سایت مقالات فارسی – 
ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی- قسمت ۲۰

سایت مقالات فارسی – ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی- قسمت ۲۰

پویایی جمعیت عدالت اجتماعی جامعه آماری و روش نمونه‌گیری:جامعه آماری تحقیق حاضر ۶۵ روستای بخش حُمیل میباشد. این پژوهش به‌صورت تمام شماری انجام‌گرفته است و وضعیت پایداری تمام ۶۵ روستای این بخش از طریق دادههای اولیه و ثانویه موردسنجش قرارگرفته است. واحد تحلیل تحقیق نیز روستا میباشد.معرفی منطقه موردمطالعه:شهرستان اسلام‌آباد …