صورت­های مالی مبنای اصلی تصمیم­گیری اقتصادی استفاده­کنندگان از این صورت­هاست. این صورت­ها جهت ارزیابی گذشته و حال و همچنین پیش­بینی آینده واحد تجاری مورد استفاده قرار می­گیرند، ولیکن زمانی که محیط فعالیت واحد تجاری دارای عدم اطمینان زیاد باشد، قابلیت پیش­بینی وضعیت آتی با مشکلاتی روبرو می­شود. عدم اطمینان محیطی شامل نوسان­پذیری سودهای گزارش شده­ی سازمان­هاست و این عدم اطمینان محیطی منجر به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران خارجی می­شود. مدیران واحدهای تجاری که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­کنند این انگیزه را دارند که چنین نوساناتی را از طریق هموارسازی سودهای گزارش شده کاهش دهند. حجم قابل ملاحظه­ای از ادبیات آموزشی انگیزه­های مدیریت برای هموارسازی سود را نشان می­دهد. فرضیه هموارسازی سود برای اولین بار در سال 1953 توسط هپ­ورث مطرح گردید و سپس در سال 1964 توسط گوردن توضیح داده شد. او برای این مسئله چهار فرض را پیشنهاد کرد که به شرح زیر هستند:

1- معیار انتخاب روش­های حسابداری توسط مدیران، حداکثر کردن مطلوبیت و رفاه مدیریت است.

2- مطلوبیت مدیریت با امنیت شغلی او، نرخ رشد پاداش و نرخ رشد اندازه شرکت رابطه­ی مستقیم دارد.

3- کسب اهداف مطروح در فرض 2 بستگی به رضایت سهامداران نسبت به عملکرد شرکت دارد.

4- برای اینکه مدیران به اهداف خود برسند، رضایت صاحبان سهام نسبت به رشد سود شرکت (یا نرخ متوسط بازده حقوق صاحبان سهام) و ثبات سود ضروری است.

بنابر این مفروضات مدیران جهت رسیدن به اهداف خود اولا، باید سود گزارش شده را در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری هموار کنند و ثانیا، باید نرخ رشد سود را هموار سازند (هرو و برتون، 2000).  هموارسازی سود یک حالت خاص از مدیریت سود است که در آن مدیران نوسانات سودهای گزارش شده­ی جاری را به منظور رسیدن به یک سود پایدار هموار می­کنند (بیدلمن، 1973).

در گام بعدی به منظور بررسی بیشتر، این سوال پیش می­آید که آیا بین بازده سهام و هموارسازی سود در شرایط عدم اطمینان زیاد، رابطه­ی مثبت و معناداری وجود دارد یا خیر؟ پیش فرض اصلی بدین گونه است که با  هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­کنند، بازده سهام افزایش می­یابد. هموارسازی سود در این تحقیق، با رتبه­بندی معکوس نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات در سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری اندازه­گیری می­شود. برای اندازه­گیری عدم اطمینان محیطی نیز از ضریب تغییرات فروش استفاده می­شود. سپس این مقادیر به عنوان متغیر مستقل در مدل اصلی مورد استفاده قرار می­گیرند.

در این تحقیق فرضیه­ای به صورت زیر مطرح می­شود:

۱- بین بازده­های سهام و هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان بالا فعالیت می­کنند رابطه­ی مثبت قوی­تری وجود دارد.

بدین ترتیب در این تحقیق سعی شده است، اثرات هموارسازی سود بر روی رفتار بازده سهام شرکتهای فعال در محیط دارای عدم اطمینان زیاد  بررسی گردد.

     1-2- بیان مساله و تشریح موضوع 

سود یکی از اساسی­ترین عناصر صورت­های مالی است که همواره مورد توجه قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارآیی و بازنگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحد اقتصادی یاد می­شود. سود گزارش­شده، تحت تاثیر روش­های مختلف پذیرفته شده­ی حسابداری قرار می­گیرد. به دلیل متغیر بودن شرایط محیط فعالیت واحد تجاری، سود گزارش شده تحت تاثیر عدم اطمینان محیطی قرار می­گیرد و طی دوره­ها نوسان پیدا می­کند. در واقع عدم اطمینان محیطی به عنوان غیرقابل پیش بینی بودن اعمال مشتریان، فروشندگان، گروه­های رقابتی و نظارتی تعریف می­شود (گاوینداراجان، 1984). عدم اطمینان محیطی زیاد، ریسک دقت ارزیابی سودهای آتی را افزایش می­دهد و به این ترتیب، انگیزه­ای برای مدیران ایجاد می­کند که از گزارشهای پیش­بینی به منظور کاهش نوسانات استفاده کنند تا از این طریق بتوانند قابلیت پیش­بینی بالاتری برای سودهای جاری فراهم کنند (گوش و السن، 2008). برای اجتناب از نوسانات زیاد سود که ممکن است سرمایه­گذاران را نسبت به آینده شرکت بدبین کند، معمولا مدیران با استفاده از روش­هایی اقدام به هموارسازی سود می­کنند. هموارسازی سود عبارت است از هماهنگ کردن آگاهانه­ی سود برای دست­ یابی به یک روند یا سطح مورد نظر. این امر به دلایل مختلف در شرکت­ها صورت می گیرد و استفاده­ی به موقع و مناسب از آن می­تواند کمک مناسبی در فرایند مدیریت سود در شرکت داشته باشد. دو دیدگاه کلی در زمینه­ی استفاده از هموارسازی سود وجود دارد. از یک سو، مدیران معتقدند که سرمایه­گذاران برای سهامی که روند سوددهی آن نوسان کم­تری دارند ارزش بیش­تری قائل هستند در نتیجه، این موضوع ریسک سرمایه گذاری آن­ها را کاهش می­دهد. از سوی دیگر از دیدگاه برخی نظریه­پردازان حسابداری این کار به جای افشای اطلاعات به پنهان­سازی آن پرداخته و از نظر حسابداری صحیح نیست. حجم قابل ملاحظه ای از ادبیات آکادمیک گرایش مدیریتی به هموارسازی سود را مستند کرده است (بوکمستر، 2001). هموارسازی سود یک حالت ویژه از مدیریت سود است که در آن مدیران نوسانات سودهای گزارش شده را هموار می­کنند تا به یک سود پایدار برسند (بیدلمن، 1973).

این تحقیق پاسخ بازار سهام را به هموارسازی سودها برای شرکتهایی که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­کنند بررسی می­کند. در تحقیق حاضر، ما هموارسازی سود را با استفاده از رتبه­بندی معکوس نتایج حاصل از همبستگی منفی بین تغییرات  اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری اندازه­گیری می­کنیم، همانطور که قبلا توسط تاکر و زاروین (2006) انجام شد. این تحقیق مستند می­کند که قیمت جاری سهام، بیشتر اطلاعات درباره سودهای آینده را برای شرکتهایی که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­کنند در بر دارد. بنابراین از دیدگاه ارزش اطلاعاتی هموارسازی سود حمایت می­شود. بررسی تجربی ارتباط بین بازده های سهام و هموارسازی سود متناسب با عدم اطمینان محیطی، به متغیرهای عملیاتی هموارسازی سود و عدم اطمینان محیطی نیاز دارد. برای محاسبه عدم اطمینان محیطی نیز از ضریب تغییرات فروش به عنوان معیاری برای این شرایط استفاده شده است. سپس مقادیر معیارهای مربوط به هموارسازی سود و عدم اطمینان محیطی در مدل اصلی مورد استفاده قرار می­گیرند.

  1-3- سؤالات تحقیق

این تحقیق به طور خاص به دنبال یافتن پاسخ هایی برای سوالات زیر است:

  1. آیا بین هموارسازی سود متاثر از عدم اطمینان محیطی و بازده سهام شرکت­های هموارساز رابطه معناداری وجود دارد؟ اگر رابطه معناداری وجود دارد این رابطه چگونه و تا چه اندازه­ای است؟

 

      1-4- فرضیه ها ی تحقیق

   نتایج و قواعد حاصل از فرض ها را که با استفاده از روابط و دلایل منطقی از یک پدیده بدست آمده، فرضیه می­گویند. فرضیه از سوالات تحقیق آشکار می شود. با توجه به سوالات این تحقیق، فرضیه­ای به صورت زیر مطرح می شود:

۱- بین بازده­های سهام و هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان بالا فعالیت می­کنند رابطه­ی مثبت قوی­تری وجود دارد.

