دسترسی به منابع مقالات : 
سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۳

دسترسی به منابع مقالات : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۳

و از طریق افزایش سطح آگاهی سازمان نسبت به راهکارها، محصولات و عملکرد سازمانهای رقیب به سازمان کمک میکند تا از گردونه رقابت خارج نشود (امین پور، ۱۳۸۵).۲-۲-۷-اهداف مدیریت دانشمدیریت دانش شامل فرآیند ترکیب بهینه دانش و اطلاعات در سازمان و ایجاد مناسب به منظور تولید، اشتراک و بهکارگیری دانش …

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۲

دسته بندی علمی – پژوهشی : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۲

از سوی دیگر، علوی و لیدنر[۴۰] (۲۰۰۰) در طبقهبندی دانش را به چهار دسته طبقهبندی کردهاند:۱ -دانش ضمنی (نهفته) در زمینه اقدامات و تجارب افراد میباشد و تشکیلدهندهی مدلهای ذهنی افراد است.۲ -دانش صریح (آشکار) در مقایسه با دانش ضمنی عمومیت بیشتری داشته و به راحتی قابل انتقال است.۳- دانش فردی …

سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

میتوانید درک مناسبی از آن بدست آورید. اما در مقابل، وقتی نتوانید منظور خود را به صورت کمی و عددی بیان کنید، در واقع نمیتوانید درک و شناخت مناسبی از آن حاصل نمایید. (شائمی برزکی،۱۳۸۴).نظر به اینکه، کلیهی سازمانهای آموزشی، دانش را در بطن و متن خود دارند و طی …

بررسی فرهنگ سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس  …

بررسی فرهنگ سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس …

۲- ۱۳-۱۷- مدل کرت لوین ۶۴عنوان صفحه۲- ۱۳-۱۸- مدل هال ۶۵۲-۱۳-۱۹- مدل هافستد ۶۵۲-۱۳-۲۰- مدل بارون و گرینبرگ ۶۷۲- ۱۳-۲۱- مدل دانیل دنیسون ۶۸۲- ۱۳-۲۱- ۱- درگیر شدن در کار (مشارکت پذیری) ۷۲۲- ۱۳-۲۱- ۲- سازگاری(انعطاف پذیری) ۷۳۲- ۱۳-۲۱- ۳- انطباق پذیری (ثبات و یکپارچگی) ۷۳۲- ۱۳-۲۱- ۴- رسالت پذیری(ماموریت) …

سایت مقالات فارسی – 
بررسی فرهنگ سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر  …

سایت مقالات فارسی – بررسی فرهنگ سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر …

۵-۴-پیشنهادهای کاربردی ۱۳۵۵-۵-پیشنهادهایی جهت پژوهش های آتی ۱۳۶منابع و مآخذ ۱۴۲فهرست شکل هاعنوان صفحهشکل :۱-۱- مدل فرهنگ سازمانی دنیسون ۴شکل ۲-۱- مؤلفه های فرهنگ ۲۰شکل ۲-۲- ابعاد فرهنگ سازمانی از نظر ریکاردو و جولی ۳۱شکل ۲-۳- مدل هاروی ــ براون ۵۰شکل ۲-۴- مدل ارزیابی ریسک فرهنگی استانلی دیویس ۵۲شکل ۲- …

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
بررسی فرهنگ سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی فرهنگ سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر …

۱-۱- بیان مسئله ۲۱-۲- اهمیت و ارزش تحقیق ۶۱-۳- اهداف پژوهش ۸۱-۴- سؤال های پژوهش ۸۱-۵- تعریف متغیرها ۹:مقدمه ۱۶۲-۱- مفهوم فرهنگ ۱۷۲-۲- ابعاد فرهنگ ۱۹۲-۳- مؤلفه های فرهنگ ۱۹۲-۴- ویژگی های فرهنگ ۲۰۲-۵- مفهوم سازمان ۲۲۲-۶- مفهوم فرهنگ سازمانی ۲۴۲-۷- اهمیت فرهنگ سازمانی ۲۶۲-۸- سطوح و لایه های فرهنگ …

بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex  …

بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex …

Ref. ۱ یافتههای باکتریایی در نخستین معاینه۲ یافتههای باکتریایی در دومین معاینه فصل پنجمبحثدر اولین معاینه، تعداد ۱۷۲ نمونه از ۱۷۷ راس گاو (%۹۷) جمع آوری شد. برای معاینه مجدد، ۱۴۶ راس گاو یافت شدند که از آنها ۲ راس تلقیح شده بودند. بنابراین در دومین معاینه تعداد ۱۲۸ نمونه …

بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR  …

بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR …

۴-۱-۳- شاخصها و عوامل تولیدمثلیقطر بیشتر گردن رحم با ابتلا به اندومتریت بالینی در ارتباط بود. ارتباط قطر بیشتر گردن رحم با تعداد کلی یافتههای باکتریایی در نمونههای رحمی، یافتن باکتریهای T. pyogenesis و F. necrophorum معنیدار اما با موارد مشترک این دو باکتری و یافتن باکتری E. coli معنیدار نبود. در گروهی که قطر گردن …

بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR  …

بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR …

۳۸۹ ۵۴ Yoshida et al. 2005 سه ژن plo برای سم پیلولازین T. pyogenes، ژن lktA برای لوکوتوکسین F. necrophorum و ژن phyA برای همولایزین P. melaninogenicus منحصر به فرد و اختصاصی بودند. پرایمر ژن ۱۶S rRNA برای شناسایی زیرگروه E. coli متشکل از باکتریهایی چون E. coli، Hafnia alvei و Shigella spp. طراحی شده است.باکتری E. coli با ATCC شماره ۳۵۲۱۸، باکتری P. melaninogenicus با ATCC شماره …

بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR در گاوهای  …

بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR در گاوهای …

مطالعهای سه باکتری Staphylococcus aureus، Escherichia coli و Bacillus cereus با روش multiplex PCR شناسایی شدند (Sun et al. 2011). به کار گیری روش multiplex PCR سبب سهولت و افزایش سرعت انجام کار و هزینه کمتر نسبت به روش استاندارد میشود (Tramuta et al. 2011). علاوه بر حساسیت بالا، فواید دیگری نیز برای واکنش زنجیرهای …