبردي، بررسي و بازنگري در ساختار وزارت آموزش و پرورش، بروز رساني منابع و کتب درسي، ارتقاي سخت افزارها و نرمافزارهاي آموزشي، ايجاد ارتباط و تناسب بين آموزشها با نيازهاي جامعه و…به يکي از مواردي که امروزه در جامعه ما آخرين حلقه هاي ارزش و اعتبار آموزش و پرورش را نزد افکار عمومي هدف قرار داده مي پردازم و آن وضعيت حقوق و مزاياي معلمان به عنوان موتور محرکه سيستم آموزشي کشورمان است. متاسفانه علاوه بر کاستي ها و شکاف هاي فراواني که بين حقوق معلمان و اقتضائات شغلي آنها وجود دارد، آنچه که تحمل اين شرايط را سختتر ميکند وجود تناقض هايي در اطلاع رساني از ميزان حقوق و مزاياي معلمان و ايجاد فاصله در بين افکار عمومي مردم و مسوولان با معلمان است. آموزش و پرورش در توسعه ، پيشرفت و دوام فرهنگ ملي نقش موثري دارد و مدارس قدرتمندترين پايگاه هاي اجتماعي براي نيل به مهارتهاي عقلاني مي باشد. و برهمين اساس است كه فرد بر اساس تجربه پيشين فكر مي كند، لذا مي توان گفت بدون توجه  دقيق به آموزش وپرورش كشور و بهره وري ملي مصداق عيني و عملي نخواهد داشت.

بهره وري درآموزش وپرورش، حاصل استفاده عقلايي از سه عامل فيزيكي ، مالي و انساني است . عوامل محيطي از قبيل روابط ومديريت و كاركنان ، شرايط اجتماعي و رواني محيط كار مي توانند نقش موثري در رضايت شغلي و افزايش بهره وري داشته باشند . با بوجود آوردن شرايط لازم و در نظر گرفتن نيازهاي مادي و معيشتي و شرايط فيزيكي محيط كار مي تواند توانايي و قدرت انجام كار را در معلمان تقويت نمود و شرايطي را بوجود آورد تا درشاخص هاي مربوط به درون داد نظام آموزش و پرورش و فرايند و برون داد آن بهبود حاصل گردد و افزايش بهره وري را به دنبال داشته باشد .  رضايت شغلي كاركنان يكي از متغيرهاي مهم در حيطه رفتارسازماني مي باشد و بطور كلي رضايت كاركنان از شغل خود ، امري روانشناختي است و جنبه فردي دارد . ولي ويژگي هاي محيط ، ماهيت كار ، رضايت از سرپرستي و عوامل اجتماعي بسياري نيز برآن تاثير مي گذارد و هرگونه تغيير در اين عوامل ، در ميزان رضايت شغلي كاركنان تغيير ايجاد مي نمايد و در اين راستا مي طلبد كه مديران و برنامه ريزان سازمان با ديدي موشكافانه به اين مقوله بنگرند تا ضمن بررسي عوامل مؤثر در ايجاد و بروز نارضايتي شغلي نسبت به مرتفع نمودن عوامل مورد اشاره اقدام نموده و زمينه هاي خشنودي شغلي كاركنان آموزش و پرورش را فراهم آورند.( عرفاني نيا،1386 )

دانلود پایان نامه