هویت غرب مرکز گرا و روابط غیر همکارانه ایران و ترکیه طی سال های 2012 2008

112-2- رابطه سیاست و هویت 122-3- نظریه و نظریه پردازی 142-4- سازه انگاری الکساندر ونت 172-5- جایگاه تعامل در نظریه سازه‌انگاری 182-6- جایگاه هویت در نظریه سازه‌انگاری 182-7- جایگاه منافع در نظریه سازه‌انگاری 20

هویت غرب مرکز گرا و روابط غیر همکارانه ایران و ترکیه طی سال های 2012 2008- قسمت 2

874-2- بخش اول: هویت غرب مرکزگرای ترکیه 884-2-1- تنوع هویتی در ترکیه 88

هویت غرب مرکز گرا و روابط غیر همکارانه ایران و ترکیه طی سال های 2012 2008- قسمت 3

4-2-2- اصول بنیادی کمالیسم در ترکیه 884-2-3- سکولاریسم و لائیسیزم در ترکیه 924-2-4- منافع ترکیه در چارچوب کمالیستی 954-2-5- پیدایش هویت اسلامگرا در ترکیه 964-2-6- اسلامگرایی با قرائت و شیوه عثمانی 974-2-7- اسلامگرایی سکولار یا کمالیستی 994-2-8- اسلامگرایی اربکان و حزب رفاه 1004-2-9- اسلامگرایی اردوغان و حزب عدالت و توسعه …

هویت غرب مرکز گرا و روابط غیر همکارانه ایران و ترکیه طی سال های 2012 2008- قسمت 4

کلید واژه‌ها: ایران، ترکیه، حزب عدالت و توسعه، هویت، منافع، غرب مرکزگرا فصل اول کلیات 1 – 1– بيان مسأله با روی کارآمدن اولین دولت اسلامگرایان(حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان[2]) در ترکیه در اواخر دهه 1990 ، شاهد گسترش همکاریهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی میان ایران و ترکیه …

هویت غرب مرکز گرا و روابط غیر همکارانه ایران و ترکیه طی سال های 2012 2008- قسمت 5

با توجه به آنچه در فصلهای پیشین گفته شد، روابط ایران و ترکیه در زمان حضور دولت اسلامگرای حزب عدالت و توسعه با تنشها و نوسانات پر دامنهای روبرو بوده است.روابط دو کشور طی سالهای 2008 تا 2012، دارای بیشترین نوسانات بوده، به صورتی که در سالهای 2088 الی 2010، …

هویت غرب مرکز گرا و روابط غیر همکارانه ایران و ترکیه طی سال های 2012 2008- قسمت 6

دولت اسلامگرای منبعث از حزب عدالت و توسعه در ترکیه بیش از یک دهه است که در صدر امور ترکیه قرار گرفته است. دولتی که طی سه انتخابات متوالی توانسته است در پارلمان ترکیه دارای بیشترین کرسی‌های نمایندگی گردیده و دست به تشکیل دولت بزند، آنهم دولتهای تک حزب غیرائتلافی …

هویت غرب مرکز گرا و روابط غیر همکارانه ایران و ترکیه طی سال های 2012 2008- قسمت 7

ترکیه که از سه طرف به وسیله آب محاصره شده است، دارای مساحتی در حدود452و779 کیلومتر مربع میباشد که شامل دو شبهجزیره است. شبهجزیره آناتولی که حدود نود و هفت درصد خاک ترکیه را شامل میشود و همان قسمت اصلی و آسیایی ترکیه میباشد.بخش دوم ترکیه، شبهجزیره تراس[58] شرقی است که …

هویت غرب مرکز گرا و روابط غیر همکارانه ایران و ترکیه طی سال های 2012 2008- قسمت 8

تقابل و برخورد ایران و عثمانی تا اوایل قرن نوزده میلادی ادامه داشت. تنشهای موجود در روابط ایران و عثمانی، موجب گسترش روابط ایران و کشورهای اروپایی به خصوص انگلستان شد. در واقع میتوان گفت رویکرد سیاست خارجی ایران در این دوره، رویکردی غرب محور بوده است. این رویکرد غرب …

هویت غرب مرکز گرا و روابط غیر همکارانه ایران و ترکیه طی سال های 2012 2008- قسمت 9

در این دوره روابط ایران و ترکیه در اوج خود قرار داشت. روابط و مناسبات سطح بالا و دوستانهای که تا چندین دهه بعد، نمیتوان نمونه آن را میان دو کشور مشاهده کرد.در این دوره علاوه بر عهدنامههای مودت بین دو کشور که در آوریل سال 1926، قرارداد سرحدی و …