فرداست تیغ قهر بر آهیختست باز
(۲۹۳، ۷)

 

 

دامان کوه اضافه‌ی استعاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنچه در رخسار گل آبست در شمع آتش است عندلیب گر نمی‌خوانند رو پروانه باش
(۳۵۱، ۴)

 

رخسار گل اضافه‌ی استعاری
موارد دیگر ر.ک (۱۲۳، ۷) (۱۴۷، ۴) (۱۵۴، ۱) (۱۶۳، ۷) (۱۶۴، ۱۰) (۱۷۲، ۸) (۱۸۵، ۱۲) (۱۸۷، ۴) (۱۹۲، ۱) (۲۳۱، ۶) (۲۳۲، ۵) (۲۳۷، ۴) (۲۳۷، ۶) (۲۴۱، ۵) (۲۴۱،‌ ۸ ) (۲۴۹،‌ ۴) (۲۵۱، ۹) (۲۵۸، ۵) (۲۵۹، ۶) (۲۶۶، ۲) (۲۷۱، ۱)(۲۷۶، ۱) (۲۷۶، ۱۰) و …

 

فصل پنجم

 

 

کنایه

 

 

۵-۱٫ کنایه

 

چهارمین قسمت از صور خیال سنتی کنایه است. کنایه آوردن سخنی است با دو معنی دور و نزدیک که منظور اصلی شاعر معنی دور است هر چند هر دو معنی (دور و نزدیک) لازم و ملزوم هم هستند. «کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح سخنی است که دارای دو معنی قریب و بعید باشد و این دو معنی لازم و ملزوم یکدیگر باشند؛ پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب کند و به کار بندد که ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل گردد؛ چنانکه بگویند «پخته‌خواری» به معنی مردم تنبلی که از دسترنج آماده‌ی دیگران استفاده می‌کنند.» (همایی، ۱۳۷۳: ۲۵۵).
«کنایه در لغت به معنی ترک تصریح است… و در اصطلاح اطلاق می‌شود بر دو معنی:
الف) ذکر ملزوم و اراده‌ی لازم یا ذکر لازم و اراده‌ی ملزوم
ب) لفظی که اراده شود از آن لازم معنی اصلی اشیاء جواز اراده‌ی معنی اصلی در حین اراده‌ی لازم مانند طویل النجاد که در اصل به معنی کسی که بند شمشیرش بلند است لکن از این لفظ طول قامت را که لازم معنی اصلی؛ یعنی، بلند بند شمشیر است اراده کنند.» (رجایی، ۱۳۷۹: ۳۲۴).
«کنایه دوری از تصریح به چیزی است با آوردن مساوی آن چیز از نظر ملازمت تا شنونده به ملزوم آن منتقل شود.» (عفیفی، ۱۳۷۶: ۲۰).

 

۵-۲٫ انواع کنایه

 

کنایه را از چند منظر می‌توان تقسیم‌بندی کرد که مهم‌ترین آنها دو نوع تقسیم است:
الف) کنایه بر پایه‌ی وسائط (به لحاظ وضوح و خفا وسائط).
ب) کنایه بر پایه‌ی مکنّیٌ عنه.

 

۵-۳٫ گونه‌های کنایه بر پایه‌ی وسائط

 

کنایه بر پایه‌ی وسائط بر چهار نوع است: ۱- تلویح ۲- ایماء ۳- رمز ۴- تعریض

 

 

 1. تلویح:«کنایه‌ای است که ربط میان لازم و ملزوم بسیار دور از ذهن است مانند: در خانه‌اش باز است در وهله‌ی اوّل یعنی رفت و آمد فراوان و مهمان داشتن است و مهمان فراوان داشتن کنایه از بخشندگی. این کلمه که به معنی اشاره به دور است اصطلاحاً به کنایه‌ای اطلاق می‌شود که وسائط میان لازم و ملزوم بسیار دور باشد مثلاً در عبارت کثیرالرماد در مفهوم مرد بخشنده و کسی که سفره‌ی ضیافتش گسترده و بخشش فراوان است ذهن ما نخست باید از زیادی خاکستر آشپزخانه بر زیادی سوخت و مصرف منتقل ‌شود آنگاه از این موضوع به فراوانی اغذیه و اطعمه و از آن پس به وجود مهمان بیشتر و سرانجام به مهمان‌نوازی و کرم شخص منتقل می‌گردد.» (تجلیل، ۱۳۷۰: ۸۵). این نوع کنایه در غزلیات نظیری نیشابوری از بسامد بالایی برخوردار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرمن به باد رفت در این دشت پر فریب مرغی نسود گوشه‌ی بالی به دام ما
(۳۱، ۶)

 

خرمن به باد رفتن کنایه‌ی تلویح به معنی از دست دادن ثروت است و مفلس بودن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر فرد گشته حاکم این ملک غیر تو ناکرده گرم جا، زده کوس رحیل را
(۲۹، ۶)

 

کوس رحیل زدن کنایه از مردن، ناکرده گرم جا: کنایه از توقف کوتاه

 • قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰٫

 

 • فانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴٫

 

 • قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن

 

 • قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳٫

 

 • قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷

 

 • قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶

 

 • قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵

 

 • قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳

 

آیین نامه :

 

 

  1. آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷٫

 

  1. آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض وهیئت نظارت و شورای عالی ثبت ۱۶/۲/۱۳۵۲٫

 

  1. آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷٫

 

  1. آیین نامه شورای عالی ثبت و هیات نظارت مصوب ۱۳۲۲٫

 

  1. آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷٫

 

  1. آیین نامه اجرایی ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۹٫

عکس مرتبط با اقتصاد

 

  1. آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۸/۲/۱۳۴۷٫

 

 1. آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۱٫

 

بخشنامه ها :
۱- مجموعه بخشنامه های ثبتی تا سال ۱۳۶۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷۷/۶۳۵۰۰

 

 

۶۳/۲۳

 

 

۰۴/۲۱۱۵۹

 

 

۹۱/۲۱۱۶۶

 

 

۹۶/۹۹

 

 

 

رنگ گوشت

 

 

۸۱/۲

 

 

۱۱۱/۰

 

 

۹۰/۰

 

 

۹۳۷/۰

 

 

۰۵/۹۶

 

 

 

فرم غده

 

 

۱۰۳/۰

 

 

۰۳۷/۰

 

 

۰۲/۰

 

 

۰۳/۰

 

 

۰۸/۶۴

 

 

