دسته بندی علمی – پژوهشی : 
بررسی فرهنگ سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی فرهنگ سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر …

۱-۱- بیان مسئله ۲۱-۲- اهمیت و ارزش تحقیق ۶۱-۳- اهداف پژوهش ۸۱-۴- سؤال های پژوهش ۸۱-۵- تعریف متغیرها ۹:مقدمه ۱۶۲-۱- مفهوم فرهنگ ۱۷۲-۲- ابعاد فرهنگ ۱۹۲-۳- مؤلفه های فرهنگ ۱۹۲-۴- ویژگی های فرهنگ ۲۰۲-۵- مفهوم سازمان ۲۲۲-۶- مفهوم فرهنگ سازمانی ۲۴۲-۷- اهمیت فرهنگ سازمانی ۲۶۲-۸- سطوح و لایه های فرهنگ …

بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex  …

بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex …

Ref. ۱ یافتههای باکتریایی در نخستین معاینه۲ یافتههای باکتریایی در دومین معاینه فصل پنجمبحثدر اولین معاینه، تعداد ۱۷۲ نمونه از ۱۷۷ راس گاو (%۹۷) جمع آوری شد. برای معاینه مجدد، ۱۴۶ راس گاو یافت شدند که از آنها ۲ راس تلقیح شده بودند. بنابراین در دومین معاینه تعداد ۱۲۸ نمونه …

بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR  …

بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR …

۴-۱-۳- شاخصها و عوامل تولیدمثلیقطر بیشتر گردن رحم با ابتلا به اندومتریت بالینی در ارتباط بود. ارتباط قطر بیشتر گردن رحم با تعداد کلی یافتههای باکتریایی در نمونههای رحمی، یافتن باکتریهای T. pyogenesis و F. necrophorum معنیدار اما با موارد مشترک این دو باکتری و یافتن باکتری E. coli معنیدار نبود. در گروهی که قطر گردن …

بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR  …

بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR …

۳۸۹ ۵۴ Yoshida et al. 2005 سه ژن plo برای سم پیلولازین T. pyogenes، ژن lktA برای لوکوتوکسین F. necrophorum و ژن phyA برای همولایزین P. melaninogenicus منحصر به فرد و اختصاصی بودند. پرایمر ژن ۱۶S rRNA برای شناسایی زیرگروه E. coli متشکل از باکتریهایی چون E. coli، Hafnia alvei و Shigella spp. طراحی شده است.باکتری E. coli با ATCC شماره ۳۵۲۱۸، باکتری P. melaninogenicus با ATCC شماره …

بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR در گاوهای  …

بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR در گاوهای …

مطالعهای سه باکتری Staphylococcus aureus، Escherichia coli و Bacillus cereus با روش multiplex PCR شناسایی شدند (Sun et al. 2011). به کار گیری روش multiplex PCR سبب سهولت و افزایش سرعت انجام کار و هزینه کمتر نسبت به روش استاندارد میشود (Tramuta et al. 2011). علاوه بر حساسیت بالا، فواید دیگری نیز برای واکنش زنجیرهای …

مقاله علمی با منبع : 
بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR در گاوهای شیری-  …

مقاله علمی با منبع : بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR در گاوهای شیری- …

۲-۲-۳- اندومتریتاندومتریت به عنوان التهاب سطحی اندومتریوم، که به لایههای عمقیتر از استراتوم اسپانجیوزوم[۱] کشیده نشده تعریف شده است (Bondurant 1999) که معمولا ۲ تا ۳ هفته پس از زایش رخ میدهد (LeBlanc 2008; Sheldon et al. 2006a). بنابراین التهاب رحم که فراتر از ۲ تا ۳ هفته پس از زایش …

منابع مقالات علمی : 
بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR  …

منابع مقالات علمی : بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR …

فصل اولمقدمهدوره پس از زایمان به دلیل اثراتی که بر کارایی تولیدمثلی و آبستنی مجدد دارد، به عنوان یک مرحله مهم در زندگی تولید مثلی گاو ماده محسوب میشود. آلودگی رحم به باکتریها، به طور معمول در طی دو هفته ابتدایی پس از زایش رخ میدهد (Noakes et al. 2009; …

سایت مقالات فارسی – 
بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR  …

سایت مقالات فارسی – بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR …

فهرست منابع ۵۹فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۱٫ پرایمرهای استفاده شده در شناسایی ژنهای هدف ۲۸جدول ۲٫ تعداد موارد سالم و مبتلا به اندومتریت بالینی در معاینه اول و دوم ۴۲جدول ۳٫ مقایسه وضعیت بدنی، روزهای باز و درصد نوتروفیل گردن رحمدر ابتلا به اندومتریت بالینی در طی معاینه اول و دوم (Mean±SE) …

سایت مقالات فارسی – 
ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی- قسمت ۳۹

سایت مقالات فارسی – ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی- قسمت ۳۹

۴۳ کاردانی ۱۲ ۴/۱۸ کارشناسی ۲ ۳ کارشناسی ارشد — ۰ کل ۶۵ ۱۰۰ یافتههای تحلیلی تحقیق:روابط علت و معلولی شاخصهای توسعه پایدار:برای انجام مدلسازی بعد از تشخیص متغیرهای مؤثر بر مدل در یک دیاگرام ضمن تعیین روابط علی بین دو یا چند متغیر، جهت تأثیر آن متغیرها را نیز …

ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی- قسمت ۳۷

ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی- قسمت ۳۷

بعد زیستمحیطیبعد اقتصادیبعد اجتماعیطراحی ابزار گردآوری اطلاعاتجمعآوری دادهها و اطلاعاتتعییین ابعاد پایداریتحلیل عدم قطعیتتحلیل ریسکتحلیل سیستمی پویاتحلیل چند معیارهتحلیل هزینه- فایدهمدلسازی در ونسیمآزمون مدلفرموله کردنفرضیه پویابیان مسئلهشاخص سازی برای ابعاد توسعه پایدارسناریورسازی و سیاستگذاری شکل۳-۴: مدل تحلیلی تحقیقفصل چهارم:تجزیه‌وتحلیل دادههامقدمه:تجزیه‌وتحلیل دادهها برای بررسی صحت‌وسقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت …