گرایش عاملیت:پایان نامه رهبری خدمتگزارو تعهدسازمانی

عوامل مؤثر بر گرایش عاملیت و خادمیت

عوامل مؤثر بر گرایش به عاملیت و خادمیت در سه دسته به شرح ذیل طبقه بنــدی می شوند :

الف ) عوامل شناختی

عواملی نظیر مدل انسان، نیازها ،انگیزش،قیاس اجتماعی، احساس هویت و تعلق سازمانی را در برمی گیرد.

ب )عوامل ساختاری

عواملی از قبیل ، انعطاف پذیری یا عدم انعطاف پذیری ، مشارکتی بودن و هزینه مداری یا عملکرد گرایی را مد نظر قرار می دهند.

ج ) عوامل فرهنگی

عواملی از قبیل، جهت گیری زمانی ،فردگرایی ،جمع گرایی، و فاصله قدرت را لحاظ می نماید(همان منبع).

 

2-1-9- مقایسه تئوری عاملیت و خادمیت با تئوری های کلاسیک و نئوکلاسیک

اساسا تئوری عاملیت از نظر ویژگی ها و مشخصه ها با تئوری کلاسیک ها یکی می باشد و صرفا به نظر می رسد بحث ایجاد همکاری صمیمانه و تشریک مساعی با کارکنان که جزو اصول کلاسیک ها می باشد، در تئــوری عاملیت مطرح نمی گردد، هر چند که در رویکرد مدیریتی کلاسیک ها بحث کنترل به عنوان یک اصل اساسی مطرح می باشد در کنار اصل کنترل ، اصل تشریک مساعی را نیز مطرح نموده اند. از آن طرف تئــوری خادمیت نیز از نظر بسیاری از ویژگی ها با تئوری نئوکلاسیک ها مطابقت دارد. اما در خصوص مدل انسان به جای انسان خود شکوفا در تئوری نئوکلاسیک ها به انسان چند بعدی توجه شد، نیازهای کلیه سطوح مد نظر قرار گرفته، انگیزش جنبه درونی و بیرونی داشته ، از نظر کاربرد قدرت از دو نوع سازمانی و شخصی استفاده می شود و بالاخره اینکه در بحث خود ریسک مداری در تئوری نئوکلاسیک ها بحث خود کنترلی مطرح گردیده است(رشید پور ،1385)

جدول 2-1- مقایسه تئوری عاملیت و خادمیت با تئوری نئو کلاسیک(رشید پور ،1385)

مشخصه تئوری عاملیت تئوری خادمیت تئوری نئو کلاسیک
مدل انسان انسان اقتصادی انسان خود شکوفا انسان چند بعدی
رفتــار حافظ منافع فردی حافظ منافع جمع حافظ منافع جمع
نیازها نیازهای اقتصادی درجه پایین تر نیازهای درجه بالاتر نیازهای سطوح بالا و پایین
انگیزش بیرونی درونی درونی و بیرونی
شناسایی با سایر مدیران با سهامداران با سهامداران
احساس هویت و تعلق تعهد ارزشی کم تعهد ارزشی بالا تعهد ارزشی بالا
کاربرد قدرت سازمانی شخصی شخصی و سازمانی
رویکرد مدیریتی کنترل مدار مشارکتی مشارکت افراد
ریسک مداری کنترلی اطمینان و اعتماد خود کنترلی
چارچوب زمانی کوتاه مدت بلند مدت بلند مدت
هدف کنترل هزینه افزایش عملکرد افزایش عملکرد
تفاوت های فرهنگی فردگرایی جمع گرایی جمع گرایی

 

2-1-10- ابعاد رهبـری خدمتگزار از نظر صاحب نظران

برای رهبری خدمتگزار مؤلفه های متفاوتی توسط نظریه پردازان حوزه مدیریت رفتار سازمانی ارائه شده است که از میان آنها به ده ویژگی اشاره می شود :

  • گوش دادن[1] : رهبران خدمتگزار برای شناسایی و تشخیص خواسته های گروه در سازمان سعی می کنند خوب بشنوند. همچنین از طریق نشانه های غیر کلامی ، پیام افراد را به طور مستقیم تفسیر می کنند( Zehiri et al,2013,p2153).
  • همدلی[2] : رهبران خدمتگزار تلاش می کنند تا با احساسات و عواطف دیگران همدلی کنند.
  • بهبود بخشی[3] :رهبران خدمتگزار قادر به تغییر دادن و هماهنگ کردن افراد هستند.
  • آگاهی[4] : آگاهی عمومی و خودآگاهی از محدودیت ها و نقاط قوت و ضعف ، یکی از مؤلفه های رهبر خدمتگزار است.
  • اقناع[5] : رهبران خدمت گزار بیشتر به ترغیب افراد می پردازند. همچنین آنها در ایجاد توافق بین گروه به طور اثر بخش عمل می کنند.
  • مفهوم سازی[6] :مفهوم سازی به معنای توانایی نگاه کلی به یک مسأله می باشد. داشتن یک دور نمای مفهوم سازی شده باعث می شود که از فراسوی واقعیت روزانه به یک مسأله نگاه شود. رهبران خدمتگزار توانایی رؤیایی متعالی را دارند و می توانند بین گرایش های مفهومی درازمدت و کوتاه مدت تعادل مناسب ایجاد کنند.
  • دوراندیشی و آینــده نگری[7] : رهبران خدمتگزار از گذشته درس می گیرند.آنان واقعیت های زمان حال و پیامد های احتمالی یک تصمیم در آینده را درک می کنند.
  • نظارت[8]: رهبران خدمتگزار خود را ناظر بر افراد و منابعی می دانند که تحت سرپرستی آنها ست.
  • تعهد نسبت به رشد و پیشرفت دیگران [9]: رهبران خدمتگزار فضایی را فراهم می کنند که ضامن رشد فردی ،حرفه ای و معنوی افراد باشد.
  • برقراری ارتباط[10]: رهبران خدمتگزار از اهداف افراد باخبر هستند .آنان آشکار و واضح سخن می گویند و در نتیجه، افراد پیام آنان را بهتر درک می کنند (Van Dierendonck, & Nuijten,2011,p255).

این مؤلفه ها در قلب مدیرانی که خواهان بهبود شرایط انسانی هستند به وفور مشهود است(نصر اصفهانی، نصر اصفهانی،1389،ص149).

[1] – Listening receptively

[2] – Empathy.

[3] – Healing

[4]– Awareness.

[5]– Persuasion.

[6]– Conceptualization

[7] – Foresight.

[8] – Stewardship.

[9]– Commitment to the growth of people

[10] – Building community