۴-۶- همبستگی بین صفات
بررسی همبستگی به روش ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که دامنه همبستگی برای صفات مرتبط با کیفیت بین ۹۹۸/۰ و ۳۹۷/۰- بود. بیشترین آن مربوط به وزن مخصوص و درصد نشاسته و کمترین آن متعلق به میزان ماده خشک و میزان نسبی قند احیا بود. بررسی همبستگی به روش ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که دامنه همبستگی برای صفات کمی بین ۹۵۸/۰ و ۳۳/۰- بود. بیشترین همبستگی بین عملکرد کل غده و عملکرد قابلفروش و کمترین همبستگی بین عملکرد قابلفروش و تعداد روز تا غدهدهی بود. صفت عملکرد قابلفروش و میزان نشاسته بهترتیب بیشترین (۹۵۸/۰) و کمترین (۱۰۱/۰) همبستگی را با عملکرد کل داشتند. همبستگی صفت تعداد روز تا غدهدهی با عملکرد کل و عملکرد قابلفروش منفی بود (۳۳/۰-) (جدول ۴-۱۰). نتایج همبستگی بین صفات در (جدول ۴-۱۰) نشان داد که تعداد غده با صفات عملکرد غده و عملکرد قابلفروش همبستگی مثبت و معنیداری در سطح ۱ % داشت این نتیجه بدین معنی میباشد که در صورت ثابت بودن سایر عوامل با افزایش متوسط تعداد غده در بوته، عملکرد کل غده و عملکرد قابل فروش غده افزایش مییابد که خود بیانگر تاثیر مستقیم متوسط تعداد غده در بوته بر عملکرد میباشد. در دامنه تعداد غده یادداشتبرداری شده (بین ۱ تا ۶ غده) رابطه آن با وزن غده مثبت بوده درحالیکه بطور معمول و در دامنههای بالاتر، تعداد غده با وزن غده باید رابطه منفی داشته باشد. نتایج حاصله در این تحقیق بجز رابطه متوسط تعداد غده با وزن غده با نتایج حسین و همکاران(۲۰۰۰)، اسلام و همکاران(۲۰۰۲)، ارسلان (۲۰۰۷)، خیاط نژاد و همکاران(۲۰۱۱)، فلنجی و احمدیزاده (۲۰۱۱)، صمدی فروشانی و همکاران(۱۳۸۸)، لایی و لایی (۱۳۸۸)، حسنپناه و همکاران (۲۰۰۹)، امینی (۱۳۸۴)، دهدار (۱۳۸۱)، پرویزی (۱۳۸۵) و موسی پور گرجی و همکاران (۱۳۸۵)، مطابقت داشت. وزن غده علاوه بر اینکه با متوسط تعداد غده در بوته، میزان عملکرد و عملکرد قابلفروش همبستگی معنیدار داشت با ارتفاع بوته نیز همبستگی مثبت و معنیدار در سطح ۱% نشان داد. نتایج مشابه قبلاً توسط حسین و همکاران (۲۰۰۰)، اسلام و همکاران (۲۰۰۲)، ارسلان (۲۰۰۷)، موسی پور گرجی و همکاران (۱۳۸۵)، بهدست آمده که تاییدی بر نتایح حاصله میباشد. درخصوص عملکرد غده یادآور میگردد علاوه بر اینکه همبستگی آن در سطح ۱% با متوسط تعداد غده در بوته و وزن غده مثبت و معنیدار بود با عملکرد قابلفروش و ارتفاع بوته نیز همبستگی مثبت و معنیدار در سطح ۱% داشت. همبستگی عملکرد غده، وزن غده، عملکرد قابل فروش و قطر ساقه با ارتفاع بوته در سطح ۱% مثبت و معنیدار بود که با نتایج حسنپناه و همکاران (۲۰۰۹) و پرویزی (۱۳۸۵) مغایرت داشت (همبستگی بین ارتفاع بوته با عملکرد بهترتیب ns4/0 و ns367/0). این مغایرت میتواند بهدلیل ژنوتیپ کلونها و اثر محیط بر آنها باشد. بین تعداد ساقه با قطر ساقه رابطه منفی و معنیداری در سطح ۱% وجود داشت و این بدان معنی است که در شرایط یکسان ارقامی که دارای تعداد ساقه بیشتری بودند قطر ساقه کمتری داشتند. تعداد روز تا غدهدهی در سطح ۵%، با قطر ساقه رابطه مثبت و معنیدار و با میزان ماده خشک و میزان نشاسته رابطه منفی و معنیدار داشت. این بدان معنی است که هرچه زمان غدهزایی سریعتر باشد انتظار حصول میزان ماده خشک و نشاسته بالاتر نیز بیشتر میگردد. یکی از دلایل میتواند طولانیتر شدن مدت زمان پر شدن غده ها باشد. رابطه بین میزان ماده خشک غده با وزن مخصوص و میزان نشاسته در سطح ۱% مثبت و معنیدار بود درحالیکه همبستگی آن با میزان قندهای احیا در سطح ۵% منفی و معنیدار بود که با نتایج ارسلان (۲۰۰۷)، خیاطنژاد و همکاران(۲۰۱۱)، صمدی فروشانی و همکاران(۱۳۸۸)، لایی و لایی (۱۳۸۸) و موسی پور گرجی و همکاران (۱۳۸۵) مطابقت داشت.
جدول ۴ – ۱۰ – همبستگی بین صفات مختلف سیبزمینی در کلونهای مورد آزمایش.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهاجرت به کانادا در سال‌های اخیر سودای بسیاری از هم‌وطنان‌مان بوده است. اگر تجربه‌ی مراجعه به بهترین موسسات مهاجرتی ایران را داشته باشید، یا اگر به صفحات مجازی این نوع موسسات مراجعه کرده باشید، چه در جلسات حضوری و چه در کامنت‌های پایین پست‌ها، اکثرا با این سوال مواجه می‌شوید که برای مهاجرت به کانادا باید از کجا شروع کرد، یا اولین گام برای مهاجرت به کانادا چیست؟ نویسنده‌ی این سطور که تجربه‌ی کار در بهترین موسسات مهاجرتی ایران و بالاخص سابقه‌ی طولانی در همکاری با بهترین موسسه مهاجرتی در مشهد را داشته، به جرات می‌تواند بگوید که اولین گام برای مهاجرت به کانادا انتخاب مناسب‌ترین روش یا پلن مهاجرتی بر طبق پلن‌های تعریف‌شده در سیستم مهاجرتی کشور کاناداست. در این مقاله می‌خواهیم معیارهای انتخاب بهترین روش برای مهاجرت به کانادا را با هم مرور کنیم.

معیارهای انتخاب روش برای مهاجرت به کانادا

معیار اول برای مهاجرت به کانادا : سن متقاضی

تقریبا در همه‌ی روش‌های مهاجرت به کانادا فاکتور سن از اهمیتی اساسی برخوردار است. بعضی از روش‌های مهاجرت به کانادا که اساساً امتیازمحور هستند، بیشترین امتیاز سن را به متقاضیانی می‌دهند که سن‌شان بین 20 تا 30 سال باشد. مثلا سیستم اکسپرس اینتری که رایج‌ترین و سریع‌ترین روش مهاجرت به کاناداست، حداکثر امتیازی که به فاکتور سن می‌دهد، 110 امتیاز (از مجموع 600 امتیاز اصلی) است که به دامنه‌ی سنیِ 20 تا 29 سال تعلق می‌گیرد. در مورد سن باید گفت که معمولا روش‌هایی که برای مهاجرت به کانادا بر شغل و تخصص متقاضی متکی است، اساساً به متقاضیانِ زیر 18 سال (که قانوناً به سن کار نرسیده‌اند) هیچ امتیازی نمی‌دهند و از آن طرف، متقاضیان بالای 45 سال (که عملاً در نیمه‌ی دومِ عمر کاری‌شان هستند) نیز امتیازی نخواهند گرفت. البته فاکتور سن در روش‌های سرمایه‌گذاری، اهمیت بسیار کمتری دارد.

معیار دوم برای مهاجرت به کانادا : تمکن مالی

مهاجرت به کانادا بدون داشتن پول و سرمایه‌ی لازم عملاً امکان‌پذیر نیست. البته مقدار سرمایه‌ی لازم، می‌تواند بر حسب روش انتخابی، بسیار متفاوت باشد. روش‌های سرمایه‌گذاری و کارآفرینی اساساً بدون در اختیار داشتن سرمایه‌ی زیاد (سرمایه‌های بالاتر از 200-300 هزار دلار) ممکن نخواهد بود. اما روش‌های کاری (مثل همان روش اکسپرس اینتری که مثال زدیم)، به سرمایه‌ی بسیار کمتری (در حد 30-40 هزار دلار) نیاز خواهند داشت.

معیار سوم برای مهاجرت به کانادا : سابقه کار

داشتن سابقه کار اساساً برای متقاضیانی اهمیت دارد که قرار است به پشتوانه‌ی مهارت و تخصص شغلی خود درخواست مهاجرت به کانادا کنند. در این روش‌های کاری، سابقه‌ی کار نشان‌دهنده‌ی میزان تجربه‌ی متقاضی در آن شغل (پیش از مهاجرت به کانادا) خواهد بود. در بعضی از روش‌های مهاجرت به کانادا داشتن سابقه‌ی کار در خود کشور کانادا مزیت بسیار بزرگی محسوب می‌شود و شانس متقاضی برای اخذ اقامت دائم کانادا را افزایش می‌دهد، اما در اکثر روش‌های دیگر، داشتن سابقه کار در ایران نیز به همان اندازه کفایت می‌کند.

معیار چهارم برای مهاجرت به کانادا : مدرک و رشته تحصیلی

اگرچه سطح تحصیلات در بعضی از روش‌های مهاجرت به کانادا اهمیتی ندارد، اما اکثر روش‌ها به مدرک تحصیلی متقاضی وزن زیادی می‌دهند. نکته‌ی مهم درباره‌ی تحصیلات متقاضی این است که رشته‌ی تحصیلی متقاضی باید الزاماً با سابقه‌ی کار و با شغلی که قرار است در کانادا انجام دهد، همخوانی داشته باشد. در کشور ما امری بسیار عادی است که یک نفر لیسانس روان‌شناسی داشته باشد و 10 سال سابقه کار در حوزه‌ی حسابداری. اما برای مهاجرت به کانادا متقاضی الزاما باید رشته‌ی تحصیلی و تخصص شغلی‌اش با هم مرتبط باشند. معمولا به متقاضیانی که سابقه‌ی کارشان ربطی به رشته‌ی تحصیلی‌شان ندارد توصیه می‌شود در رشته‌ای مرتبط با شغل‌شان یک گواهی تحصیلی (فنی حرفه‌ای یا مشابه آن) اخذ نمایند.

معیار پنجم: سابقه مدیریت

روش‌های سرمایه‌گذاری و کارآفرینی برای مهاجرت به کانادا همیشه این پیش‌شرط را دارند که متقاضی باید حتما سابقه‌ی مدیریت کسب و کار داشته باشد. مهم نیست این سابقه مدیریت، مربوط به مدیریت یک کارخانه یا شرکت بزرگ باشد یا مدیریت یک رستوران یا کافی‌شاپ کوچک. مهم این است که متقاضی، نشان دهد سابقه‌ی مدیریت یک بیزینس را دارد. متقاضیان روش‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری ملزم خواهند بود برای اخذ اقامت دائم کانادا، حتما بیزینسی در کانادا داشته باشند که حداقل یک شهروند یا مقیم دائم این کشور در آن بیزینس استخدام شود.