      1-5- اهداف تحقیق

از آنجایی که هدف اصلی گزارشگری مالی، فراهم کردن نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان است، بنابراین با بررسی گزارش های سالانه شرکت ها می توان از تاثیر هموارسازی سود متاثر از عدم اطمینان محیطی بر بازده سهام آگاه گردید و راهکارهایی برای ارائه گزارش های مالی مناسب ارائه نمود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهایی است که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­کنند. همچنین بسط مبانی نظری در ارتباط با موضوع تحقیق را می­توان به عنوان هدف آرمانی این تحقیق دانست. از طرفی با توجه به تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام می­توان پیشنهاداتی به شرکت­ها ارائه کرد که برای رسیدن به مقدار ریسک و بازده موردنظرشان می­توانند از روشهای دیگری غیر از هموارسازی سود نیز استفاده کنند.

      1-6- روش انجام تحقیق

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی می باشد (در تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، محقق به بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می پردازد). به طور خلاصه، روش انجام تحقیق حاضر به صورت گام های زیر می باشد:

  1. در ابتدا از بین شرکت های فعال در بورس تهران، شرکت های دارای ملاحظات مدنظر انتخاب می شوند.
  1. پس از انتخاب شرکت ها براساس ملاحظات مدنظر، داده های مالی مورد نیاز برای اجرای مدل های ارائه شده در طرح با مراجعه به منابع مربوطه جمع آوری می گردد.
  1. سپس شاخص های مورد نیاز از قبیل هموارسازی سود، عدم اطمینان محیطی و… بر اساس مدل های تحقیق مورد محاسبه قرار می گیرند.
  1. در ادامه از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه، پارامترهای مدل برآورد شده و در آخر براساس پارامترهای برآوردی نسبت به تایید یا رد فرضیه ها اقدام خواهد شد.

به منظور گردآوری داده­های مورد نیاز تحقیق، از اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می­شود. سپس از بین داده­های گردآوری شده، نمونه  موردنظر انتخاب می­شود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و از رگرسیون چند متغیره برای تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها استفاده می­شود.

 

انگلیسی

65

65

66

66

67

68

69

70

73

73

74

ارسال شده دردسته‌هارشته حسابداری ویرایش

با افتخار نیرو گرفته از WordPress

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

به‌طورکلی هرچه سود گزارش‌شده به استفاده‌کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند، آن سود باکیفیت‌تر محسوب می‌شود؛ اما به دلیل آنکه افراد از اطلاعات، در تصمیمات متفاوتی استفاده می‌کنند، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد. (خواجوی،۱۳۸۴، ۴۰).
از طرف دیگر سایر معیارها نیز بر مفید بودن اطلاعات سود تأثیر می‌گذارد. ازجمله، اطلاعات (غیرمالی)، توانایی تجزیه‌وتحلیل و پردازش اطلاعات توسط استفاده‌کنندگان و سایر موارد، محدودیت‌های بالقوه‌ای است که بر سر راه استفاده‌کننده قرار می‌گیرد.
نظریه کیفیت سود بار اول توسط تحلیل گران مالی مطرح شد زیرا آن‌ها احساس کردند که سود گزارش‌شده، قدرت سود را آن‌چنان‌که در ذهن متبلور می‌شود، نشان نمی‌دهد.
آن‌ها دریافتند که تحلیل سود به دلیل ضعف در اندازه‌گیرهای اطلاعات حسابداری، کار مشکلی است.
سؤال اصلی این‌که چرا تحلیل گران در ارزیابی خودشان از سود خالص استفاده نمی‌کنند و پاسخ اینکه، در تعیین ارزش شرکت نه‌تنها به کمیت سود، بلکه به کیفیت سود باید توجه شود.
منظور از کیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است؛ به‌عبارت‌دیگر ارزش شرکت تنها تابع سود نیست بلکه به قدرت و اطمینان به سودآوری آتی هم مربوط می‌شود.
ویژگی‌های هر شرکت همانند قدر مطلق میزان ارقام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار از فروش، جریان‌های نقدی ارقام تعهدی، سود و اندازه شرکت را می‌توان به‌عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت. در یک مطالعه داخلی، با اشاره به اینکه در مورد قابلیت اندازه‌گیری کیفیت سود، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و برخی آن را به‌صورت کمی، غیرقابل‌اندازه‌گیری می‌دانند، یک چارچوب و الگویی از عوامل و عناصر مرتبط با ارزیابی کیفیت سود طرح شد. (همان منبع، ۴۰)
در مطالعه داخلی دیگری با بررسی ۵۰ شرکت در سال‌های ۷۰ ۱۳ تا ۸۱ ۱۳ از سه تعریف برای اندازه‌گیری سود استفاده شد:
۱- رابطه جریان نقدی عملیاتی و سود و اجزاء سود که در آن نشان داده شد که واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکت‌ها برخلاف پیش‌بینی، مثبت است.
۲- قابلیت پیش‌بینی سود که در آن واکنش بازار به کاهش سود نقدی مطابق با پیش‌بینی مثبت است.
۳- پایداری سودهای گزارش‌شده (ثقفی، ۱۳۸۳، ۵۶).
در این تحقیق به بررسی میزان مربوط بودن سود به جریان‌های نقدی حاصل از عملیات و سودهای آتی پرداخته‌شده است. به همین منظور در فرضیاتی، توانایی پیش‌بینی سود مورد آزمون قرارگرفته است.
در این تحقیق برای بررسی توانایی سود در پیش‌بینی سودهای آتی از مدل زیر استفاده‌شده است:
X t = a+Σ n i=1
که در مدل فوق:
X t: سود سال t
n با چهار وقفه محاسبه‌شده است.
با توجه به نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق، عوامل زیر مرتبط باکیفیت سود است:
ماهیت فروش‌های حسابداری به کار گرفته‌شده
ثبات و پایداری جریان سود
درجه اطمینان برآوردهای حسابداری
ریسک تحقق منافع دارایی‌ها
چشم‌انداز جریان‌های نقدی
حفظ و نگهداشت سرمایه
ویژگی‌های سیاسی، اقتصادی و منحصربه‌فرد صنعت (همان منبع، ۷۸-۵۱).
سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند چشم‌انداز سودهای آتی شرکت را ترسیم کنند. چشم‌انداز سود به ترکیب ویژگی‌های مطلوب و نامطلوب سود اشاره دارد. شرکتی که عناصر و اقلام باثباتی در صورت سود و زیان خود دارد، نسبت به شرکتی که اقلام بی‌ثبات در سود و زیان خود دارد از کیفیت سود بالاتری برخوردار است
اگرچه در برخی موارد پیشنهاد می‌شود که در بررسی پایداری سود، اقلام غیرتکراری باید حذف شود و باید توجه داشت که ممکن است این اقلام برخی از سابقه و تاریخ سود شرکت باشد، در این صورت آن‌ها دارای بار اطلاعاتی هستند. همچنین در مورد حذف اثر تغییرات روش‌های حسابداری که بر پایداری سود تأثیر دارد، باید توجه داشت که اگر چنین تغییراتی به‌صورت واقع‌گرایانه‌ای انتخاب‌شده باشد، مطلوب تلقی و اثری منفی بر پایداری سود نخواهد داشت.
