SME وکره جنوبی:/پایان نامه درباره رتبه بندی موانع صادراتی

تجربه کره جنوبی

بنگاه های کوچک و متوسط نقش اساسی در تولید، توزیع، صادرات و رشد این کشور را دارند. SMEs  نقشی قابل توجه در کنترل بحران اقتصادی 1977 جنوب شرق آسیا در این کشور داشتند. همچنین این بنگاه‎ها کارکردی با اهمیت در مواجه با متغیرهای ترکیبی (نظیر بدهی خارجی، نرخ بهره، ساختار صنعتی، نرخ ارز و غیره) که کنترل آنها غیرممکن و یا کمتر امکان پذیر است، بر عهده دارند.

این بنگاه ها نقش مهمی در صادرات کره جنوبی داشته و حتی بحران 1997 نیز تاثیر منفی بر سهم صادراتی بنگاه های یادشده نسبت به بنگاه های بزرگ نداشته است .در دهه اخیر رشد صادرات بنگاه های کوچک و متوسط کره جنوبی دو برابر رشد GDP در آن کشور بوده است. بخش عمدهای از اشتغال این کشور از طریق SMEs  ایجاد می شود. این بنگاه ها حتی در ایجاد اشتغال از بنگاه های بزرگ پیشی گرفته اند (وزارت بازرگانی، 1388) .

عمده ترین سیاست های دولت در کره برای تقویت کسب و کارهای کوچک و متوسط به شرح زیر می‎باشد:

الف: بهبود ساختار و جایگاه رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط برای دستیابی به هدف بالا معطوف به موارد زیر است:

  • اصلاح ساختار بنگاه های کوچک و متوسط: برای تامین مالی هزینه های مربوط به نوسازی، بازسازی، اصلاح ساختار و تامین مخارج مربوط به دستیابی به فن آوری های پیشرفته برای ورود این بنگاه ها به بازارهای جهانی، انتشار اوراق قرضه عمو می مورد توجه است. این تجربه ابتدا در بخش تولید به کار گرفته شد و پس از مشخص شدن آثار مثبت آن، هم اکنون به بخش خدمات نیز درحال گسترش است.
  • حمایت از کاربرد فن آوری اطلاعات : با اعتقاد به نقش موثر فن آوری اطلاعات در جهانی شدن بنگاه های کوچک و متوسط، سیاست حمایت از این بنگاه ها برای استفاده بیشتر از فن آوری اطلاعات را در پیش گرفته و تلاش می شود با استفاده از آن شبکه های ارتباطی بین بنگاه ها با یکدیگر و با سازمانها و نهادهای حمایت کننده ازآنها و سایر عناصر حاضر در اقتصاد این کشور و سایر کشورها را توسعه دهد. اعطای وام‎های لازم برای خرید و نصب سخت افزارها و تجهیزات مورد نیاز و ایجاد شبکه ارتباطی بین بنگاه های کوچک و متوسط با یکدیگر و با سازمانهای حامی آنها ازطریق فن آوری های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری از برنامه هایی است که به تازگی به بهره برداری رسیده است (وزارت بازرگانی، 1388) .
  • همکاری بین بنگاه های کوچک و متوسط.
  • نظارت بر روابط سالم بین شرکتهای بزرگ و بنگاه های کوچک و متوسط: این نظارت با هدف سالم سازی قراردادهای مربوط به ارجاع کارهای پیمانکاری جزء بین 30 شرکت بزرگ کره جنوبی با پیمانکاران جزء و نیز در قراردادهای بین پیمانکاران جزء اعمال می گردد.
  • پشتیبانی مالی از بنگاه های کوچک و متوسط: این سیاست با هدف تقویت قدرت رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط در مناقصه ها و مزایده ها و ازطریق تشکیل صندوق مشترک به اجرا درآمده است.
  • حمایت از زنان کارآفرین: درحال حاضر دولت کره جنوبی درحال تدوین پیش نویس قانونی برای اولویت‎دهی به زنان کارآفرین در برنامه های حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط است. براساس این قانون، برنامه های مختلفی شامل حمایت های مالی وغیرمالی برا ی تشویق زنان کارآفرین جهت تاسیس بنگاه های کوچک ومتوسط پیش بینی شده است(سازمان مدیریت صنعتی، 1382).
  • جمع آوری نظرات بنگاه های کوچک و متوسط با هدف اصلاح قوانین: ایجاد این سازوکار به دولت اجازه داده است تا با جمع آوری نظرات صاحبان بنگاه های کوچک و متوسط، درک بهتری از مشکلات پیش رو ی این بنگاه ها کسب کند و این دانش را در تدوین قوانین مرتبط با این بنگا هها مورد استفاده قرار دهد (سازمان مدیریت صنعتی، 1382).

ب: کمک به ایجاد ثبات اقتصادی در درون بنگاه: برای کمک به ایجاد ثبات اقتصادی در درون بنگاه های کوچک و متوسط درقالب برنامه های متعددی پیگیری و اجرا می گردد. برخی از مهمترین این برنامه ها عبارتند از (بشیری، 1387).

  • کمک های مالی: برای بهبود شرایط دستیابی بنگاه های کوچک و متوسط به وام ها، منابع مالی و سایر اعتبارات ازطریق ارائه خدمات مشاوره ای و تشکیل گرده همایی هایی با نهادهای مالی و سایر سازمان های ذینفع دراین راه تلاش می شود. حمایتهای مالی ویژه از بنگاه هایی که از روند رو به رشدی برخوردار بوده و به علت ورشکستگی سایر بنگاه های طرف قرارداد در معرض مخاطرات مالی قرار دارند نیز در چارچوب این سیاست، مساعدت و کمک مالی صورت می گیرد.
  • تضمین وام و اعتبار: در چارچوب این سیاست دو صندوق برا ی تضمین وام و اعتبارات ایجاد شده است. همچنین ایجاد نظام بیمه ای برای حمایت از بنگاه ها در مقابل خطرات ناشی از ورشکستگی خریداران و بنگاه هایی که کالاهایی را سفارش می دهند، از دیگر برنامه های اجرایی در این زمینه است.
  • حمایت از توسعه منابع انسانی در بنگا ه های کوچک و متوسط : براساس این سیاست دو نوع نظام آموزشی تدوین شده است: نظام آموزش مربیان فنی صنایع سایر کشورها در این نظام مربیان فنی از کشورهای درحال توسعه ازسوی کارشناسان کره ای درمورد فن آوری های پیشرفته آموزش می بینند. در نظام کارکنان ماهر، جوانانی که خدمت وظیفه عمومی خود را به اتمام رسانده اند براساس مهار ت هایی که طی دوران خدمت خود در ارتش این کشور فراگرفته اند به بنگاه های کوچک و متوسط معرفی می شوند.