معیار ششم: سطح زبان

از حدود 100 پلن و برنامه‌ای که برای مهاجرت به کانادا وجود دارد، فقط دو سه مورد را می‌توان یافت که شرط مدرک زبان نداشته باشند. به عبارت دیگر، تقریبا همه‌ی روش‌های مهاجرت به کانادا مستلزم آن هستند که متقاضی مدرک زبان ارائه نماید. زبان‌های رسمی کشور کانادا، انگلیسی و فرانسوی است و بنابراین متقاضی باید حتما در آزمون‌های بین‌المللی یکی از این دو زبان شرکت کرده باشد و مدرک خود را ارائه نماید. سطح زبانی که هر روش مهاجرتی نیاز دارد، متفاوت از سایر روش‌هاست. در بعضی از روش‌ها با سطح زبانی در حد آیلتس 4 هم می‌شود پذیرش گرفت اما بعضی از روش‌های مهاجرت به کانادا، نمرات بالاتر (در سطح آیلتس 7.5) می‌خواهند.

 

بهترین موسسات مهاجرتی ایران و بهترین موسسه مهاجرتی در مشهد

در ابتدای این مقاله گفتم که نویسنده‌ی این سطور، سال‌ها سابقه همکاری با بهترین موسسات مهاجرتی ایران را داشته و به طور خاص، سال‌هاست مدیر تولید محتوای بهترین موسسه مهاجرتی در مشهد بوده است. از آن‌جا که برای مهاجرت به کانادا در اکثر روش‌ها، متقاضیان چاره‌ای جز عقد قرارداد با بهترین موسسات مهاجرتی ایران را ندارند و مجبور خواهند شد پرونده‌ی خود برای مهاجرت به کانادا را به بهترین موسسات مهاجرتی ایران بسپارند، در ادامه می‌خواهم بر حسب تجربه‌ای که در این زمینه دارم، معیارهای انتخاب بهترین موسسات مهاجرتی ایران را بیان کنم، به این امید که خواننده، هنگام انتخاب بهترین موسسات مهاجرتی ایران با نگاهی واقع‌بینانه‌تر و آگاهی بیشتر وارد عقد قرارداد با بهترین موسسات مهاجرتی ایران شود. در پایان نیز بهترین موسسه مهاجرتی در مشهد را بر مبنای همین معیارها خدمت شما معرفی خواهم کرد.

معیارهای انتخاب بهترین موسسات مهاجرتی ایران

 • بهترین موسسات مهاجرت ایران موسساتی هستند که در اداره ثبت شرکت‌ها رسماً به ثبت رسیده باشند و از شناسنامه‌ی قانونی برخوردار باشند.
 • بهترین موسسات مهاجرت ایران موسساتی هستند که دارای وکلای رسمی دادگستری در ایران و وکلا و مشاوران رسمی مهاجرتی در کشور کانادا باشند.
 • بهترین موسسات مهاجرت ایران موسساتی هستند که دارای شبکه‌ی گسترده و فعالی از وکلا و کارگزاران در کشور کانادا باشند تا بتوانند پرونده‌های متقاضیان خود را در هر دو کشور مبدا و مقصد، پیگیری نمایند.
 • بهترین موسسات مهاجرت ایران موسساتی هستند که کارشان با متقاضی، به محض اخذ اقامت دائم تمام نشوند بلکه در کشور مقصد نیز کمک‌های لازم را پس از ورود متقاضی ارائه نمایند.
 • بهترین موسسات مهاجرت ایران موسساتی هستند که به دلیل داشتن شعبات مختلف در سراسر کشور، بتوان به راحتی به آن‌ها دسترسی یافت و هرگاه لازم شد، به صورت حضوری در دفترشان پیگیر پرونده‌ی خود بود.
 • بهترین موسسات مهاجرت ایران موسساتی هستند که برای وب‌سایت‌شان که نقش ویترین هر موسسه را دارد، اهمیت زیادی قایل شوند و اطلاعات به‌روز و مفید را در وب‌سایت خود منتشر کنند.
 • بهترین موسسات مهاجرت ایران موسساتی هستند که نماد اعتماد الکترونیکی را از وزارت صمت دریافت کرده باشند تا بتوان با خیال راحت، وجوه پرداختی را پیگیری نمود.
 • بهترین موسسات مهاجرت ایران موسساتی هستند که کارشناسان، مشاوران و وکلایشان به‌روز باشند و از آخرین تغییرات قوانین و روش‌های مهاجرت به کانادا کاملا مطلع باشند.
 • بهترین موسسات مهاجرت ایران موسساتی هستند که رزومه‌ای قوی داشته باشند و پرونده‌های موفق‌شان بیش از پرونده‌های ناموفق باشد.
 • بهترین موسسات مهاجرت ایران موسساتی هستند که حقوق مشتری را در اولویت قرار دهند و به اصول مشتری‌مداری پایبند باشند و برخوردی خوب با تمام مراجعین و متقاضیان داشته باشند.
 • بهترین موسسات مهاجرت ایران موسساتی هستند که هر گاه شما به صورتی تلفنی، حضوری یا اینترنتی سوالی از آن‌ها پرسیدید، خود را پاسخگو بدانند و سوال شما را با دقت و حوصله پاسخ دهند.
 • بهترین موسسات مهاجرت ایران موسساتی هستند که اکیدا از دادنِ وعده‌های توخالی پرهیز کنند. مثلا همه می‌دانیم صدور ویزا از جانب اداره‌ی مهاجرت کانادا، هیچ‌وقت قابل تضمین نیست. پس اگر دیدید یک موسسه ادعا می‌کند ویزای تضمینی برای شما می‌گیرد، حتماً به صداقت آن موسسه شک کنید.

 

اما بهترین موسسه مهاجرتی در مشهد

با عنایت به تمام معیارهایی که در بالا برای انتخاب بهترین موسسات مهاجرتی ایران عرض شد، از نظر نگارنده، بهترین موسسه مهاجرتی در مشهد بی‌تردید موسسه حقوقی مهاجرتی رهپویان مهاجر است. رهپویان مهاجر شعبات مختلف و متعددی در سراسر کشور دارد، اما آن‌چه در ادامه‌ بیان می‌کنم، معرفی یکی از زیرمجموعه‌های رهپویان مهاجر است که من آن را بهترین موسسه مهاجرتی در مشهد می‌دانم.

این نمایندگی رهپویان به عنوان بهترین موسسه مهاجرتی در مشهد توسط تیمی زبده و متخصص در حوزه مهاجرت اداره می‌شود. این تیم، تحت مدیریت سرکار خانم زینب بیگله مشغول به فعالیت است. درباره‌ی مدیر رهپویان مهاجر به عنوان بهترین موسسه مهاجرتی در مشهد باید گفت که وی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت جهانگردی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران است و در چندین دانشگاه مشهد، از قبیل دانشگاه علمی کاربردیِ میراث فرهنگی، دانشگاه فنی حرفه‌ای و علمی کاربردی پردیسان تدریس می‌کنند و دارای 16 سال سابقه فعال در حوزه‌های گردشگری، اخذ ویزای شینگن، و اخذ انواع ویزاهای کانادا و استرالیا هستند که پس از عقد قرارداد با رهپویان مهاجر آتی‌نگر، به عنوان مدیر بهترین موسسه مهاجرتی در مشهد فعالیت خود را به صورت متمرکز آغاز کرد.

دفتر نمایندگی بهترین موسسه مهاجرتی در مشهد یعنی موسسه رهپویان مهاجر، در خیابان سلمان فارسی، بین راهنمایی ۲۲ و فلسطین ۲۱، ساختمان اداری کیان، طبقه ۴، واحد ۸ واقع شده است و هر روزه در ساعات اداری، میزبان و پذیرای کلیه متقاضیانی است که مایل به حضور در دفتر موسسه هستند. اگر مایل به صحبت با کارشناسان این موسسه مهاجرتی هستید، کافی است با شماره‌های زیر تماس بگیرید:

05138462543

05138462544

09151237938

09911223155

 

وقت آن است که از خود چند سوال بپرسید. در هنگام پاسخ ممکن است دریابید که تعمیر ماشین لباسشویی بوش شما اگرچه جزو جدیدترین مدل‌های این برند نیست و گارانتی آن نیز مدت‌ها پیش منقضی شده است؛ اما همچنان مناسب‌ترین گزینه با توجه به بودجه شماست. شاید با پس انداز طولانی مدت بتوانید یک جایگزین در آینده برای آن انتخاب کنید. اما در هر صورت فعلا تعمیر ماشین لباسشویی بوش می‌تواند بهترین گزینه برای صرفه جویی در هزینه و وقت شما باشد.

 

استفاده از شبکه های اجتماعی امروزه جزء لاینفک خانواده ها بحساب می آید. در این میان شبکه اجتماعی که در بین همه شبکه های مورد استفاده، از محبوبیت و استقبال بیشتری برخوردار است شبکه اجتماعی اینستاگرام می باشد که روزانه شاهد پیوستن بیشمار کاربر نیز هست. اینستاگرام  برای صاحبان کسب و کار نیز محیط خوبی را برای تبلیغ و یا حتی ارتباط با مشتریان نیز فراهم کرده است که بتوانند فرصت تبلیغ محصولاتشان را بدون واسطه برای مخاطبین خود داشته باشند.