گفتار دوم: سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار
مفهوم کیفیت سود را می‌توان بر اساس معیار مفید بودن برای تصمیم‌گیری، به چهار مفهوم کیفیت سود مبتنی بر ویژگی‌های سری‌های زمانی سود، کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد، کیفیت سود بر اساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی و کیفیت سود بر اساس تأثیرگذاری تصمیمات طبقه‌بندی نمود. مفهوم سری‌های زمانی مرتبط باکیفیت سود شامل ثبات، قابلیت پیش‌بینی و تغییرپذیری است که این سه مفهوم با ویژگی‌های تغییر کردن سود در طول زمان مرتبط است. ازنظر سرمایه‌گذاران، سودهای باثبات اهمیت زیادی داشته، بادوام تلقی می‌شوند. هرچه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می‌شود کیفیت سود بالاتر است. برخی از محققان توانایی
پیش‌بینی را به‌طور خاص، توانایی سودهای قبلی برای پیش‌بینی سودهای آتی تلقی می‌کنند؛ بنابراین، توانایی پیش‌بینی با کاهش انحرافات تغییرات سود در ارتباط است. یک روش برای ارزیابی کیفیت، بررسی یکنواختی سود است، زیرا یکنواختی یا عدم تغییرپذیری به معنای وجود سود باکیفیت است. (کریمی و صادقی،۱۳۸۹).
مدیریت با مواردی، از قبیل فعالیت‌های هموارسازی می‌تواند یکنواختی سود را تحت تأثیر قرار دهد. کیفیت سود را می‌توان بر اساس تفاوت بین دستمزد پرداختی به نیروی کار در سال جاری نسبت به سال قبل که میزان سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی را نشان می‌دهد و همچنین سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای محاسبه نمود. بر این اساس، افزایش پرداختی به عامل کار که نشان‌دهنده افزایش کمیت یا کیفیت نیروی انسانی است، می‌تواند کیفیت سود را بهبود بخشد. همچنین افزایش دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز باعث افزایش کیفیت سود خواهد شد؛ بنابراین، سرمایه‌گذاری در نیروی کار و دارایی‌های سرمایه‌ای می‌تواند از طریق افزایش کیفیت سود، به افزایش پایداری سود منجر شود. (همان مأخذ).
گفتار سوم: نوسان سود
سود گزارش‌شده ازجمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم‌گیری توسط افراد در نظر گرفته می‌شود. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش‌شده را به‌عنوان یک عامل برجسته در بررسی‌ها و قضاوت‌های خود مدنظر قرار می‌دهند. همچنین سرمایه‌گذاران برای تصمیمات سرمایه‌گذاری خود بر اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی واحدهای اقتصادی خصوصاً سود گزارش‌شده اتکا می‌کنند. بر اساس چارچوب نظری گزارشگری مالی، اهداف اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات برای استفاده‌کنندگان به‌منظور ارزیابی مبلغ، زمان‌بندی و ریسک جریان‌های نقدی آتی شرکت می‌باشد. صورت سود و زیان به‌عنوان یکی از صورت‌های مالی اساسی و سود به‌عنوان نتیجه این صورت مالی، جهت ارزیابی و پیش‌بینی آینده شرکت به کار گرفته می‌شود. یکی از موارد مهم برای استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی پیش‌بینی سودهای آتی شرکت می‌باشد. عوامل مختلفی در پیش‌بینی سودهای آتی می‌تواند مدنظر قرار گیرد. تعیین و بررسی عوامل اصلی جهت پیش‌بینی سودهای آتی از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد. بر اساس یک دیدگاه و عقیده کلی، سودهای پر نوسان دارای قابلیت پیش‌بینی کمتری می‌باشد. به‌علاوه سود به‌عنوان متغیر اصلی مدل‌های ارزشیابی سهام شرکت از اهمیت بسزایی برخوردار است و پژوهش‌های گذشته نشان می‌دهند که نوسان پذیری سود، قابلیت پیش‌بینی سود را می‌کاهد (مشایخی، ۱۳۸۹، ۶۷).
نوسان پذیری سود با شاخص‌های ریسک بازار مانند بتا (ریسک نظام‌مند شرکت) و انحراف معیار بازده مرتبط است. نوسانات زیاد در سود می‌تواند منجر به ارزیابی ریسک بالا گردیده و سبب افت قیمت سهام و افزایش نرخ استقراض توسط شرکت گردد. از طرف دیگر، نوسانات کم در سود می‌تواند منجر به ارزیابی ریسک پایین و درنتیجه افزایش قیمت سهام و کاهش نرخ استقراض توسط شرکت گردد. در سال ۱۹۸۷، موسز دریافت که اگر نوسانات سود به‌طور معکوس روی نرخ استقراض و یا قیمت سهام تأثیر گذارد، یک رابطه مثبت بین تغییرپذیری سود و رفتار هموارسازی سود به وجود می‌آید (افلاطون و پور حیدری،۱۳۸۵، ۵۷).
نوسان پذیری سود عبارت از انحراف معیار سود عملیاتی تقسیم بر میانگین کل دارایی‌ها در پنج سال متوالی آخر، شامل سود سال موردمحاسبه در شرکت موردنظر و سود چهار سال ماقبل است. علت استفاده از سود عملیاتی شامل درآمد و هزینه عملیاتی، قابلیت مقایسه این اقلام برای اکثر شرکت‌ها و تمرکز بیشتر اصل تطابق در مورد آن‌ها و سهولت در جمع‌آوری اطلاعات است. ازآنجایی‌که افزایش نوسان پذیری سود سبب افزایش ریسک می‌گردد، درنتیجه برای مدیران این انگیزه پدید می‌آید که در راستای کاهش نوسان پذیری سود، اقدام به هموارسازی سود نمایند؛ اما در ایران به دلیل این‌که توجه چندانی به ریسک نمی‌شود و در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، ریسک کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد، درنتیجه شاید بتوان دلیل رد فرضیه نوسان پذیری سود را در عدم توجه به ریسک توسط سرمایه‌گذاران و عدم وجود انگیزه برای مدیران در راستای کاهش ریسک از طریق کاهش نوسانات سود دانست، همچنین با افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن سرمایه‌گذاران می‌توانند پیش‌بینی دقیق‌تری از سودهای آتی داشته باشند (افلاطونی، ۱۳۸۵، ۶۸).
عدم وجود نوسانات قابل‌توجه در سود این اطمینان را برای اعتباردهندگان پدید می‌آورد که واحد تجاری در آینده قادر به پرداخت مطالبات آنان خواهد بود. شرکت‌هایی که سود عملیاتی آن‌ها، با عدم قطعیت یا نوسان بیشتری همراه است، کمتر به بدهی اتکا می‌کنند
گفتار چهارم: مبانی تجربی تحقیق
پیشینه تحقیقات داخلی:
مهرانی و همکاران (۱۳۹۳) ین پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفیت سود و ریسک نقدینگی پرداختند. کیفیت سود با استفاده از سه شاخص مختلف اندازه‌گیری شد. در این تحقیق، از طریق مدل معرفی‌شده توسط ویل اندازه‌گیری شد. بررسی رابطه بین کیفیت سود و ریسک نقدینگی با استفاده از داده‌ها از ۷۱ شرکت در دوره ۱۳۸۵-۱۳۸۹ نشان می‌دهد که نتایج حاکی از رابطه منفی بین کیفیت اقلام تعهدی وجود دارد و ریسک نقدینگی می‌باشد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

