علمی :
ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق  …

علمی : ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق …

 ۲-۳-۴-۴- نقد و بررسی ……………………………………………………………………………………. ۲۲۲-۳-۴-۵- مسوولیت در صورت وجود رابطه سببیت …………………………………………… ۲۳۲-۴- عنصر قانونی و معنوی جرم ترک فعل …………………………………………………………. ۲۷۲-۴-۱- عنصر قانونی …………………………………………………………………………………………. ۲۷۲-۴-۲- عنصر معنوی ……………………………………………………………………………………….. ۲۸۲-۵- ترک فعل از نظر قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی …………………………………. ۲۹۲-۵-۱- از منظر قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………. ۲۹۲-۵-۲- …

فايل دانشگاهی – 
ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا  …

فايل دانشگاهی – ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا …

عنوان صفحه ۴-۶- ارکان جرم قتل عمد با ترک فعل ……………………………………………………………….. ۶۸۴-۶-۱- رکن قانونی …………………………………………………………………………………………… ۶۹۴-۶-۲- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل ……………………………………………….. ۶۹۴-۶-۳- تأثیر اسباب خطر نسبت به مجنی علیه …………………………………………………. ۷۰۴-۶-۴- رابطه سببیت ………………………………………………………………………………………. ۷۰۴-۶-۵ رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل ………………………………………… ۷۲فصل …

مقاله علمی با منبع : 
ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه-  …

مقاله علمی با منبع : ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه- …

۶-۲-۲- ترک وظیفه ناشی از ایجاد خطر قبلی …………………………………………………… ۱۰۵۶-۲-۳- ترک وظیفه ناشی از پذیرش اختیاری مسوولیت …………………………………… ۱۰۵۶-۳- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف و صورت مختلف ارتکاب جرم ……………. ۱۰۶۶-۳-۱- جرایم مستلزم حد ……………………………………………………………………………… ۱۰۶۶-۳-۲- جرایم مستلزم قصاص ………………………………………………………………………… ۱۰۷۶-۳-۳- جرایم مستلزم پرداخت دیه ………………………………………………………………… ۱۰۸۶-۳-۴- جرایم مستلزم …

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۴۳

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۴۳

Palmatier W.R., Scheer L. K., Houston M. B., Evans K.R., Gopalakrishna S.(2007), Use of relationship marketing programs in building customer-salesperson and customer-firm relationships: Differential influences on financial outcomes”, International Journal of Research in Marketing, Vol.24, pp.210-223.Payne, A., Christopher, M., Clark, M. & Peck, H. (1998). Relationship marketing for competitive advantage …

پژوهش دانشگاهی – 
نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۴۲

پژوهش دانشگاهی – نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۴۲

روستا، احمد، ونوس، داور،ابراهیمی، عبدالحمید(۱۳۷۸)، مدیریت بازاریابی، تهران، سمت.رنجبریان، بهرام، براری، مجتبی(۱۳۸۸)، بازاریابی رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری، پژوهش‌نامه مدیریت اجرایی، سال نهم، شماره ۲٫سالاری، غلامرضا(۱۳۸۳)، بازاریابی رابطه‌مند، تدبیر، شماره ۱۴۸٫سعید محمدی، غ. ر.(۱۳۸۴)، نگاهی به فلسفه‌های مدیریت بازاریابی، اداره مطالعات و بازاریابی بانک رفاه.سرمد، زهره و دیگران(۱۳۸۷)، روش‌های …

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۳۱

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۳۱

با توجه به اینکه سطح معنی‌داری برای معیار پیشبرد فروش بیشتر از ۰۵/۰ می‌باشد، می‌توان ادعا نمود نوع تحصیلات اثر معنی‌داری بر پیشبرد فروش ندارد، ولی برای سایر عوامل(اعتمادسازی، تعهد، مدیریت ارتباطات و مدیریت تعارض) چون مقدار Sig. کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد، می‌توان ادعا نمود نوع تحصیلات اثر معنی‌داری دارد …

دسته بندي علمی – پژوهشی : 
نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۲۳

دسته بندي علمی – پژوهشی : نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۲۳

۰۰۰/۰ ۸۲/۳ ۶۸۸۲/۰ ۴۲۴/۱۱ (۹۶۷۵/۰ و ۶۸۰۸/۰) همان‌طور که از جدول۴-۱۳ مشاهده می‌شود، میانگین معیار مدیریت تعارض بیشتر از ۳ است. طبق آزمون t، مقدار Sig. مربوط به معیار مدیریت تعارض از ۰۵/۰ کمتر بدست آمده که این موضوع نمایانگر رد شدن فرض صفر است، یعنی میانگین مدیریت تعارض مخالف …

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۲۴

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۲۴

معیار P-ValueSig. (2-tailed) میانگین انحراف معیار آزمون t فاصله اطمینان ۹۵ % پیشبرد فروش ۰۰۰/۰ ۷۴/۳ ۵۶۲۴/۰ ۷۱۴/۱۲ (۸۶۶۶/۰ و ۶۳۲۳/۰) همان‌طور که از جدول۴-۱۵ مشاهده می‌شود، میانگین معیار پیشبرد فروش بیشتر از ۳ است. طبق آزمون t، مقدار Sig. مربوط به معیار پیشبرد فروش از ۰۵/۰ کمتر بدست آمده …

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۹

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۹

(۳)۳-۸-۴ آزمون t مستقلاگر فرضیه مطرح شده به مقایسه میانگین دو جامعه(گروه) بپردازد، برای بررسی درستی یا نادرستی آن باید از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده کرد. برای آزمون تساوی میانگین دو جامعه، لازم است ابتدا بررسی شود آیا واریانس دو جامعه برابرند یا خیر. به عبارت دیگر آزمون …

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۱۱

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۱۱

در این پژوهش برای بررسی روایی پرسش‌نامه از روایی محتوی استفاده می‌شود. برای تعیین اعتبار محتوی، پرسشنامه به چند نفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت و بازرگانی داده شده و از آنها در مورد سوالات و ارزیابی فرضیهها نظرخواهی گردید، نهایتاً روائی پرسش‌نامه تایید گردید.۳-۱۰ خلاصهدر این فصل، ضمن …