خرید فالورهای ایرانی و فیک اینستاگرام

این نوع استفاده از اینستاگرام می تواند در کنار همه مزیت هایی که دارد برای شما از نظر تجاری نیز بصرفه باشد. کاربران بواسطه تعداد فالوور اینستاگرام درباره اهمیت و رونق صفحه اینستاگرامی شما قضاوت می کنند. اینکه تعداد حضور و توجه فالوور ها بواسطه لایک هایشان زیاد باشد در نظر و انتخاب کاربران موثر است. بدون تردید تنها راه موفقیت در استراتژی های کسب و کار و رسیدن به فروش، بازاریابی و یا تبلیغات موفق در اینستاگرام، داشتن فالوور زیاد است.

برای داشتن فالوورهای زیاد، باید به فکر استفاده از راه های افزایش فالوور اینستاگرام بود. با افزایش فالوور اینستا می توان به راحتی به جامعه بسیار زیادی دسترسی داشت و فروش بیشتر را تجربه کرد. شما نمیتوانید اهمیت فالوور  داشتن را نادیده بگیرید، هر چقدر شما فالوور بیشتر داشته باشید شدت تبلیغات شما بیشتر خواهد شد و شانس دیده شدن تصویر محصولی که در آن صفحه منتشر می شود، افزایش یافته و به دنبال همین منظور میزان فروش آن محصول نیز افزایش می یابد. خرید فالوور و پیج اینستاگرام یکی از روش‌های افزایش فالوور در اینستاگرام است. در واقع خرید فالوور اینستاگرام از پارس اینستاگرام و پیج موجب می‌شود که در مدت زمان کوتاهی، تعداد مخاطبان شما افزایش یابد و سپس با افزایش تعداد مخاطبان خود می‌توانید با ارائه خدمات عالی، آن‌ها را به مشتریان خود تبدیل نمایید.

خرید فالوور ایرانی اینستاگرام

سال ها فعالیت در زمینه بازاریابی و فروش یک نتیجه کلی به همراه دارد و آن هم این است که محصولات باید در مکان هایی تبلیغ و معرفی شوند که مشتری بیشتر و در دسترس تری  دارند.خرید فالوور ایرانی دقیقا همان چیزی است که یک فروشنده یا کسب و کار ایرانی نیاز دارد. در واقع خرید فالوور ایرانی یعنی داشتن تعداد زیادی فالوور در محدوده جغرافیایی کسب و کار شما. این فالوور ایرانی علاقمند است که باعث می شود تا بازدید پیج و پست های شما افزایش زیادی داشته باشد، موضوعی که الگوریتم های اینستاگرام را وادار می کند که روش ها و دفعات نمایش پست شما را توسعه دهند. بنابراین تعداد بازدید پست توسط فالوور ایرانی اینستاگرام افزایش می یابد و این خود بهترین راه برای  جذب فالوور ایرانی بیشتر و علاقمند به پیج شما می شود.

فالوور ایرانی معمولا با روش های معمول به دست نمی آید و نیازمند صرف هزینه و زمان زیادی است تا جذب فالوور ایرانی اتفاق بیوفتد.برای افزایش فالوور ایرانی باید مرتبا به پیج ها و اکانت هایی سرکشی کنید و آنهایی که می دانید ایرانی هستند فالو کنید و طبیعتا این کار نیاز به صرف هزینه زمانی زیاد دارد. اما وقتی شما از طریق سایت فروش فالوور ایرانی معتبر اقدام به خرید فالوور ایرانی می کنید در کوتاه ترین زمان به اهداف خود می رسید پس خرید فالوور ایرانی باعث می شود که نه تنها به فالوور زیاد علاقمند ایرانی و فارسی زبان دست پیدا کنید، بلکه تعداد فالوور های ایرانی پیج شما به سرعت بیشتر خواهد شد و بر بازدید و محبوبیت پیج شما افزوده می شود. در نتیجه شما با خرید فالوور ایرانی یک جمعیت علاقه مند و وفادار به محتوا و محصول خود که در دسترس شما هستند دست پیدا می کنید .در چنین شرایطی بازاریابی و تبلیغات بر روی مشتری هدف انجام شده است و احتمال فروش و برند سازی با قدرت بیشتر ، افزایش خواهد یافت و در دنیای واقعی و در اطراف خودتان نیز بهتر شناخته خواهید شد.

یکی از بزرگترین محاسن خرید فالوور ایرانی موفقیت بیشتر در کسب و کار و در مقابل رقبا است. بسیاری از رقبا به دنبال خرید فالوور می روند ولی شما خرید فالوور ایرانی انجام می دهید. منظور اینکه فالوور رقبا به احتمال زیاد از هر منطقه ای از جهان ممکن است باشند ولی فالوور شما کاملا ایرانی هستند و تاثیر بیشتری دارند.در این حالت است که گفته می شود کیفیت از کمیت بهتر است و شما با خرید فالوور ایرانی در تعداد کمتر و با داشتن فالوور کمتر می توانید در دنیای واقعی خیلی بیشتر از رقبای خود موفق باشید زیرا فالوور ایرانی و فعال اینستاگرام زبان شما را به خوبی می فهمد و با پست های شما بهتر رابطه برقرار می کند، اگر در شهر و یا کشور شما باشد به راحتی می تواند به شما دسترسی داشته باشند و این به آنها اطمینان می دهد که می توانند راحت با شما رابطه داشته باشند و از شما خرید محصول و یا خدمات بکنند.

خرید فالوور فیک اینستاگرام

فالوور فیک اینستاگرام پارس اینستاگرام به خاطر محبوبیت این برنامه و مزیت‌هایی که کسب و کارهای اینستاگرامی دارند بسیار رایج شده‌است. در دنیای امروز لحظه به لحظه به تعداد کاربران دنیای مجازی افزوده می‌شود و همه از مزایای آن بهره می‌برند. افراد زیادی دارای بیزنس‌های اینستاگرامی هستند و تعدادی هم به عنوان بلاگر و ایفلوئنسر فعالیت می‌کنند. به همین دلیل معمولا کاربران به دنبال افزایش فالوور اینستاگرام هستند.جالب است بدانید که خریدن فالوور فیک اینستاگام نیز مزیت هایی دارد آن هم این است که کاربران به صفحه شما توجه می‌کنند. در واقع با داشتن فالوورهای زیاد آن‌ها تصور می‌کنند که پیج شما واقعا خوب است و تمایلشان به فالو کردن بیشتر می‌شود. در این صورت پست‌هایتان بیشتر دیده می‌شود. البته اگر کیفیت و محتوای پست‌ها مطلوب باشد، به فکر فالو کردن شما می‌افتند و این امکان وجود دارد که به خاطر فالوورهای زیاد به پیج شما اعتماد کنند.

زمانی که یک پیج به‌تازگی شروع به فعالیت حرفه‌ای در فضای اینستاگرام را دارد؛ باید بتواند با تولید محتوای جذاب، به‌روز و کاربردی، توجه کاربران را به خود جذب نماید؛ اما گاهی تولید محتوا خوب هم نمی‌تواند به‌تنهایی به روند فالوور گیری پیج کمک کند. در چنین شرایطی شما می‌توانید با خرید فالوور فیک تعداد فالوورهای خود را افزایش دهید و این‌گونه حس اعتماد را به دیگر کاربران پیج القا کنید.

خرید پیج اینستاگرام

همانطور که می‌دانیم مهم‌ترین اصل برای داشتن یک صفحه حرفه‌ای داشتن تعداد زیادی فالوور است اگر زمان شما کم است و یا نمی‌توانید برای درست کردن یک پیج حرفه‌ای حوصله لازم را به خرج دهید ما به شما خرید پیج اینستاگرام را پیشنهاد می‌کنیم، با خرید یک پیچ می‌توانید در وقت خود صرفه جویی کنید  در ادامه قصد داریم تا تعدادی از مزایای خرید پیج اینستاگرام واقعی را برای شما بازگو کنیم.

در زمان کم، پیشرفتتان را زیاد کنید: در ابتدا وقتی کسب و کاری را شروع می‌کنید ممکن است کم بودن تعداد فالوور شما را دلسرد کند و از غافله رقابت میان برندها عقب بمانید با خرید یک اکانت می‌توانید پیج خود را معتبرتر و قدیمی‌تر نشان دهید و با این کار مشتریان بیشتری را جذب کنید.

برند شما در کوتاهترین زمان ممکن اعتبار زیادی را کسب می‌کند: حتماً برایتان پیش آمده است که به صفحه‌ای تجاری سر بزنید و تعداد کم فالوور شما را از خرید منصرف کند زیرا افکاری مانند: این پیج‌ها‌ آن قدرها معتبر نیستند، شاید نتوانند سفارش من را قطعی کنند، ممکن است کلاهبردار باشند، محبوبیت زیادی ندارند و غیره سراغ شما خواهند آمد. پس افزایش تعداد فالوور نقش مهمی برای کسب و کار شما دارد .