قبول

 

علاوه بر یافته های بالا یافته های جانبی این پژوهش – که تاثیر همزمان نوسانات بازار سهام، رشد تولید ناخالص ملی و اندازه شرکت را بر معیارهای مورد نظر برای عملکرد شرکت مورد بررسی قرار می دهد- نیز بیانگر نکات حالب و قابل توجهی بود که چکیده این نکات به شرح زیر است:
مدل (۱): بازده سهام به عنوان شاخص عملکرد شرکت: سطح معناداری برای متغیرهای رشد تولید ناخلص ملی و اندازه شرکت نشان می دهد که اثر این دو متغیر بر بازده سهام به عنوان معیاری برای عملکرد شرکت معنادار می باشد. البته تاثیر رشد تولید ناخلص ملی مستقیم و تاثیر اندازه شرکت به صورت معکوس نمایان شده است.
مدل (۲): بازده دارایی ها به عنوان شاخص عملکرد شرکت: سطح معناداری برای متغیرهای مستقل نشان می دهد که فقط تاثیر اندازه شرکت بر عملکرد شرکت معنادار می باشد و سایر متغیرهای تاثیر ناچیزی بر بازده دارایی ها دارند، نکته قابل توجه در این زمینه رابطه منفی بین بازده دارایی ها و اندازه شرکت می باشد.
مدل (۳):ارزش افزوده به عنوان شاخص عملکرد شرکت: با توجه به سطح معناداری برای متغیرهای مستقل مشاهده می کنیم که تاثیر اندازه شرکت بر ارزش افزوده مثبت و معنادار می باشد.
مدل (۴):سود خالص به عنوان شاخص عملکرد شرکتسطح معناداری برای متغیرهای مستقل نشان می دهد که در سطح اطمینان ۹۵/۰ فقط تاثیر اندازه شرکت بر عملکرد شرکت معنادار می باشد، در ضمن رابطه بین سود خالص و اندازه شرکت مثبت می باشد.
۵-۳ محدودیت های ناشی از تعمیم نتایج
با توجه به اعتبار درونی و برونی پژوهش که در فصل یک به آن اشاره شد تعمیم نتایج با محدودیت های زیر مواجه است:
– پژوهش حاضر در صنعت سیمان انجام شده است بنابراین نتایج تنها به این صنعت تعمیم می یابد و صنایع دیگر را در بر نمی گیرد.
و محدودیت های اجرای این تحقیق به شرح زیر است:
– کارا نبودن بازار سرمایه ایران، به‌عنوان یک عامل مداخله گر می‌تواند نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد که کنترل آن توسط محقق امکان‌پذیر نمی‌باشد. این موضوع یکی از تنگناهای موجود در اجرای تحقیقات متکی به بازار سرمایه از جمله تحقیق حاضر است.
-در تمامی کشورها یکی از عوامل موثر در پیشرفت کارهای پژوهشی دسترسی به اطلاعات فنی و کامل در زمینه موضوعات مختلف می‌باشد. در ایران به علت فقدان بانک های اطلاعاتی مناسب و عدم وجود تکنولوژی های لازم جهت طبقه‌بندی اطلاعات امکان دسترسی به اطلاعات با محدودیت های فراوانی از جمله نبود اطلاعات کامل در مورد برخی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و مشکلات مربوط به جمع‌آوری اطلاعات به‌خصوص مشکلات دسترسی به صورت‌های مالی و یادداشت های پیوست شرکت‌های نمونه، مواجه است.
۵-۴ پیشنهادات کاربردی
با توجه به اینکه این پژوهش به دنبال رابطه بین نوسانات و عملکرد شرکت ها است منطقی است معیاری را برای عملکرد برگزینیم تا در برابر وقوع نوسانات کمترین تاثیر را داشته باشد و استفاده کننده را در امر پیش بینی گمراه نسازد.
از آنجا که نوسانات تاثیر منفی بر تمامی معیارهای عملکرد برگزیده شده در این پژوهش داشته (با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده ها) بهتر است معیاری توسط اهالی بازار سهام برگزیده شود که کمترین تاثیر را از نوسانات بپذیرد. در همین راستا به نظر می رسد معیار ROE مناسبترین معیار عملکرد جهت انتخاب در شرایط وجود نوسان در بازار اوراق بهادار باشد.
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
با توجه به اینکه داده های این رساله به صورت ماهانه است پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی از بازه های کوتاه تر مثلا هفتگی˓ روزانه یا ساعتی استفاده شود.
عوامل موثر بر ایجاد نوسانات را مورد بررسی قرار داده و بهترین معیار جهت نمایش عملکرد˓ -که مربوط تر و قابل اتکاتر باشد – را ارائه دهند.
در پژوهش ها˓ از معیارهای عملکردی دیگر مثل ROECOC و NIM و EVA تعدیل یافته نیز استفاده شود.
تا جای امکان نمونه بزرگتری انتخاب شود تا قابلیت تعمیم افزایش یابد.
این پژوهش در صنایع دیگر نیز انجام شود و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شود.
منابع فارسی:
ابوذری و عبداللهی . (۱۳۹۱) .”مدلسازی نوسانات بخشهای مختلف بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره” . تحقیقات مالی . صفحه ۱-۱۶٫
اسلامی بیگدلی و قالیباف اصل ˒ (۱۳۸۸) . ” بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام بر نوسان بازار˓ بازدهی بازار˓ تعداد دفعات معامله˓ اندازه معاملات و سرعت گردش سهام در بورس اوراق بهادار تهران” . تحقیقات مالی . صفحه ۳ تا ۲۲٫
اسماعیلیان، مهدی. ۱۳۸۵٫ راهنمای جامع spss14. چاپ اول. موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
امید قائمی ˓ مصطفی ˓ (۱۳۷۹) ˓ “بررسی ارتباط بین حجم معاملات و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” پایان نامه کارشناسی ارشد ˓ دانشکده علوم اداری شهید بهشتی.
بدری ˓ رمضانیان. (۱۳۸۹) .” اثر تغییر حد قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران” .مجله دانش حسابداری. صفحات ۳۱ – ۵۸٫
حسین پور، طالب نیا. (۱۳۸۹) . ” بررسی مقایسه ای کاهش خطای پیش بینی بین EPS و DPS در ارتباط با بازده سهام شرکتها ” . مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی . شماره دوم.
خدادادی ˓ تاکر. ” تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”.
دادگر ˓ ورمزیاری . (۱۳۹۰) . “آزمون تجربی ثبات˓ قابلیت پیش بینی و نوساناات در بازار سرمایه کشورهای حوزه خلیج فارس” . فصلنامه مدلسازی اقتصادی . صفحات ۱-۲۰٫
رییس زاده ˓ محسنی. بررسی رابطه کیو توبین و معیار سود تقسیمی هر سهم در ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس بهران و امکان جایگزینی آن.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

