بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق بانکی

  ۹- بدهی جاری ۱۰- داشتن ضامن معتبر ۱۱- نوع تسهیلات: کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت ۱۲- تعداد کل حساب های بانکی ۱۳- نوع تضمین:وثیقه ای،تعهدی، اسناد و اوراق بهادار ۱۴- تعداد اقساط ۱۵ – دارایی ثابت از بین این متغیرها،متغیرهای مستقل را از یکی از روشهای C5 ،P5 وLAPP که معرفی …

سایت مقالات فارسی – بررسی فرهنگ سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر …

۵-۴-پیشنهادهای کاربردی ۱۳۵۵-۵-پیشنهادهایی جهت پژوهش های آتی ۱۳۶منابع و مآخذ ۱۴۲فهرست شکل هاعنوان صفحهشکل :۱-۱- مدل فرهنگ سازمانی دنیسون ۴شکل ۲-۱- مؤلفه های فرهنگ ۲۰شکل ۲-۲- ابعاد فرهنگ سازمانی از نظر ریکاردو و جولی ۳۱شکل ۲-۳- مدل هاروی ــ براون ۵۰شکل ۲-۴- مدل ارزیابی ریسک فرهنگی استانلی دیویس ۵۲شکل ۲- …

دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها- قسمت ۹

۲-۱-۱ مقدمهبا توجه به هدف پژوهش حاضر که در فصل قبل به آن اشاره شد ( بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها)˓ در این فصل˓ ابتدا به تعریف و توضیح نوسانات بازار و بررسی چند پژوهش انجام گرفته در این زمینه پرداخته و بحث با مدلسازی نوسانات و …