زنجیره فالوور‌ها را دست کم نگیرید: اگر فالوورهای پیجی که خریداری می‌کنید واقعاً فعال باشند با لایک کردن و کامنت گذاشتنشان فالوور های آن ها نیز خبردار می‌شوند.

با مطالبی که تا اینجا گفته شد باید به این نتیجه رسیده باشید که تعداد بالای دنبال کننده تا چه میزان می‌تواند در پیشرفت شما مؤثر باشد و خرید پیج اینستاگرام مسیر میانبری برای رسیدن به این امر است .

 

سایت پارس اینستاگرام یکی از قدرتمندترین مجموعه‌ها در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات جانبی در اینستاگرام محسوب می‌شود و جزو بهترین سایت‌های خرید فالوور و پیج در این شبکه‌ی اجتماعی می‌باشد. این سایت از رزومه‌ی بسیار درخشانی برخوردار است و موفّق شده است تا با ارائه‌ی خدماتی باکیفیّت به مشتریان رضایت کامل آن‌ها را کسب نماید. این سایت به منظور افزایش رضایت و خشنودی مشتریان تمامی خدمات خود را با نازل‌ترین قیمت ارائه می‌دهد و این ویژگی یکی از دلایل موفّقیت این مجموعه در سطح اینستاگرام محسوب می‌شود و این سایت را به یکی از بهترین سایت‌های خرید فالوور و پیج اینستاگرام تبدیل کرده است. ارائه‌ی پشتیبانی در تمامی ساعات شبانه روز از دیگر ویژگی‌های مثبت سایت پارس اینستاگرام می‌باشد و این مورد موجب شده است تا خریداران بتوانند بیشترین بهره را از خدمات ارائه شده ببرند و کسب و کار خود را سریع‌تر گسترش دهند.

سخن پایانی

تعداد فالوور نقش مهمی در محبوبیت یک پیج و جلب اعتماد کاربران جدید در اینستاگرام دارد. خرید فالوور و پیج اینستاگرام یک گزینه سریع برای دیده شدن در پلتفرم شبکه اجتماعی اینستاگرام است که منجر به افزایش بازدید پروفایل مورد نظر توسط کاربران خواهد شد. امروزه بیشتر صاحبان مشاغل از این موضوع آگاه هستند که داشتن تعداد زیادی فالوور در حساب‌های شبکه‌های اجتماعی شرکت‌هایشان برابر با اعتبار آن است. حساب اینستاگرام شما باید طرفداران زیادی داشته باشد تا مورد اعتماد بودن شما را نشان دهد .

 

 

صنایع واکیوم پارس با بیش از ۳۰ سال سابقه در زمینه طراحی، تولید و تجهیز ماشین‌های دوار برای انتقال و فشرده‌سازی سیالات قابل تراکم به این موضوع مفتخر است که راه کارهای اساسی و پیشرفته‌ای را در این زمینه به صنایع اصلی نظیر نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد، آب و فاضلاب، سیمان، معادن و فلزات، نیروگاه‌ها، صنایع غذایی و داروئی ارائه داده است.

دامنه وسیع محصولات شرکت واکیوم پارس این امکان را برای مشتریان گرامی در صنایع مختلف فراهم می‌سازد تا نیازهای خویش را در هر کاربرد و هر صنعتی با راهنمایی و کارشناسی تیم مجرب مهندسین فروش این شرکت و انتخاب محصولات مناسب، تامین کنند.

در این قسمت، محصولات واکیوم پارس با توجه به صنعت مورد نظر تقسیم بندی شدند.

کاربرد محصولات واکیوم پارس در صنعت

آب و فاضلاب

آب و فاضلاب

سیمان

سیمان

نفت گاز و پتروشیمی

نفت، گاز و پتروشیمی

فولاد و معادن و فلزات

فولاد، معادن و فلزات

صنایع غذایی

صنایع غذایی

سایر صنایع

کاربرد در سایر صنایع

پمپ وکیوم که به آن پمپ خلا هم می‌گویند؛ ابزاری بسیار کاربردی در صنایع مختلف است. این دستگاه که در انواع صنایع با اهداف گوناگون به کار می‌رود؛ دارای مدل‌ها و ویژگی‌های مختلفی است. شرکت صنایع واکیوم پارس به عنوان یکی از برترین عرضه‎‌کنندگان دستگاه پمپ خلا، سال‌ها است که در این عرصه مشغول فعالیت است. در این مطلب کلیه اطلاعات مورد نیاز درباره اینکه پمپ وکیوم چیست؟ چگونه کار می‌کند و همچنین انواع مدل‌های آن برای شما فراهم شده است.

تاریخچه پمپ وکیوم

پمپ‌های مکنده جز قدیمی‌ترین پمپ‌های خلا بودند که در دوران روم باستان مورد استفاده قرار می‌گرفتند؛ اما به طور تخصصی می‌توان گفت که طراحی و ساخت پمپ وکیوم به حدود 370 سال قبل برمی‌گردد. مخترع پمپ خلا را دانشمندی آلمانی به نام اتووان گریکه می‌دانند.

اگر چه این نسخه بسیار ابتدایی بود؛ اما جذابیت و کارایی‌های مختلف آن، باعث رشد و توسعه مداوم این دستگاه در سه قرن گذشته شده است. امروزه پمپ خلا از پیچیدگی بسیار بیشتری برخوردار بوده و با بازدهی بسیار بالاتری فعالیت می‌کند.

پمپ خلا چگونه کار می‌کند؟

اساس کار پمپ خلا در مکش تعریف شده؛ این دستگاه قادر به انجام مکش انواع حالات ماده از جمله گاز و مایع است. در این عملیات، فشار محیط وکیوم از فشار محیط بیرون کمتر شده که به آن فشار منفی می‌گویند. وکیوم کامل در نهایت محیط خلا ایجاد می‌کند. در این محیط هیچ‌گونه گاز و مولکولی وجود ندارد. دو مدل از انواع پمپ وکیوم، پمپ خلا تک مرحله‌ای و پمپ وکیوم دو مرحله ای است. در مدل تک مرحله‌ای فشار کار و میزان خلا ایجاد شده نیز کمتر است.

همچنین در مدل تک مرحله‌ای با قطع جریان برق، عملیات مکش متوقف می‌شود. از جمله عواملی که هنگام خرید پمپ خلا باید مد نظر قرار گیرد، حجم وکیوم و قدرت مکش آن است. با توجه به واحد اندازه‌گیری حجم وکیوم که متر مکعب در ساعت است؛ میزان وکیوم کردن دستگاه مشخص می‌شود. قدرت مکش از دیگر مشخصات پمپ وکیوم است که حاکی از قدرت نهایی آن در تخلیه گازها است. این عوامل در قیمت و همچنین کاربرد پمپ خلا اثرگذار است.

انواع پمپ خلا

انواع پمپ وکیوم در سه دسته کلی جای می‌گیرند: پمپ وکیوم خشک که به آن پمپ خلا بدون روغن نیز می‌گویند؛ پمپ وکیوم رینگ روغن که پمپ خلا روغن در گردش نیز نامیده می‎شود و در نهایت پمپ وکیوم رینگ آب که نام دیگرش پمپ خلا آب در گردش است. در ادامه هر کدام را توضیح می‌دهیم.

پمپ وکیوم خشک

پمپ خلا خشک دارای خلا پایین است و بیشتر در محیط‌های خورنده که دیگر انواع پمپ‌های وکیوم، توانایی کار ندارند، استفاده می‌شود. میزان خلا نهایی که در این مدل تولید می‌شود؛ بین یک تا ده میلی‌متر جیوه است. پمپ خلا بدون روغن دارای مدل‌های مختلفی است. برای مثال مدل اجکتیو در محیط‌های با فشار هوای زیاد و پمپ وکیوم دیافراگمی در انواع محیط‌ها کاربرد دارد. همچنین پمپ خلا دستی در مصارف خانگی به کار می‌رود.

پمپ وکیوم خشک دارای مزایای بسیاری است. این دستگاه عمر بالایی داشته و اصحکاک در آن نسبتا پایین است. همچنین عملیات خلا را با اعمال فشار انجام داده و از روغن در آن استفاده نمی‎‌شود. حجم دستگاه کم بوده و علاوه بر کم صدا بودن، آلاینده ندارد. قیمت پمپ خلا خشک همچنین پایین است.

پمپ وکیوم رینگ روغن

عملکرد این نوع پمپ خلا به صورت چرخشی است و دو تیغه دارد که به وسیله روتور، 180 درجه چرخانده می‌شود. در این نوع دستگاه، هوا از یک طرف وارد و بعد اینکه از طریق پمپ خلا روغنی، فشار پایین تولید شد؛ از طرف دیگر خارج می‌شود.

مهم است که این دستگاه همواره روغن کافی داشته باشد، در غیر اینصورت عملکرد آن با اختلال مواجه خواهد شد، زیرا روغن علاوه بر عایق کاری، عملیات خنک کردن و روغن کاری بخش‌های مختلف را نیز بر عهده دارد.