۴-۵ خلاصه فصل و نتیجه گیری
هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام، رشد تولید ناخالص ملی و اندازه شرکت بر عملکرد شرکت بوده است که برای ارزیابی عملکرد از چهار شاخص بازده سهام، بازده دارایی ها، ارزش افزوده شرکت و سود خالص استفاده نموده ایم. برای نیل به هدف مذکور سه فرضیه در این پژوهش مطرح و ارزیابی شد که البته ابن فرضیه از دو دیدگاه مدل های و پانل دیتا بررسی شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نوسانات بازار سهام فقط از طریق سود خالص بر عملکرد شرکت ها تاثیر معناداری دارد، رشد تولید ناخالص ملی بر هر چهار معیار عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارند واندازه شرکت بر بازده دارایی ها و سود خالص تاثیرگذار می باشد.
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مرور و جمع بندی
هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها در شرکتهای سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیار در نظر گرفته شده برای نوسانات˓ سهم بازده ماهانه سهام و معیارهای مورد نظر برای عملکرد شرکتها˓ سود خالص˓ ارزش افزوده اقتصادی˓ ROE و ROA است.
در فصل اول این پژوهش˓ کلیات و شمایی از اهمیت و ضرورت آن تشریح گردید. در فصل دوم تحقیق (مبانی نظری)˓ ابتدا به تعریف “نوسانات بازار سهام” و توضیح آن پرداخته و پس از بیان چند عامل موثر بر نوسان ˓ به مدل سازی نوسانات پرداخته شد. به این منظور ابتدا با مفاهیم اولیه ای برای اندازه گیری نوسان آشنا شده و انواع مختلفی از مدلها مورد بحث قرار داده شد که از جمله آنها می توان به مدل “گام تصادفی” ˓ “میانگین تاریخی” ˓ “میانگین متحرک ساده” و “هموارسازی نمایی” اشاره کرد. در ادامه به ویژگی های آماری بازده سهام به عنوان معیاری برای نوسانات بازده پرداخته که برخی از این ویژگی ها که در متن به آنها اشاره شد “دنباله بزرگ” ˓ “نوسان خوشه ای” و “اثر اهرمی” می باشد. سپس به توضیح عملکرد از جنبه های مختلف پرداخته و میان معیارهای مختلف مقایسه ای مختصر صورت گرفت. همچنین در این فصل پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی برای هر یک از عوامل ذکر شده در مبانی نظری تحقیق به طور جداگانه بیان و طبقه بندی گردید. در فصل سوم تحقیق به بیان جامعه و نمونه آماری پژوهش و ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها˓ قلمرو تحقیق˓ فرضیات تحقیق و در نهایت روش های آماری آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد و در فصل چهارم خلاصه ای از تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج آزمون فرضیات ارائه گردید. در این فصل نیز˓ به بررسی و تشریح نتایج آزمون فرضیات پرداخته و پس از نتیجه گیری و بیان محدودیت های تحقیق˓ ره آوردها و پیشنهاداتی در رابطه با نتایج این تحقیق و تحقیقات آتی ارائه می شود که امید است مقدمه ای برای انجام تحقیقات بیشتر و کامل تر در این زمینه باشد.
۵-۲ نتایج آزمون فرضیات تحقیق
نتایج آزمون فرضیات به شرح زیر است:
فرضیه اول: نوسانات بازار سهام رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد.
برای بررسی فرضیه های پژوهش از شاخص های بازده دارایی ها، بازده (حقوق صاحبان ) سهام، ارزش افزوده و سود خالص به عنوان شاخص های عملکرد شرکت استفاده شد و به همین دلیل با اجرای مدل برای هر یک از این متغیرها، ضرایب رگرسیونی را به صورت جداگانه برآورد کردیم. در فرضیه اول پژوهش متغیر نوسانات بازار سهام به عنوان متغیر وابسته (درونزا) و متغیرهای بازده دارایی ها، بازده (حقوق صاحبان ) سهام، ارزش افزوده و سود خالص به عنوان متغیرهای مستقل در چهار مدل جداگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج برازش مدل های رگرسیونی در جدول ارائه شده در فصل ۴ نشان داد که با افزایش نوسانات بازار سهام عملکرد شرکت در هر چهار بعد کاهش خواهد یافت. لذا با عنایت به اطلاعات جمع آوری شده، فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه “نوسانات بازار سهام رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد” در دو مورد ارزش افزوده و سود خالص با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته شد. فرضیه مربوط به بازده دارایی ها در سطح ۹۵/۰ رد شد ولی با کاهش سطح اطمینان در سطح ۹۰/۰ فرضیه اول پژوهش در مورد تاثیر گذاری نوسانات بازار سهام پذیرفته شد. (۱/۰ ) بنابراین در مدل های برازش داده شده برای فرضیه اول (ROA) تاثیر تغییرات نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت معکوس و ناقص می باشد.
مطالعات معدودی رابطه بین نوسانات بازار سهام و عملکرد را مورد بررسی قرار داده اند. آلبراتزی و گامباکورتا[۱۵۵] (۲۰۰۹) از پنج شاخص عملکردی (درآمد بهره خالص، درآمد بدون بهره، هزینه عملیاتی، سود قبل از مالیات و ROE ) استفاده کردند تا تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد را برای کشورهای صنعتی (استرالیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، انگلستان و آمریکا) در طی سالهای ۱۹۸۱ الی ۲۰۰۳ مورد بررسی قرار دهند. آنها گزارش کردند که درآمد بهره خالص، درآمد بدون بهره و ROE رابطه ای مثبت با نوسانات بازار سهام دارند (مثبت معنادار) در حالی که نوسانات بازار سهام با سود قبل از مالیات به صورت منفی در ارتباط است. (منفی معنادار) که این نتیجه با نتایجی که از پژوهش ما استخراج شد همخوانی دارد.
تحقیق دیگری که توسط یانگ تان و کریستس فلوروس[۱۵۶] در سال ۲۰۱۳ تحت عنوان “نوسانات بازار سهام و عملکرد بانکی در چین” انجام شد نشان داد که سطح بالایی از نوسانات بازار سهام منجر به سطح بالایی از بازده سهام (ROE) می شود. که این نتیجه، بیانگر وجود رابطه مثبت بین این دو بود. در همین تحقیق که EVA نیز یکی از معیارهای عملکردی بود، وجود رابطه ای مثبت بین نوسانات بازار سهام و EVA به اثبات رسید.
به نظر می رسد دلایل این تفاوت متفاوت بودن صنایع˓ ماهیت خاص صنعت سیمان و وجود قیمت های دستوری˓ عدم کارایی بازار و نبود شفافیت در اطلاعات و جوان بودن بورس اوراق بهادار و در نهایت متفاوت بودن روش های آماری و تاثیر دادن همزمان متغیرهایی مثل نرخ بهره بانکی بر ROE و EVA باشد.
فرضیه دوم: رشد تولید ناخالص ملی رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد.
نتایج برازش مدل های رگرسیونی نشان داد که با افزایش رشد تولید ناخالص ملی عملکرد شرکت بر اساس معیارهای بازده سهام و بازده دارایی ها افزایش می یابد این موضوع در حالی است که رابطه بین رشد تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده و سود خالص معکوس می باشد. در تمامی مدل های مذکور سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ بود. بنابراین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه ” رشد تولید ناخالص ملی رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد” با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته شد.
تحقیقی که توسط یانگ تان و کریستس فلوروس در سال ۲۰۱۳ تحت عنوان “نوسانات بازار سهام و عملکرد بانکی در چین” انجام شد نشان داد که رشد تولید ناخالص ملی رابطه ای منفی و معنادار با عملکرد بانکی در چین دارد(معیار عملکرد: EVA). لویی و ویلسون (۲۰۰۹) نیز در تحقیق که بر روی صنعت بانکداری در ژاپن انجام داده بودند به نتیجه ای مشابه دست یافتند.(معیار عملکرد: EVA)
فرضیه سوم: اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکت دارد.
نتایج برازش مدلها برای فرضیه سوم ارائه شده در فصل ۴ نشان داد که اندازه شرکت تاثیر منفی و معناداری بر بازده سهام دارد، به عبارت دیگر با افزایش اندازه شرکت میزان بازده سهام کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، با توجه به منفی بودن ضریب رگرسیونی، اندازه شرکت تاثیر معکوس بر عملکرد شرکت از بعد بازده دارایی ها دارد. با عنایت به اطلاعات جمع آوری شده فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه “اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکت دارد” برای دو شاخص بازده سهام و بازده دارایی ها با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته شد. علاوه بر این، فرضیه سوم پژوهش در مورد تاثیرگذاری اندازه شرکت بر سود خالص شرکت با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته می شود. بنابراین هر چه اندازه شرکت افزایش یابد میزان عملکرد شرکت از نظر سود خالص افزایش خواهد یافت. با توجه به اطلاعات ارائه شده در فصل قبل، تاثیر اندازه شرکت بر ارزش افزوده ناچیز عنوان شد.
تحقیقی که توسط یانگ تان و کریستس فلوروس در سال ۲۰۱۳ تحت عنوان “نوسانات بازار سهام و عملکرد بانکی در چین” انجام شد نشان داد که عملکرد ضعیفتر برخی از بانک ها با داشتن اندازه ای بزرگتر تعریف می شود. پس اندازه بزرگتر منجر به عملکردی ضعیفتر می شود.(معیار عملکرد ROE و EVA)
به نظر می رسد دلایل این تفاوت نیز مشابه دلایل ذکر شده در فرضیه (۱) شامل موارد زیر باشد:
۱٫متفاوت بودن صنایع ۲٫ماهیت خاص صنعت سیمان ۳٫عدم کارایی بازار و نبود شفافیت در اطلاعات و جوان بودن بورس اوراق بهادار تهران ۴٫روش های آماری متفاوت و تاثیر دادن همزمان متغیرهایی مثل نرخ بهره بانکی بر EVA
تحقیقی که توسط وو و همکاران در سال ۲۰۰۷ بر روی ۱۴ شرکت در چین انجام شد مبین این بود که عملکرد ROA در شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ قوی تر و بالاتر است.

فرضیه عنوان نتیجه
ROE بین نوسانات بازار سهام و عملکرد شرکتها رابطه معناداری وجود دارد. عدم تایید
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

نتایج برازش مدل های رگرسیونی نشان می دهد که میزان تاثیرگذاری نوسانات بازار سهام بر بازده سهام، بازده دارایی ها، ارزش افزوده و سود خالص به ترتیب ۶۱۴/۱ ، ۲۲۸/۰، ۷۱/۶۰۴- و ۷۱۳/۲۱۹۵- می باشد، این ضرایب حاکی از آن است که با افزایش رشد تولید ناخالص ملی عملکرد شرکت بر اساس معیارهایبازده سهام و بازده دارایی ها افزایش می یابد این موضوع در حالی است که رابطه بین رشد تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده و سود خالص معکوس می باشد. در تمامی مدل های مذکور سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ می باشد بنابراین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه ” رشد تولید ناخالص ملی رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد” با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته می شود.
فرضیه سوم پژوهش:
« اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکت دارد.»
در این فرضیه به بررسی تاثیر تغییرات اندازه شرکت که از لگاریتم کل دارایی های شرکت حاصل می شود بر عملکرد شرکت را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. در حقیقت در مدل های برازش داده شده، از مدل رگرسیونی زیر استفاده خواهیم نمود:
نتایج برازش مدل (۱) برای فرضیه سوم در جدول ۴-۴ نشان می دهد که اندازه شرکت تاثیر منفی و معناداری بر بازده سهام دارد، به عبارت دیگر با افزایش اندازه شرکت میزان بازده سهام کاهش خواهد یافت که مدل رگرسیونی پس از اعمال ضرایب به صورت زیر خواهد بود:
مدل دوم برای فرضیه فوق میزان تاثیرگذاری اندازه شرکت را بر بازده دارایی ها نشان می دهد که با توجه به منفی بودن ضریب رگرسیونی، اندازه شرکت تاثیر معکوس بر عملکرد شرکت از بعد بازده دارایی ها دارد. مدل دوم با جایگزینی ضرایب به صورت زیر خواهد بود:
در دو مدل فوق سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ می باشد لذا فرض صفر برای هر دو مدل معنادار می باشد. با عنایت به اطلاعات جمع آوری شده فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه “اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکت دارد” برای دو شاخص بازده سهام و بازده دارایی ها با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته می شود.
در مدل سوم تاثیر اندازه شرکت بر ارزش افزوده ناچیز است این امر با توجه به اینکه سطح معناداری ۴۶۱۲/۰ بیش از ۰۵/۰ است نتیجه می شود. ( ۰۵/۰ ) میزان تاثیر اندازه شرکت بر سود خالص در مدل چهارم مورد تحلیل قرار گرفته است که با توجه به اینکه ضریب رگرسیونی در این مورد ۵/۲۱۳۹۸۵ ، مثبت می باشد هر چه اندازه شرکت افزایش یابد میزان عملکرد شرکت از نظر سود خالص افزایش خواهد یافت. با در نظر گرفتن سطح معناداری در مدل چهارم، فرضیه سوم پژوهش در مورد تاثیرگذاری اندازه شرکت بر سود خالص شرکت با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته می شود. ( ۰۵/۰ )
همانطور که در جدول شماره۴-۴ مشاهده می شود در سه فرضیه پژوهش هیچ گاه میزان تاثیرگذاری سه شاخص نوسانات بازده سهام، رشد تولید ناخالص ملی و اندازه شرکت بر عملکرد به صورت همزمان بررسی نشد که شاید در میدان عمل نتوان از آن چشمپوشی کرد لذا در بخش یافته های جانبی با عنایت به تعداد قابل توجه مشاهدات (به صورت ماهیانه ) می توان از مدل های پانل دیتا با شرط بررسی پیش فرض های مدل های رگرسیونی استفاده نمود.
جدول ۴-۴٫ نتایج برازش مدل رگرسیونی برای اندازه شرکت

