بررسی اشتباهات ثبتی در ثبت املاک و نحوه اصلاح آن- قسمت ۱۱

بررسی اشتباهات ثبتی در ثبت املاک و نحوه اصلاح آن- قسمت ۱۱

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰٫   فانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴٫   قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن   قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳٫   قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷   قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶   قانون دیوان …

بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی- قسمت ۳۹

بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی- قسمت ۳۹

۷۷/۶۳۵۰۰     ۶۳/۲۳     ۰۴/۲۱۱۵۹     ۹۱/۲۱۱۶۶     ۹۶/۹۹       رنگ گوشت     ۸۱/۲     ۱۱۱/۰     ۹۰/۰     ۹۳۷/۰     ۰۵/۹۶       فرم غده     ۱۰۳/۰     ۰۳۷/۰     ۰۲/۰     ۰۳/۰ …