نحوه کار در این دستگاه، به صورت روند تکراری مکش، ایجاد فشار پایین تا خلا و دهش گاز از اگزوز خروجی است. این مدل پمپ وکیوم، وزن سبکی دارد و راندمان آن نسبت به مدل قبلی بالاتر است. مدل‌های با ابعاد کوچک آن برای ایجاد خلاهای کم مناسب هستند. این نوع پمپ وکیوم، قیمت مناسبی دارد و همچون ارتعاشات صوتی و لرزش در آن کمتر است.

پمپ وکیوم آب در گردش

یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین مدل‌های پمپ وکیوم که برای جابه‌جایی انواع گازها و مایعات استفاده می‌شود، پمپ خلا آب در گردش است. این نوع پمپ خلا دارای انواع مختلفی همچون تک پروانه، دو پروانه (که در آن دو پروانه نقش دو پمپ را دارند) و پمپ وکیوم آبی با بیش از دو پروانه است. لازم است که پیش از شروع عملیات، داخل محفظه پمپ به مقدار معینی (اندکی کمتر از مرکز بدنه) با آب پوشانده شود.
در این مدل پمپ وکیوم، توان مصرفی در مقایسه با سایر مدل‌ها کمتر بوده و راندمان آن بالاتر است. این دستگاه دارای لرزش پایینی بوده و همچنین بخاطر ساختار یک تکه‌ای که دارد؛ میزان خطا در آن پایین است. از دیگر مشخصات پمپ وکیوم آبی، عدم نیاز آن به روغن‌کاری داخلی است. همچنین هزینه تعمیر پمپ خلا آبی مقرون به صرفه بوده و با توجه به عمر طولانی آن مناسب است. همچنین با توجه به ساختار این نوع پمپ، قیمت آن تنوع زیادی دارد.

کاربرد پمپ خلا

با توجه به انواع و مدل‌های مختلف پمپ خلا، خرید آن باید آگاهانه و متناسب با کاربرد مورد نظر مشتری باشد. برای مثال پمپ وکیوم کولر گازی برای خارج کردن رطوبت و بعد خارج کردن هوا یا گازهای غیرقابل تقطیر از سیستم استفاده می‌شود. قیمت پمپ کولر گازی با توجه به قدرت مکش و توان آن متفاوت خواهد بود.

همچنین پمپ وکیوم مینیاتوری دارای وزن کم بوده و برای عملیات و تجهیزات پزشکی کاربرد دارد. خرید پمپ کوچک در فعالیت‌های پزشکی با توجه به اهمیت و کارایی آن در این عملیات به صرفه است.

پمپ خلا آزمایشگاهی

کاربرد پمپ وکیوم در آزمایشگاه برای امور تحقیقاتی و انجام آزمایش‌هایی است که به اکسیژن و گازهای دیگر نیاز نیست. قیمت پمپ خلا آزمایشگاهی با توجه به اهمیت آن، نسبت به انواع ساده‌تر، کمی بالاتر است. فراوانی این محصول در بازار کنونی موجب شده که خرید پمپ وکیوم آزمایشگاهی کار چندان دشواری برای متقاضیان نباشد.

نقش موثر پمپ خلا در صنعت

بازار پمپ خلا با توجه به نیاز کاربران، دائما به صورت پویا تغییر می‌کند. نیروی محرک اصلی رشد بازار از توسعه سریع صنعت نیمه هادی و گسترش زمینه‌های کاربرد پمپ خشک و مولکولی ناشی می‌شود. با پیشرفت سریع صنعت، کاربرد پمپ خلا، بسیار گسترده‌تر شده است.

به عنوان مثال در ماشین آلات پلاستیک، صنایع شیمیایی سموم دفع آفات، صنایع شیمیایی رنگ، تجهیزات شیمیایی دارویی با دمای پایین، ماشین آلات مواد غذایی، صنایع الکترونیکی و در بسیاری از زمینه‌های دیگر، تجهیزات خلا نقش موثری در تولید محصولات ایفا می‌کنند.

انواع پمپ وکیوم مورد استفاده در صنایع مختلف

خلا بالا و فوق‌العاده: پمپ دمای پایین (low temperature pump)، پمپ مولکولی (low temperature pump)، پمپ یونی (sputtering ion pump)، پمپ تصعید تیتانیوم (titanium sublimation pump)، پمپ انتشار (diffusion pump).
خلا متوسط: پمپ خلا خشک (dry vacuum pump)، پمپ دو مرحله‌ای روتاری وین (two-stage rotary vane pump)، پمپ خلا روتز (roots vacuum pump)، پمپ تقویت‌کننده روغنی (oil booster pump)، پمپ جت بخار آب (water vapor jet pump).
خلا کم: پمپ پره روتاری تک مرحله‌ای (single stage rotary vane pump)، پمپ شیر اسلاید (slide valve pump)، پمپ خلا حلقه مایع (liquid ring vacuum pump)، پمپ خلاء متقابل (reciprocating vacuum pump).

نکات مهم در خرید پمپ وکیوم

یکی از موارد مهمی که هنگام خرید پمپ خلا باید مدنظر قرار گیرد؛ این است که پمپ وکیوم دست دوم امکان دارد به خاطر تحمل فشار بالا در حین انجام کار، آسیب دیده باشد. برای همین سلامت ظاهری، کارکرد کم و گارانتی این محصول اهمیت زیادی دارد و خرید آن نسبت به مدل دست اول چندان به صرفه نیست. همچنین باید در نظر داشت که میزان خلا لازم از سیستم و میزان سرعت تخلیه گازهای مورد نظر در حجم مشخص چقدر است.
برای خرید این کالا باید در نظر داشت که به چه میزان خلا در یک شیفت کاری نیاز دارید تا خرید به صرفه و متناسب با نیاز انجام شود. همچنین هنگام خرید باید بررسی شود که برای انجام وکیوم سیستم نیاز به وکیوم بالا دارد یا پایین؟ مهم است که پیش از انجام خرید، مشاوره‌های دقیق و کارشناسی انجام گیرد تا به انتخاب مناسب دستگاه کمک شود.

فروش پمپ وکیوم

با پیشرفت تکنولوژی و استفاده روز افزون از دستگاه‌های پمپ وکیوم، عرضه و فروش پمپ خلا در داخل ایران افزایش چشمگیری داشته است. شرکت صنایع واکیوم پارس با برخورداری از سال‌ها تجربه در فروش پمپ وکیوم کوچک و بزرگ توانسته است با ارائه محصولات باکیفیت، نیاز بازار کشور را برطرف کند. فروش پمپ خلا در این شرکت به صورت تلفنی، آنلاین و حضوری میسر بوده و کلیه مشاوره‎‌های تخصصی در این زمینه در اختیار مشتریان ارجمند قرار داده خواهد شد.
با توجه به شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان و ایران، شرکت پارس وکیوم با قرار دادن امکان خرید اینترنتی پمپ وکیوم علاوه بر تسهیل عملیات خرید، در حفظ جان و سلامت مشتریان خود نیز کوشیده است. قیمت پمپ وکیوم با توجه به حجم، وزن و توان مصرفی آن متفاوت خواهد بود. در صورت نیاز به هرکدام از محصولات پمپ وکیوم یا پمپ خلا ، کارشناسان ما همواره پاسخگوی مشتریان گرامی خواهند بود.

صنایع واکیوم پارس با بیش از ۳۰ سال سابقه در زمینه طراحی، تولید و تجهیز ماشین‌های دوار برای انتقال و فشرده‌سازی سیالات قابل تراکم به این موضوع مفتخر است که راه کارهای اساسی و پیشرفته‌ای را در این زمینه به صنایع اصلی نظیر نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد، آب و فاضلاب، سیمان، معادن و فلزات، نیروگاه‌ها، صنایع غذایی و داروئی ارائه داده است.

دامنه وسیع محصولات شرکت واکیوم پارس این امکان را برای مشتریان گرامی در صنایع مختلف فراهم می‌سازد تا نیازهای خویش را در هر کاربرد و هر صنعتی با راهنمایی و کارشناسی تیم مجرب مهندسین فروش این شرکت و انتخاب محصولات مناسب، تامین کنند.

در این قسمت، محصولات واکیوم پارس با توجه به صنعت مورد نظر تقسیم بندی شدند.

کاربرد محصولات واکیوم پارس در صنعت

آب و فاضلاب

آب و فاضلاب

سیمان

سیمان

نفت گاز و پتروشیمی

نفت، گاز و پتروشیمی

فولاد و معادن و فلزات

فولاد، معادن و فلزات

صنایع غذایی

صنایع غذایی

سایر صنایع

کاربرد در سایر صنایع

پمپ وکیوم که به آن پمپ خلا هم می‌گویند؛ ابزاری بسیار کاربردی در صنایع مختلف است. این دستگاه که در انواع صنایع با اهداف گوناگون به کار می‌رود؛ دارای مدل‌ها و ویژگی‌های مختلفی است. شرکت صنایع واکیوم پارس به عنوان یکی از برترین عرضه‎‌کنندگان دستگاه پمپ خلا، سال‌ها است که در این عرصه مشغول فعالیت است. در این مطلب کلیه اطلاعات مورد نیاز درباره اینکه پمپ وکیوم چیست؟ چگونه کار می‌کند و همچنین انواع مدل‌های آن برای شما فراهم شده است.