سطح معناداری آماره t انحراف معیار ضرایب متغیرهای مستقل متغیر وابسته
مدل (۱) ۰۸۱۴/۰ ۷۴۳/۱ ۰۲۲۷/۰ ۰۳۹۷/۰
۰۰۰/۰ ۳۷/۲۱- ۱۰۵/۵ ۷۲/۱۱۰-
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

در نمودارهای مربوط به متغیرهای مستقل تحقیق˓ ناهمگنی در اطلاعات شرکت چهاردهم بیشتر از سایر شرکت ها می باشد.
 
نمودار ۴-۱٫ نمودار روند خطی متغیرهای وابسته به همراه نمودار چندک نرمال
 
نمودار ۴-۲٫ نمودار خطی از روند تغییرات شرکت ها در دوره مطالعاتی برای متغیرهای مستقل
انحراف معیار اساسی ترین شاخص پراکندگی می باشد که در جدول ۴-۱ ارائه شده است که در دو متغیر ارزش افزوده و سود خالص بیش از سایر متغیرهای تحقیق می باشند. این موضوع در نمودارهای جعبه ای زیر به وضوح مشخص شده است.
 
نمودار ۴-۳٫ نمودار جعبه ای برای متغیرهای مستقل پژوهش
چولگی که شاخصی است برای اندازه گیری میزان تقارن یاعدم تقارن یک توزیع است در سطر بعد جدول ۴-۱ ارائه شده است. اگر توزیع نامتقارن بوده و دنباله آن به سمت راست کشیده شده باشد ) چولگی به راست( ضریب چولگی آن عددی مثبت است واگر توزیعی نامتقارن بوده و دنباله آن به سمت چپ کشیده شده باشد ) چولگی به چپ( ضریب چولگی آن عدد منفی خواهد بود. در نمودارهای جعبه ای مربوط به متغیرهای مستقل کجی متغیرهای به سمت راست می باشد که با توجه به مثبت بودن ضریب چولگی کاملا قابل انتظار است. ضریب برجستگی شاخصی است که میزان برجستگی یا ارتفاعی ک توزیع نسبت به توزیع نرمال را نشان میدهد، که در مورد توزیع نرمال کشیدگی صفر و اگر کشیدگی یک توزیع بیشتر از نرمال باشد یعنی پراکندگی آن کمتر از نرمال باشد ضریب کشیدگی عددی مثبت است و بالعکس اگر کشیدگی یک توزیع کمتر از نرمال باشد یا پراکندگی آن بیشتر از نرمال باشد ضریب کشیدگی عددی منفی خواهد بود. ضریب برجستگی مشاهدات به جز در مورد اندازه شرکت، در تمامی سالها بیشتر از توزیع نرمال است. ( ۵/۰ )
۴-۳ بررسی فرضیه های پژوهش
آزمون فرض در علم آمار روشی است برای بررسی ادعاها یا فرض‌ها درباره پارامترهای توزیع در جوامع آماری. در این روش فرض صفر [۱۴۵]یا فرض اولیه مورد بررسی است که متناسب با موضوع مطالعه فرضی به عنوان فرض بدیل یا فرض مقابل[۱۴۶] انتخاب می‌شود تا درستی هر کدام نسبت به هم، مورد آزمون قرار گیرد. از طرفی همه ما با مدلهای تک معادله ای آشنا هستیم؛ مدلهایی که در آنها یک متغیر وابسته ی منفرد y به یک یا چند متغیر توضیحی x مربوط می شود. در این قبیل مدلها تاکید بر تخمین و پیش بینی مقدار متوسط y به شرط مقادیر ثابت x می باشد. به این ترتیب رابطه ی علی در این مدلها از جانب x ها به طرف y جریان دارد. اما در بسیاری موارد چنین رابطه علی یک طرفه ای جهت تبیین روابط اقتصادی، مناسب نمی باشد. در این مواقع y نه تنها به متغیرهای x بستگی دارد، بلکه بعضی از x ها نیز به نوبه ی خود به وسیله y تعیین می شوند. به طور خلاصه می توان گفت که در این موارد بین y و ( بعضی از ) متغیرهای x رابطه ای دو طرفه یا همزمان وجود دارد که در نتیجه تفکیک متغیرها با عنوان متغیرهای توضیحی و وابسته، اعتبار خود را از دست می دهد. به این ترتیب با دسته بندی مجموعه متغیرهایی که به طور همزمان به وسیله ی بقیه ی مجموعه متغیرها تعیین می شوند، مدلهای معادلات همزمان حاصل خواهد شد. در این قبیل معادلات، تعداد معادله ها از یک بیشتر خواهد بود. به این بیان که برای هر متغیر درونزا یا وابسته، یک معادله خواهیم داشت. بنابراین، بر خلاف مدلهای تک معادله ای، در مدلهای معادلات همزمان، بدون توجه به اطلاعات حاصل از سایر معادلات سیستم، نمی توان به تخمین پارامترهای یک معادله ی منفرد پرداخت.
هنگامی که متغیر وابسته ی یک مدل متغیر توضیحی مدل دیگری باشد، با معادلات همزمان مواجه هستیم.
حال این سوال مطرح می گردد که چنانچه از سایر معادلات در سیستم مربوطه چشم پوشی کنیم و پارامترهای هر معادله را به وسیله ی روشی مثلا ols تخمین بزنیم، آیا نتایج حاصله معتبر خواهد بود؟ در جواب کافی است متذکر شویم که یکی از فروض قاطع روشols، غیر تصادفی بودن متغیرهای توضیحی x یا حداقل در صورت تصادفی بودن داشتن توزیع مستقل از جزء اخلال (خطا) تصادفی است. بنابراین، چنانچه هیچ یک از شرایط فوق الذکر تامین نشوند، تخمین زنهای حداقل مربعات، نه تنها تورشدار (اریب)  بلکه ناسازگار نیز خواهند بود. در دستگاه معادلات همزمان تقسیم بندی متغیرها به صورت وابسته و توضیحی نداریم و تقسیم بندی به صورت درون زا و از قبل تعیین شده است که از قبل تعین شده به دو دسته برون زا و درون زای تاخیری می باشد. به طور کلی در اقتصاد سنجی سه روش برآورد وجود دارد که عبارتنداز:
روش حداقل مربعات معمولی  ( OLS) : در این روش لازم است که توزیع جز اخلال نرمال باشد و فروض چندگانه قضیه گاوس مارکف برقرار باشند. شروط روش حداقل مربعات بسیار محدود کننده و سنگین هستند و در تعداد زیادی از مدل ها قابل اجرا نیست. از جمله تخمین مدل های ناهمسان واریانس و مدل داده های تابلویی دینامیک از جمله مهمترین مدل هایی هستند که نمی توان با استفاده از این روش برآورد نمود.
روش حداکثر راستنمایی ( MLE) : در این روش لازم است که توزیع جز اخلال مشخص باشد، البته لزوما نیاز نیست که نرمال باشد ولی الزاما باید مشخص باشد. این روش به دلیل وجود پیچیدگی های محاسباتی و برخورد با توابع راستنمایی پیچیده نتوانسته است در حد انتظار پیشرفت داشته باشد با این حال به عنوان یکی از بهترین و مورد اعتمادترین متد های تخمین مورد توجه اقتصادسنجی دانان است.
روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM) : در این روش نیازی به مشخص بودن توزیع جزاخلال نیست و صرفا وجود شروط گشتاوری جهت تخمین مدل کافی است، وجود فروض ساده از قابلیت های این روش است. با این حال در این روش نیز عده ای از محدودها و مشکلات وجود دارد. با این حال تخمین مدل های داده های تابلویی دینامیک فقط در قالب این روش قابل اجرا است.
از روشهای مهم برآورد معادلات همزمان می‌توان روش گشتاورها[۱۴۷]، روش گشتاورهای تعمیم یافته [۱۴۸]، روش بیزین[۱۴۹]، روش حداقل مربعات معمولی دو مرحله ای، و روش حداقل مربعات معمولی سه مرحله ای،  روش حداکثر درستنمایی اطلاعات کامل[۱۵۰]و روش حداکثر درستنمایی اطلاعات محدود  [۱۵۱]را نام برد که در این پژوهش از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای اجرای مدل های رگرسیونی و بررسی فرضیه های پژوهش استفاده نموده ایم[۱۵۲].
فرضیه اول پژوهش:
« نوسانات بازار سهام رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد.»
برای بررسی فرضیه های پژوهش از شاخص های بازده دارایی ها، بازده (حقوق صاحبان ) سهام، ارزش افزوده و سود خالص به عنوان شاخص های عملکرد شرکت استفاده می شود. لذا با اجرای مدل برای هر یک از این متغیرها˓ ضرایب رگرسیونی را به صورت جداگانه برآورد می کنیم. در فرضیه اول پژوهش متغیر نوسانات بازار سهام به عنوان متغیر وابسته (درونزا) و متغیرهای بازده دارایی ها، بازده (حقوق صاحبان ) سهام، ارزش افزوده و سود خالص به عنوان متغیرهای مستقل در چهار مدل جداگانه مورد تحلیل قرار گرفته اند که نتایج مربوط به آن در جدول ۴-۲ ارائه شده است.
جدول ۴-۲٫ نتایج برازش مدل رگرسیونی برای نوسانات بازار سهام

