SME وکره جنوبی:/پایان نامه درباره رتبه بندی موانع صادراتی

دانلود پایان نامه

تجربه کره جنوبی

بنگاه هاي كوچك و متوسط نقش اساسي در توليد، توزيع، صادرات و رشد اين كشور را دارند. SMEs  نقشي قابل توجه در كنترل بحران اقتصادي 1977 جنوب شرق آسيا در اين كشور داشتند. همچنين اين بنگاه‎ها كاركردي با اهميت در مواجه با متغيرهاي تركيبي (نظير بدهي خارجي، نرخ بهره، ساختار صنعتي، نرخ ارز و غيره) كه كنترل آنها غيرممكن و يا كمتر امكان پذير است، بر عهده دارند.

اين بنگاه ها نقش مهمي در صادرات كره جنوبي داشته و حتي بحران 1997 نيز تاثير منفي بر سهم صادراتي بنگاه هاي يادشده نسبت به بنگاه هاي بزرگ نداشته است .در دهه اخير رشد صادرات بنگاه هاي كوچك و متوسط كره جنوبي دو برابر رشد GDP در آن كشور بوده است. بخش عمدهاي از اشتغال اين كشور از طريق SMEs  ايجاد مي شود. اين بنگاه ها حتي در ايجاد اشتغال از بنگاه هاي بزرگ پيشي گرفته اند (وزارت بازرگانی، 1388) .

عمده ترین سیاست های دولت در کره برای تقویت کسب و کارهای کوچک و متوسط به شرح زیر می‎باشد:

الف: بهبود ساختار و جایگاه رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط برای دستیابی به هدف بالا معطوف به موارد زیر است:

  • اصلاح ساختار بنگاه های کوچک و متوسط: براي تامين مالي هزينه هاي مربوط به نوسازي، بازسازي، اصلاح ساختار و تامين مخارج مربوط به دستيابي به فن آوري هاي پيشرفته براي ورود اين بنگاه ها به بازارهاي جهانی، انتشار اوراق قرضه عمو مي مورد توجه است. اين تجربه ابتدا در بخش توليد به كار گرفته شد و پس از مشخص شدن آثار مثبت آن، هم اكنون به بخش خدمات نيز درحال گسترش است.
  • حمايت از كاربرد فن آوري اطلاعات : با اعتقاد به نقش موثر فن آوري اطلاعات در جهاني شدن بنگاه هاي كوچك و متوسط، سياست حمايت از اين بنگاه ها براي استفاده بيشتر از فن آوري اطلاعات را در پيش گرفته و تلاش مي شود با استفاده از آن شبكه هاي ارتباطي بين بنگاه ها با يكديگر و با سازمانها و نهادهاي حمايت كننده ازآنها و ساير عناصر حاضر در اقتصاد اين كشور و ساير كشورها را توسعه دهد. اعطاي وام‎هاي لازم براي خريد و نصب سخت افزارها و تجهيزات مورد نياز و ايجاد شبكه ارتباطي بين بنگاه هاي كوچك و متوسط با يكديگر و با سازمانهاي حامي آنها ازطريق فن آوري هاي اطلاعاتي و شبكه هاي كامپيوتري از برنامه هايي است كه به تازگي به بهره برداري رسيده است (وزارت بازرگانی، 1388) .
  • همکاری بین بنگاه های کوچک و متوسط.
  • نظارت بر روابط سالم بين شركتهاي بزرگ و بنگاه هاي كوچك و متوسط: اين نظارت با هدف سالم سازي قراردادهاي مربوط به ارجاع كارهاي پيمانكاري جزء بين 30 شركت بزرگ كره جنوبي با پيمانكاران جزء و نيز در قراردادهاي بين پيمانكاران جزء اعمال مي گردد.
  • پشتيباني مالي از بنگاه هاي كوچك و متوسط: اين سياست با هدف تقويت قدرت رقابتي بنگاه هاي كوچك و متوسط در مناقصه ها و مزايده ها و ازطريق تشكيل صندوق مشترك به اجرا درآمده است.
  • حمايت از زنان كارآفرين: درحال حاضر دولت كره جنوبي درحال تدوين پيش نويس قانوني براي اولويت‎دهي به زنان كارآفرين در برنامه هاي حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط است. براساس اين قانون، برنامه هاي مختلفي شامل حمايت هاي مالي وغيرمالي برا ي تشويق زنان كارآفرين جهت تاسيس بنگاه هاي كوچك ومتوسط پيش بيني شده است(سازمان مدیریت صنعتی، 1382).
  • جمع آوري نظرات بنگاه هاي كوچك و متوسط با هدف اصلاح قوانين: ايجاد اين سازوكار به دولت اجازه داده است تا با جمع آوري نظرات صاحبان بنگاه هاي كوچك و متوسط، درك بهتري از مشكلات پيش رو ي اين بنگاه ها كسب كند و اين دانش را در تدوين قوانين مرتبط با اين بنگا هها مورد استفاده قرار دهد (سازمان مدیریت صنعتی، 1382).

ب: کمک به ایجاد ثبات اقتصادی در درون بنگاه: براي كمك به ايجاد ثبات اقتصادي در درون بنگاه هاي كوچك و متوسط درقالب برنامه هاي متعددي پيگيري و اجرا مي گردد. برخي از مهمترين اين برنامه ها عبارتند از (بشیری، 1387).

  • كمك هاي مالي: براي بهبود شرايط دستيابي بنگاه هاي كوچك و متوسط به وام ها، منابع مالي و ساير اعتبارات ازطريق ارائه خدمات مشاوره اي و تشكيل گرده همايي هايي با نهادهاي مالي و ساير سازمان هاي ذينفع دراين راه تلاش مي شود. حمايتهاي مالي ويژه از بنگاه هايي كه از روند رو به رشدي برخوردار بوده و به علت ورشكستگي ساير بنگاه هاي طرف قرارداد در معرض مخاطرات مالي قرار دارند نيز در چارچوب اين سياست، مساعدت و كمك مالي صورت مي گيرد.
  • تضمين وام و اعتبار: در چارچوب اين سياست دو صندوق برا ي تضمين وام و اعتبارات ايجاد شده است. همچنين ايجاد نظام بيمه اي براي حمايت از بنگاه ها در مقابل خطرات ناشي از ورشكستگي خريداران و بنگاه هايي كه كالاهايي را سفارش مي دهند، از ديگر برنامه هاي اجرايي در اين زمينه است.
  • حمايت از توسعه منابع انساني در بنگا ه هاي كوچك و متوسط : براساس اين سياست دو نوع نظام آموزشي تدوين شده است: نظام آموزش مربيان فني صنايع ساير كشورها در اين نظام مربيان فني از كشورهاي درحال توسعه ازسوي كارشناسان كره اي درمورد فن آوري هاي پيشرفته آموزش مي بينند. در نظام كاركنان ماهر، جواناني كه خدمت وظيفه عمومي خود را به اتمام رسانده اند براساس مهار ت هايي كه طي دوران خدمت خود در ارتش اين كشور فراگرفته اند به بنگاه هاي كوچك و متوسط معرفي مي شوند.
دانلود پایان نامه