تاریخچه پمپ وکیوم

پمپ‌های مکنده جز قدیمی‌ترین پمپ‌های خلا بودند که در دوران روم باستان مورد استفاده قرار می‌گرفتند؛ اما به طور تخصصی می‌توان گفت که طراحی و ساخت پمپ وکیوم به حدود 370 سال قبل برمی‌گردد. مخترع پمپ خلا را دانشمندی آلمانی به نام اتووان گریکه می‌دانند.

اگر چه این نسخه بسیار ابتدایی بود؛ اما جذابیت و کارایی‌های مختلف آن، باعث رشد و توسعه مداوم این دستگاه در سه قرن گذشته شده است. امروزه پمپ خلا از پیچیدگی بسیار بیشتری برخوردار بوده و با بازدهی بسیار بالاتری فعالیت می‌کند.

پمپ خلا چگونه کار می‌کند؟

اساس کار پمپ خلا در مکش تعریف شده؛ این دستگاه قادر به انجام مکش انواع حالات ماده از جمله گاز و مایع است. در این عملیات، فشار محیط وکیوم از فشار محیط بیرون کمتر شده که به آن فشار منفی می‌گویند. وکیوم کامل در نهایت محیط خلا ایجاد می‌کند. در این محیط هیچ‌گونه گاز و مولکولی وجود ندارد. دو مدل از انواع پمپ وکیوم، پمپ خلا تک مرحله‌ای و پمپ وکیوم دو مرحله ای است. در مدل تک مرحله‌ای فشار کار و میزان خلا ایجاد شده نیز کمتر است.

همچنین در مدل تک مرحله‌ای با قطع جریان برق، عملیات مکش متوقف می‌شود. از جمله عواملی که هنگام خرید پمپ خلا باید مد نظر قرار گیرد، حجم وکیوم و قدرت مکش آن است. با توجه به واحد اندازه‌گیری حجم وکیوم که متر مکعب در ساعت است؛ میزان وکیوم کردن دستگاه مشخص می‌شود. قدرت مکش از دیگر مشخصات پمپ وکیوم است که حاکی از قدرت نهایی آن در تخلیه گازها است. این عوامل در قیمت و همچنین کاربرد پمپ خلا اثرگذار است.

انواع پمپ خلا

انواع پمپ وکیوم در سه دسته کلی جای می‌گیرند: پمپ وکیوم خشک که به آن پمپ خلا بدون روغن نیز می‌گویند؛ پمپ وکیوم رینگ روغن که پمپ خلا روغن در گردش نیز نامیده می‎شود و در نهایت پمپ وکیوم رینگ آب که نام دیگرش پمپ خلا آب در گردش است. در ادامه هر کدام را توضیح می‌دهیم.

پمپ وکیوم خشک

پمپ خلا خشک دارای خلا پایین است و بیشتر در محیط‌های خورنده که دیگر انواع پمپ‌های وکیوم، توانایی کار ندارند، استفاده می‌شود. میزان خلا نهایی که در این مدل تولید می‌شود؛ بین یک تا ده میلی‌متر جیوه است. پمپ خلا بدون روغن دارای مدل‌های مختلفی است. برای مثال مدل اجکتیو در محیط‌های با فشار هوای زیاد و پمپ وکیوم دیافراگمی در انواع محیط‌ها کاربرد دارد. همچنین پمپ خلا دستی در مصارف خانگی به کار می‌رود.

پمپ وکیوم خشک دارای مزایای بسیاری است. این دستگاه عمر بالایی داشته و اصحکاک در آن نسبتا پایین است. همچنین عملیات خلا را با اعمال فشار انجام داده و از روغن در آن استفاده نمی‎‌شود. حجم دستگاه کم بوده و علاوه بر کم صدا بودن، آلاینده ندارد. قیمت پمپ خلا خشک همچنین پایین است.

پمپ وکیوم رینگ روغن

عملکرد این نوع پمپ خلا به صورت چرخشی است و دو تیغه دارد که به وسیله روتور، 180 درجه چرخانده می‌شود. در این نوع دستگاه، هوا از یک طرف وارد و بعد اینکه از طریق پمپ خلا روغنی، فشار پایین تولید شد؛ از طرف دیگر خارج می‌شود.

مهم است که این دستگاه همواره روغن کافی داشته باشد، در غیر اینصورت عملکرد آن با اختلال مواجه خواهد شد، زیرا روغن علاوه بر عایق کاری، عملیات خنک کردن و روغن کاری بخش‌های مختلف را نیز بر عهده دارد.

نحوه کار در این دستگاه، به صورت روند تکراری مکش، ایجاد فشار پایین تا خلا و دهش گاز از اگزوز خروجی است. این مدل پمپ وکیوم، وزن سبکی دارد و راندمان آن نسبت به مدل قبلی بالاتر است. مدل‌های با ابعاد کوچک آن برای ایجاد خلاهای کم مناسب هستند. این نوع پمپ وکیوم، قیمت مناسبی دارد و همچون ارتعاشات صوتی و لرزش در آن کمتر است.

پمپ وکیوم آب در گردش

یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین مدل‌های پمپ وکیوم که برای جابه‌جایی انواع گازها و مایعات استفاده می‌شود، پمپ خلا آب در گردش است. این نوع پمپ خلا دارای انواع مختلفی همچون تک پروانه، دو پروانه (که در آن دو پروانه نقش دو پمپ را دارند) و پمپ وکیوم آبی با بیش از دو پروانه است. لازم است که پیش از شروع عملیات، داخل محفظه پمپ به مقدار معینی (اندکی کمتر از مرکز بدنه) با آب پوشانده شود.
در این مدل پمپ وکیوم، توان مصرفی در مقایسه با سایر مدل‌ها کمتر بوده و راندمان آن بالاتر است. این دستگاه دارای لرزش پایینی بوده و همچنین بخاطر ساختار یک تکه‌ای که دارد؛ میزان خطا در آن پایین است. از دیگر مشخصات پمپ وکیوم آبی، عدم نیاز آن به روغن‌کاری داخلی است. همچنین هزینه تعمیر پمپ خلا آبی مقرون به صرفه بوده و با توجه به عمر طولانی آن مناسب است. همچنین با توجه به ساختار این نوع پمپ، قیمت آن تنوع زیادی دارد.

کاربرد پمپ خلا

با توجه به انواع و مدل‌های مختلف پمپ خلا، خرید آن باید آگاهانه و متناسب با کاربرد مورد نظر مشتری باشد. برای مثال پمپ وکیوم کولر گازی برای خارج کردن رطوبت و بعد خارج کردن هوا یا گازهای غیرقابل تقطیر از سیستم استفاده می‌شود. قیمت پمپ کولر گازی با توجه به قدرت مکش و توان آن متفاوت خواهد بود.

همچنین پمپ وکیوم مینیاتوری دارای وزن کم بوده و برای عملیات و تجهیزات پزشکی کاربرد دارد. خرید پمپ کوچک در فعالیت‌های پزشکی با توجه به اهمیت و کارایی آن در این عملیات به صرفه است.

پمپ خلا آزمایشگاهی

کاربرد پمپ وکیوم در آزمایشگاه برای امور تحقیقاتی و انجام آزمایش‌هایی است که به اکسیژن و گازهای دیگر نیاز نیست. قیمت پمپ خلا آزمایشگاهی با توجه به اهمیت آن، نسبت به انواع ساده‌تر، کمی بالاتر است. فراوانی این محصول در بازار کنونی موجب شده که خرید پمپ وکیوم آزمایشگاهی کار چندان دشواری برای متقاضیان نباشد.

نقش موثر پمپ خلا در صنعت

بازار پمپ خلا با توجه به نیاز کاربران، دائما به صورت پویا تغییر می‌کند. نیروی محرک اصلی رشد بازار از توسعه سریع صنعت نیمه هادی و گسترش زمینه‌های کاربرد پمپ خشک و مولکولی ناشی می‌شود. با پیشرفت سریع صنعت، کاربرد پمپ خلا، بسیار گسترده‌تر شده است.

به عنوان مثال در ماشین آلات پلاستیک، صنایع شیمیایی سموم دفع آفات، صنایع شیمیایی رنگ، تجهیزات شیمیایی دارویی با دمای پایین، ماشین آلات مواد غذایی، صنایع الکترونیکی و در بسیاری از زمینه‌های دیگر، تجهیزات خلا نقش موثری در تولید محصولات ایفا می‌کنند.

انواع پمپ وکیوم مورد استفاده در صنایع مختلف

خلا بالا و فوق‌العاده: پمپ دمای پایین (low temperature pump)، پمپ مولکولی (low temperature pump)، پمپ یونی (sputtering ion pump)، پمپ تصعید تیتانیوم (titanium sublimation pump)، پمپ انتشار (diffusion pump).
خلا متوسط: پمپ خلا خشک (dry vacuum pump)، پمپ دو مرحله‌ای روتاری وین (two-stage rotary vane pump)، پمپ خلا روتز (roots vacuum pump)، پمپ تقویت‌کننده روغنی (oil booster pump)، پمپ جت بخار آب (water vapor jet pump).
خلا کم: پمپ پره روتاری تک مرحله‌ای (single stage rotary vane pump)، پمپ شیر اسلاید (slide valve pump)، پمپ خلا حلقه مایع (liquid ring vacuum pump)، پمپ خلاء متقابل (reciprocating vacuum pump).