سطح معناداری آماره t انحراف معیار ضرایب متغیرهای مستقل متغیر وابسته
مدل (۱)
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۳-۲ روش اجرای پژوهش
هدف این پژوهش˓ یافتن پاسخی درخور به این سوال است که آیا نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها تاثیر دارد یا خیر. در هر فرضیه ای که در این پژوهش مطرح می شود با توجه به ماهیت داده های متغیرهای مربوطه˓ روش های آماری و تجزیه و تحلیل متفاوت می باشد.
در این راستا فرضیه های تحقیق با روش ها و آزمون های مناسب آماری توسط نرم افزار Eviews 7 مورد
آزمون قرار می گیرند و جهت تحلیل مدل ها از روش GMM استفاده می شود. این تحقیق از بعد هدف کاربردی و از نوع رابطه توصیفی – همبستگی است.
۳-۳ فرضیات پژوهش
فرضیه در واقع جمله ای (موضوعی ) است که از طریق تجربی ابطال پذیر باشد.(حیدرعلی ; ۱۳۷۰) به عبارت دیگر فرضیه حدسی است که برای نتیجه پژوهش می زنیم.(نبوی ;۱۳۸۵)
به منظور آزمون فرضیات آماری مراحل عمومی به شرح زیر باید اجرا شود:تعریف فرضیه های آماری H0 و H1 تعیین توزیع نمونه گیری آماره و نوع آماره آزمون تعیین سطح زیر منحنی H0 و H1 و محاسبه مقدار بحرانی تصمیم گیری.
مهمترین و اولین مرحله در آزمون فرض آماری تبدیل فرضیه پژوهشی و نقیص آن به فرضیه های آماری است که یکی را فرضیه صفر H0 و دیگری را H1 می گوییم .پس از انجام آزمونهای آماری چنانچه آماره آزمئون در ناحیه پذیرش H0 قرار گیرد گفته می شود که در سطح اطمینان موردنظر دلیل کافی برای پذیرش H0 وجود دارد.در غیر اینصورت H0 رد می شود و H1 در سطح خطای ɑ (آلفا)درصد پذیرفته می شود.
به طور کلی آزمون فرضیه هیچ گاه به اثبات فرضیه صفر نمی انجامد بلکه تنها فرضیه ها را تایید یا رد می کنندبنابراین اگر فرضیه صفر رد نشود دلیل ان نیست که این فرضیه فرضیه درستی است بلکه می توان گفت که در حال حاضر امکان صحت این فرضیه وجود داردپس از تایید یا رد H0 تحلیلگر باید به طور مشخص بیان کند که آیا فرضیه های پژوهش پذیرفته شده یا رد شده است.محقق هیچگاه ادعای اثبات فرضیه پژوهشی یا فرضیه های آماری را ندارد.بلکه در تحلیل خود به لحاظ استقرا رعایت احتیاط را خواهد کرد.
در ادامه مدل و فرضیات پژوهش به صورت آماری بیان شده است:
۳-۳-۱ مدل پژوهش
در این پژوهش به منظور مطالعه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها از مدل زیر استفاده می شود:
 
اجزای تشکیل دهنده این مدل عبارتند از:
: عملکرد شرکت i در تاریخ t .برای مثال ROE, EVA NET INCOME, و ROA (در این رساله هر متغیر مستقل با این ۴ متغیر وابسته به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد)
: عملکرد شرکت i در تاریخ t-1
: مشخصه های شرکتی که بر سودآوری تاثیر می گذارد:اندازه شرکت
: مشخصه های صنعت که بر سودآوری تاثیر می گذارند: نوسانات بازار سهام
: متغیر های کلان اقتصادی که بر سودآوری تاثیر گذارند :رشد تولید ناخالص ملی.
: جزء اخلال که میان همه شرکتها مستقل است.
۳-۳-۲ فرضیه های پژوهش

 1. نوسانات بازار سهام رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد . (در این رساله شاخص های عملکرد , ROE EVA , ROA و NET INCOME می باشد که تاثیر نوسانات را بر تک تک این معیارها به طور جداگانه بررسی می کنیم)
 2. رشد تولید ناخالص ملی رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد . (در این رساله شاخص های عملکرد ROA ROE, EVA, و NET INCOME می باشد که تاثیر رشد تولید ناخالص ملی را بر تک تک این معیارها به طور جداگانه بررسی می کنیم)

۳ . اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکت دارد. (در این رساله شاخص های عملکرد ROA, ROE, EVA و NET INCOME می باشد که تاثیر اندازه شرکت را بر تک تک این معیارها به طور جداگانه بررسی می کنیم)
۳-۴ متغیرهای مستقل پژوهش
متغیرهای مستقل پژوهش و علائم اختصاری آنها به شرح زیر می باشد:

ردیف متغیر علامت اختصاری
۱
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
رشد تولید ناخالص ملی

GDP

۲

سهم بازده ماهانه سهام (نوسانات بازده سهام)

SMV

۳

لگاریتم کل دارایی های شرکت (اندازه شرکت)

LOG T A

۳-۵ جامعه و نمونه آماری
جامعه تمامی عناصر تحت بررسی است که به گروه تعریف شده ای تعلق دارد.جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران در قلمرو زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ می باشد. شرکتهای نمونه از کل جامعه آماری بر اساس معیارهای زیر انتخاب شدند:

 1. اطلاعات کامل هر یک از شرکتهای مورد مطالعه طی قلمرو زمانی پژوهش موجود باشند.
 2. شرکتها در طول دوره پژوهش تغییر سال مالی نداده باشند.
 3. پایان سال مالی شرکتهای مورد مطالعه ۲۹ اسفند ماه باشد.
 4. توقف معاملاتی بیش از ۳۰ روز نداشته باشند.

