سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

میتوانید درک مناسبی از آن بدست آورید. اما در مقابل، وقتی نتوانید منظور خود را به صورت کمی و عددی بیان کنید، در واقع نمیتوانید درک و شناخت مناسبی از آن حاصل نمایید. (شائمی برزکی،۱۳۸۴).نظر به اینکه، کلیهی سازمانهای آموزشی، دانش را در بطن و متن خود دارند و طی …

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۴۳

Palmatier W.R., Scheer L. K., Houston M. B., Evans K.R., Gopalakrishna S.(2007), Use of relationship marketing programs in building customer-salesperson and customer-firm relationships: Differential influences on financial outcomes”, International Journal of Research in Marketing, Vol.24, pp.210-223.Payne, A., Christopher, M., Clark, M. & Peck, H. (1998). Relationship marketing for competitive advantage …

پژوهش دانشگاهی – نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۴۲

روستا، احمد، ونوس، داور،ابراهیمی، عبدالحمید(۱۳۷۸)، مدیریت بازاریابی، تهران، سمت.رنجبریان، بهرام، براری، مجتبی(۱۳۸۸)، بازاریابی رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری، پژوهش‌نامه مدیریت اجرایی، سال نهم، شماره ۲٫سالاری، غلامرضا(۱۳۸۳)، بازاریابی رابطه‌مند، تدبیر، شماره ۱۴۸٫سعید محمدی، غ. ر.(۱۳۸۴)، نگاهی به فلسفه‌های مدیریت بازاریابی، اداره مطالعات و بازاریابی بانک رفاه.سرمد، زهره و دیگران(۱۳۸۷)، روش‌های …

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۳۱

با توجه به اینکه سطح معنی‌داری برای معیار پیشبرد فروش بیشتر از ۰۵/۰ می‌باشد، می‌توان ادعا نمود نوع تحصیلات اثر معنی‌داری بر پیشبرد فروش ندارد، ولی برای سایر عوامل(اعتمادسازی، تعهد، مدیریت ارتباطات و مدیریت تعارض) چون مقدار Sig. کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد، می‌توان ادعا نمود نوع تحصیلات اثر معنی‌داری دارد …

دسته بندي علمی – پژوهشی : نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۲۳

۰۰۰/۰ ۸۲/۳ ۶۸۸۲/۰ ۴۲۴/۱۱ (۹۶۷۵/۰ و ۶۸۰۸/۰) همان‌طور که از جدول۴-۱۳ مشاهده می‌شود، میانگین معیار مدیریت تعارض بیشتر از ۳ است. طبق آزمون t، مقدار Sig. مربوط به معیار مدیریت تعارض از ۰۵/۰ کمتر بدست آمده که این موضوع نمایانگر رد شدن فرض صفر است، یعنی میانگین مدیریت تعارض مخالف …

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۲۴

معیار P-ValueSig. (2-tailed) میانگین انحراف معیار آزمون t فاصله اطمینان ۹۵ % پیشبرد فروش ۰۰۰/۰ ۷۴/۳ ۵۶۲۴/۰ ۷۱۴/۱۲ (۸۶۶۶/۰ و ۶۳۲۳/۰) همان‌طور که از جدول۴-۱۵ مشاهده می‌شود، میانگین معیار پیشبرد فروش بیشتر از ۳ است. طبق آزمون t، مقدار Sig. مربوط به معیار پیشبرد فروش از ۰۵/۰ کمتر بدست آمده …

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۹

(۳)۳-۸-۴ آزمون t مستقلاگر فرضیه مطرح شده به مقایسه میانگین دو جامعه(گروه) بپردازد، برای بررسی درستی یا نادرستی آن باید از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده کرد. برای آزمون تساوی میانگین دو جامعه، لازم است ابتدا بررسی شود آیا واریانس دو جامعه برابرند یا خیر. به عبارت دیگر آزمون …

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۱۱

در این پژوهش برای بررسی روایی پرسش‌نامه از روایی محتوی استفاده می‌شود. برای تعیین اعتبار محتوی، پرسشنامه به چند نفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت و بازرگانی داده شده و از آنها در مورد سوالات و ارزیابی فرضیهها نظرخواهی گردید، نهایتاً روائی پرسش‌نامه تایید گردید.۳-۱۰ خلاصهدر این فصل، ضمن …

علمی : نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۴

بازاریابی مبتنی بر معامله بخشی از پیکره نظریه بازاریابی رابطه‌مند است. هدف بازاریابی رابطه‌مند ایجاد روابط رضایتمند متقابل با طرف‌های کلیدی، به منظور کسب درآمد و حفظ کسب و کار با آنها در بلندمدت می‌باشد. گومسون نیز در مطالعات خود تغییر تدریجی دردیدگاه بازاریابی را بصورت زیر به تصویر کشیده …

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۵

نگهداری مشتریان[۱۴۴] – فرآیند تشخیص و برگرداندن[۱۴۵] مشتریان از دست داده شده و غیرفعال به وسیله جذب دوباره آنها توسط شرکت و محصولات و خدمات.هر کدام از این سه مرحله توسط رابطه فعلی با شرکت تعریف شده و شامل ردیف اهداف استراتژیکی خود، تاکتیک‌های بازاریابی و معیارهای سنجش می‌باشند.شکل۲-۴ فرآیندهای بازاریابی رابطه‌مند …