نکات مهم در خرید پمپ وکیوم

یکی از موارد مهمی که هنگام خرید پمپ خلا باید مدنظر قرار گیرد؛ این است که پمپ وکیوم دست دوم امکان دارد به خاطر تحمل فشار بالا در حین انجام کار، آسیب دیده باشد. برای همین سلامت ظاهری، کارکرد کم و گارانتی این محصول اهمیت زیادی دارد و خرید آن نسبت به مدل دست اول چندان به صرفه نیست. همچنین باید در نظر داشت که میزان خلا لازم از سیستم و میزان سرعت تخلیه گازهای مورد نظر در حجم مشخص چقدر است.
برای خرید این کالا باید در نظر داشت که به چه میزان خلا در یک شیفت کاری نیاز دارید تا خرید به صرفه و متناسب با نیاز انجام شود. همچنین هنگام خرید باید بررسی شود که برای انجام وکیوم سیستم نیاز به وکیوم بالا دارد یا پایین؟ مهم است که پیش از انجام خرید، مشاوره‌های دقیق و کارشناسی انجام گیرد تا به انتخاب مناسب دستگاه کمک شود.

فروش پمپ وکیوم

با پیشرفت تکنولوژی و استفاده روز افزون از دستگاه‌های پمپ وکیوم، عرضه و فروش پمپ خلا در داخل ایران افزایش چشمگیری داشته است. شرکت صنایع واکیوم پارس با برخورداری از سال‌ها تجربه در فروش پمپ وکیوم کوچک و بزرگ توانسته است با ارائه محصولات باکیفیت، نیاز بازار کشور را برطرف کند. فروش پمپ خلا در این شرکت به صورت تلفنی، آنلاین و حضوری میسر بوده و کلیه مشاوره‎‌های تخصصی در این زمینه در اختیار مشتریان ارجمند قرار داده خواهد شد.
با توجه به شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان و ایران، شرکت پارس وکیوم با قرار دادن امکان خرید اینترنتی پمپ وکیوم علاوه بر تسهیل عملیات خرید، در حفظ جان و سلامت مشتریان خود نیز کوشیده است. قیمت پمپ وکیوم با توجه به حجم، وزن و توان مصرفی آن متفاوت خواهد بود. در صورت نیاز به هرکدام از محصولات پمپ وکیوم یا پمپ خلا ، کارشناسان ما همواره پاسخگوی مشتریان گرامی خواهند بود.

شرکت سمپاشی و خدماتی ریزه کار

شرکت سمپاشی و خدماتی ریزه کار در سال ۱۳۸۹ شروع به فعالیت کرده و از آن زمان مفتخر است در خدمت همشهریان عزیز تهرانی باشد. خدماتی از جمله نظافت منزل ،مبل شویی ، سمپاشی و نظافت راه پله پارکینگ و مشاعات منازل ، آپارتمانها و برج های مسکونی ، نظافت محل کار و اداره جات، اعزام نیروز نظافتی به صورت قراردادی و دائم ، مهمانداری و پذیرایی از مجالس ، سمپاشی ساس و سمپاشی موریانه و دیگر حشرات موذی ، سنگ سابی و کف سابی و … با نهایت کیفیت و بهترین قیمت در این شرکت انجام میگیرد.

همشهریان عزیز تهرانی در هر کجای تهران اعم از غرب، شرق، شمال و یا جنوب تهران باشید می توانند با تنها یک تلفن و یا ثبت سفارش خدمات مختلف به صورت آنلاین ، از خدمات ریزه کار بهره مند گردند.

خواهشمندیم توجه داشته باشید که منزل یا محل کار خود را به همراه لوازم و اشیاء قیمتی به راحتی در اختیار هر فرد یا شرکتی که با تبلیغات پر رنگ و لعاب شما را وسوسه می کند، قرار ندهید. سپردن خدمات منزل به دست افراد ناشناس و یا شرکت های معتبر می تواند خسارات مالی و روحی فراوانی به شما وارد کند. ریزه کار با دارا بودن شماره ثبت معتبر و سابقه طولانی در امر شرکت خدماتی خیال شما را از هر جهت راحت می کند.

www.naftab.ir
نفتاب یک پلتفرم اختصاصی نیازمندیهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو است و همچنین بصورت تخصصی در زمینه سرمایه گذاری اطلاع رسانی میکند. حضور در این پلتفرم شما را در پیشانی این صنعت قرار می دهد

مجموعه اتو چین یدک با در نظر گرفتن نیاز بازار خودرو، لوازم یدکی آریو S300 یا همان زوتی z300 چینی را در بازار قطعات خودرو فراهم سازید.

تمامی قطعات و لوازم یدکی آریو S300 در فروشگاه اتو چین یدک قابل ارائه می باشد.

آریوS300  در یک نگاه

خودرو آریو S300 در گروه خودروهای سدان قراردارد. این خوروها متداول ترین شکل طراحی بدنه خودرو می باشند . گروه خودرو سازی سایپا جدیدا مونتاژ این خودرو ساخت چین را برعهده گرفته است. این خودرو در کمپانی زوتی چین تولید می شود و با توجه به دوران تحریم گزینه مناسبی برای خودرو سازان داخلی می باشد . این خودرو در اصل یک خودرو چینی به نام Zotye Z300 می ‌باشد که در شرکت خودرو سازی Zotye Auto تولید و عرضه می گردد.

طراحی ظاهری زوتی Z300

آریو S300 دارای طراحی زیبا و هماهنگی است . هماهنگی و جایگزاری دقیق و مناسب چراغ ها و بدنه یکدست بر این زیبایی افزوده است . این خودرو یک کپی بی نقص از TOYOTA ALLION 2007 می باشد شاید در نگاه اول طراحی این خودرو قدیمی به نظر برسد اما با توجه به محبوبیت برند تویوتا در دنیا و کیفیت محصولات این خودروساز جهانی این مورد مزیتی غیر قابل انکار می باشد که با اختلاف قیمت زیاد خودرویی با طراحی تویوتا سوار شوید .

طراحی کابین آریو

کابین راحت و بزرگ این خودرو چینی یکی از نکات مثبت برای ترغیب خریداران می باشد . در صورتیکه یک خانواده چند نفره هستید کابین جادار و صندلی های راحت آریو S300 بهترین گزینه برای سفر به همراه خانواده می باشد. رعایت استانداردهای ارگونومی در طراحی صندلی ها به همراه ایربگ های مجزا ی راننده و سرنشین که با ایربگ ها ی پرده ای ساپورت می شوند حس امنیت را به سرنشینان منتقل می کند . ويژگي هاي فوق به همراه بدنه مقاوم ، گيربكس اتوماتيك ، سيستم هوشمند مسیر یاب جی پی اس این خودرو را به یک خودرو ایده آل برای خانواده ها تبدیل کرده است .

داخل کابین آریو S300 تمامی بخش ها به خوبی با هم مچ شده اند .داشبور با تریم چوبی و با تعداد اجزایی که نه آن را شلوغ کرده و نه کمی تعداد آنها داشبور را خلوت نشان می دهد به زیبایی و نظم بیشتر داخل کابین کمک کرده است . فرمان این خودرو در سمت چپ قرار گرفته است .گیربکس اتوماتیک تیپ ترونیک، سنسور دنده عقب، ایربگ راننده و سرنشین جلویی، صندلیهای چرمی، رینگهای آلومینیومی، صندلیهای تاشو عقب، و دکمه های کنترلی فضای خوبی را بوجود آورده اند.

شاید نتوانیم کابین این خودرو را در گروه خودرو های لوکس جای داد اما می توان   گفت آریو S300   بهترین طراحی داخلی را در میان خودرو های هم قیمت خود دارد .

تجهیزات رفاهی

آریو S300 در دو تیپ عرضه می شود : گیربکس اتوماتیک و دستی . در هر تیپ آپشن های متعددی جهت رفاه حال خریداران تعبیه شده است از جمله : کامپیوتر سفری مجهز به میکروفن ، آینه و شیشه های برقی ، سیستم ضد سرقت ،توزیع کننده نیروی ترمز  (تر مز ای بی اس ) ترمز های چهار چرخ دیسکی مجهز به سیستم ضد قفل ، سنسور دنده عقب ، ترمزهای چهار چرخ دیسکی مجهزبه سیستم ضد قفل ، چراغهای جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع و مه شکن و …

در مدل فول آپشن این خودرو امکاناتی مانند دوربین دنده عقب ، ایر بگ های جانبی و پرده ای ، سیستم تهویه ، سانروف برقی ، سیستم پخش تصویری نیز وجود دارد و با اختلاف قیمت 3 تا 4 میلیون تومان می توانید از امکانات بیشتری بهره ببرید.

جهت تهیه و خرید لوازم یدکی آریو S300 با ما تماس حاصل فرمایید.