بر اساس این محدودیت ها تعداد ۱۵ شرکت انتخاب شدند که فهرست آنها در پیوست شماره ۱ ارائه شده است.
۳-۶ روش جمع آوری اطلاعات
به منظور محاسبه متغیرهایی که شامل اطلاعات حسابداری هستند از اطلاعات صورتهای مالی شرکتها استفاده شده است به منظور دستیابی به این اطلاعات و همچنین اطلاعات مرتبط با قیمت سهام شرکت ها از نرم افزار تضمین بازار و سایتهای پارس پرتفولیو و سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شده است
خلاصه نتایج آمار توصیفی متغیرها و نیز آزمون نرمال بودن داده ها و ضریب همبستگی آنها با متغیر وابسته محاسبه شده است. کلیه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و وارد نرم افزار اکسل شده است. سپس این اطلاعات مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته و استنتاج حاصل از تحلیل آماری فرضیات در جداولی در فصل ۴ به صورت خلاصه گردآوری و توضیح داده شده است.
۳-۷ اعتبار درونی و برونی پژوهش
اعتبار درونی پژوهش به این معنی است که آیا متغیر مستقل واقعا در متغیر وابسته تغییر ایجاد کرده است یا خیر.برخی عوامل مانند تفاوت در ویژگی های شرکت های بررسی شده مانند نوع صنعت مالکیت و میزان رقابت بین شرکتها می تواند بر اعتبار درونی پژوهش تاثیر منفی بگذارد
اعتبار برونی پژوهش که قابلیت تعمیم دادن نتایج پژوهش می باشد نیز می تواند تحت تاثیر برخی عوامل قرار بگیرد. این پژوهش در یک دوره ۹ ساله از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ انجام شده است و عوامل بسیار زیادی مانند عدم ثبات اقتصادی و مسائل سیاسی وجود دارند که می توانند منجر به نتایجی متفاوت برای سالهایی به غیر از دوره مورد بررسی شوند بنابراین تسری نتایج به سایر سالها با ید با احتیاط و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی صورت گیرد. مدل و روش آماری به کار برده شده در این پژوهش˓ برگرفته از مقاله یانگ تان و کریستس فلوروس (۲۰۱۳) است. روش آماری GMM بوده و برای هر فرضیه˓ مدلی جداگانه در نظر گرفته می شود.
۳-۸ خلاصه
در ابتدای این فصل به روش اجرای پژوهش پرداخته و فرضیات و مدل پژوهش ارائه شده است و در ادامه متغیرهای مستقل و وابسته معرفی شده است. پس از آن جامعه و نمونه آماری و محدودیت هایی که پژوهش در قبال گزینش شرکتها با آن مواجه است عنوان شده است. سپس به روش جمع آوری اطلاعات پرداخته و اعتبار درونی و برونی پژوهش مورد بحث قرار داده شده است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل نتایج آماری
۴- ۱ مقدمه
بدون شک یکی از مهم ترین مراحل هر تحقیق، مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج یک تحقیق، محققان از روش‌های آماری متفاوتی استفاده می‌کنند. برای انتخاب شیوه‌های آماری مناسب و تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها محقق باید داده‌های تحقیق را بشناسد و از روش‌های آماری آگاهی داشته باشد که در این تحقیق مشاهدات به لحاظ مقیاس اندازهگیری در مورد شاخص های نوسانات بازار سهام، رشد تولید ناخالص ملی، اندازه شرکت، بازده دارایی ها، بازده سهام ماهانه، ارزش افزوده ماهانه و سود خالص از نوع کمی پیوسته میباشند. لذا در این فصل تجزیه و تحلیل‌ها به دو صورت توصیفی و استنباطی انجام ‌شده است. به عبارت دیگر، در تجزیه و تحلیل داده‌ها دو بعد اساسی وجود دارد. بعد کمی که همان محاسبات آماری ویژه است و بر اساس داده‌های آماری صورت می‌گیرد. توصیف داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (برای مثال، جدول توزیع فراوانی، محاسبه درصدها و شاخص‌های مرکزی همانند میانگین و شاخص های پراکندگی همانند انحراف معیار) صورت می‌گیرد. بعد کیفی که شامل انواع تحلیل‌های تحقیقی، استدلال‌ها، استنتاج‌ها و کاربرد عقل و منطق است سبب تعمیم نتایج به جامعه آماری می‌شود. در این فصل برآنیم که پس از پردازش مشاهدات و ارائه یک دید کلی از شاخصهای تحقیق با کمک آمارههای توصیفی، فرضیههای پژوهش را بررسی کنیم. البته در هر فرضیه با توجه به ماهیت دادهای متغیرهای مربوطه روش های آماری و تجزیه و تحلیل متفاوت می باشد. در این راستا فرضیه های تحقیق با روش ها وآزمون های مناسب آماری توسط نرم افزار Eviews7 مورد آزمون قرار می گیرند.
۴-۲ بررسی توصیفی مشاهدات

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

۲-۲-۲-۱ پیشینه مربوط به تحقیقات خارجی
۲-۲-۲-۱-۱ مورک˓ شیفلر و وشینی[۱۱۵] (۱۹۸۱)
مورک˓ شیفلر و وشینی (۱۹۸۱) توجه خود را معطوف به رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای سهامی عام نموده است. جامع آماری ایشان شامل ۳۷۱ شرکت است. سنجه عملکرد مورد استفاده را Q توبین اختیار کرده اند و در زمینه مالکیت درصدی از سهام (حداقل ۲٪ از کل) که متعلق به هیئت مدیره و مدیران ارشد است را برگزیده اند. ایشان در رگرسیون خطی برقرار شده رابطه ای بین عملکرد و مالکیت مشاهده ننمودند.
۲-۲-۲-۱-۲ پستما و همکاران[۱۱۶] (۱۹۹۹)
پستما و همکاران در سال ۱۹۹۹ رابطه بین ویزگی های هیئت مدیره و تیم ارشد مدیریت و عملکرد شرکت را در نمونه ای متشکل از ۹۴ شرکت پذیرفته شده در بورس آمستردام مورد بررسی قرار دادند.متغیرهایی که آنان با استفاده از برآورد رگرسیون مقطعی˓ مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند به شرح زیر است:
متغیرهای مستقل: این متغیرها مربوط به ویزگی های هیئت مدیره و تیم ارشد مدیریت است و شامل تعداد اعضای تیم اعضای هیئت مدیره˓ متوسط سن هر یک از اعضای تیم و درصد اعضای غیرموظف در هیئت مدیره می باشد.
متغیرهای وابسته : اغلب معیارهایی که مورد استفاده قرار می گیرد معیارهای حسابداری شامل نرخ بازده دارایی ها (ROA) و نرخ بازده فروش (ROS) و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) است.
از جمله قرضیه هایی که آنها در مطالعه خود مورد بررسی قرار دادند عبارت بود از : نسبت اعضای غیرموظف در هیئت مدیره و عملکرد شرکت˓ رابطه معکوس U شکلی دارند.نتیجه حاصل از آزمون این فرضیه روشن ساخت که حضور اعضای غیر موظف تاثیر معناداری بر عملکرد شرکت ندارد.
۲-۲-۲-۱-۳ کلز و همکاران [۱۱۷]در سال ( ۲۰۰۲)
کلز و همکاران در سال ۲۰۰۲ رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی را بر عملکرد مورد بررسی قرار دادند آنان با انتخاب ۱۴۴ شرکت از شرکت های آمریکایی معیارهایی را به شرح زیر برای هر یک از طرفین رابطه در نظر گرفتند. معیارهای حاکمیت شرکتی شامل جبران خدمت مدیرعامل˓ دوره تصدی مدیرعامل˓ ترکیب هیات مدیره˓ ساختار رهبری و ساختار مالکیت و معیارهای عملکرد شرکت شامل : ارزش افزوده بازار (MVA) ˓ عملکرد حسابداری تعدیل شده و EVA می باشد. آنها برای انجام آزمون فرضیات خود˓ متغیرهای مالکیت سهامدار˓ عملکرد صنعت و اندازه شرکت را تحت کنترل قرار دادند از جمله فرضیه های این پژوهش عبارت بود از:
شرکتهایی که تعداد بیشتری از اعضای غیرموظف در هیئت مدیره به خدمت می گیرند نسبت به شرکتهایی که تعداد اعضای موظف آنها در هیئت مدیره بیشتر است عملکرد بهتری دارند.
در ادامه خلاصه ای از پیشینه تحقیق تا سال ۲۰۰۸ جدول بندی شده است:
جدول ۲-۱ خلاصه ای از پیشینه پژوهش های خارجی در باره “عملکرد شرکت

محقق موضوع سال پزوهش نتیجه
چن بررسی اثر مالکیت متمرکز شده خانوادگی بر عملکرد عملیاتی شرکت و تقسیم سود ۲۰۰۵ الف:رابطه ای مثبت بین مالکیت خانوادگی و ROA و ROI نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مشاهده نشد.
ب:رابطه کمی بین مالکیت خانوادگی و سیاست تقسیم سود وجود دارد.
ج:ترکیب مدیران هیئت مدیره اثر کمی بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود دارد.
معیار عملکرد :ROA, ROI , ˓ ارزش دفتری /ارزش بازار
سندا[۱۱۸] بررسی روشهای نظام راهبری شرکت و عملکرد مالی شرکت در نیجریه ۲۰۰۵ الف:شرکتها برای دستیابی به اندازه معقول هیات مدیره مورد تشویق قرار گیرند
ب:وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تفکیک گردد.
ج:عدم وجود رابطه معنی دار بین مدیران غیر موظف و عملکرد شرکت

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.