انگلیسی

65

65

66

66

67

68

69

70

73

73

74

ارسال شده دردسته‌هارشته حسابداری ویرایش

با افتخار نیرو گرفته از WordPress

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

قبول

 

علاوه بر یافته های بالا یافته های جانبی این پژوهش – که تاثیر همزمان نوسانات بازار سهام، رشد تولید ناخالص ملی و اندازه شرکت را بر معیارهای مورد نظر برای عملکرد شرکت مورد بررسی قرار می دهد- نیز بیانگر نکات حالب و قابل توجهی بود که چکیده این نکات به شرح زیر است:
مدل (۱): بازده سهام به عنوان شاخص عملکرد شرکت: سطح معناداری برای متغیرهای رشد تولید ناخلص ملی و اندازه شرکت نشان می دهد که اثر این دو متغیر بر بازده سهام به عنوان معیاری برای عملکرد شرکت معنادار می باشد. البته تاثیر رشد تولید ناخلص ملی مستقیم و تاثیر اندازه شرکت به صورت معکوس نمایان شده است.
مدل (۲): بازده دارایی ها به عنوان شاخص عملکرد شرکت: سطح معناداری برای متغیرهای مستقل نشان می دهد که فقط تاثیر اندازه شرکت بر عملکرد شرکت معنادار می باشد و سایر متغیرهای تاثیر ناچیزی بر بازده دارایی ها دارند، نکته قابل توجه در این زمینه رابطه منفی بین بازده دارایی ها و اندازه شرکت می باشد.
مدل (۳):ارزش افزوده به عنوان شاخص عملکرد شرکت: با توجه به سطح معناداری برای متغیرهای مستقل مشاهده می کنیم که تاثیر اندازه شرکت بر ارزش افزوده مثبت و معنادار می باشد.
مدل (۴):سود خالص به عنوان شاخص عملکرد شرکتسطح معناداری برای متغیرهای مستقل نشان می دهد که در سطح اطمینان ۹۵/۰ فقط تاثیر اندازه شرکت بر عملکرد شرکت معنادار می باشد، در ضمن رابطه بین سود خالص و اندازه شرکت مثبت می باشد.
۵-۳ محدودیت های ناشی از تعمیم نتایج
با توجه به اعتبار درونی و برونی پژوهش که در فصل یک به آن اشاره شد تعمیم نتایج با محدودیت های زیر مواجه است:
– پژوهش حاضر در صنعت سیمان انجام شده است بنابراین نتایج تنها به این صنعت تعمیم می یابد و صنایع دیگر را در بر نمی گیرد.
و محدودیت های اجرای این تحقیق به شرح زیر است:
– کارا نبودن بازار سرمایه ایران، به‌عنوان یک عامل مداخله گر می‌تواند نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد که کنترل آن توسط محقق امکان‌پذیر نمی‌باشد. این موضوع یکی از تنگناهای موجود در اجرای تحقیقات متکی به بازار سرمایه از جمله تحقیق حاضر است.
-در تمامی کشورها یکی از عوامل موثر در پیشرفت کارهای پژوهشی دسترسی به اطلاعات فنی و کامل در زمینه موضوعات مختلف می‌باشد. در ایران به علت فقدان بانک های اطلاعاتی مناسب و عدم وجود تکنولوژی های لازم جهت طبقه‌بندی اطلاعات امکان دسترسی به اطلاعات با محدودیت های فراوانی از جمله نبود اطلاعات کامل در مورد برخی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و مشکلات مربوط به جمع‌آوری اطلاعات به‌خصوص مشکلات دسترسی به صورت‌های مالی و یادداشت های پیوست شرکت‌های نمونه، مواجه است.
۵-۴ پیشنهادات کاربردی
با توجه به اینکه این پژوهش به دنبال رابطه بین نوسانات و عملکرد شرکت ها است منطقی است معیاری را برای عملکرد برگزینیم تا در برابر وقوع نوسانات کمترین تاثیر را داشته باشد و استفاده کننده را در امر پیش بینی گمراه نسازد.
از آنجا که نوسانات تاثیر منفی بر تمامی معیارهای عملکرد برگزیده شده در این پژوهش داشته (با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده ها) بهتر است معیاری توسط اهالی بازار سهام برگزیده شود که کمترین تاثیر را از نوسانات بپذیرد. در همین راستا به نظر می رسد معیار ROE مناسبترین معیار عملکرد جهت انتخاب در شرایط وجود نوسان در بازار اوراق بهادار باشد.
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
با توجه به اینکه داده های این رساله به صورت ماهانه است پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی از بازه های کوتاه تر مثلا هفتگی˓ روزانه یا ساعتی استفاده شود.
عوامل موثر بر ایجاد نوسانات را مورد بررسی قرار داده و بهترین معیار جهت نمایش عملکرد˓ -که مربوط تر و قابل اتکاتر باشد – را ارائه دهند.
در پژوهش ها˓ از معیارهای عملکردی دیگر مثل ROECOC و NIM و EVA تعدیل یافته نیز استفاده شود.
تا جای امکان نمونه بزرگتری انتخاب شود تا قابلیت تعمیم افزایش یابد.
این پژوهش در صنایع دیگر نیز انجام شود و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شود.
منابع فارسی:
ابوذری و عبداللهی . (۱۳۹۱) .”مدلسازی نوسانات بخشهای مختلف بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره” . تحقیقات مالی . صفحه ۱-۱۶٫
اسلامی بیگدلی و قالیباف اصل ˒ (۱۳۸۸) . ” بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام بر نوسان بازار˓ بازدهی بازار˓ تعداد دفعات معامله˓ اندازه معاملات و سرعت گردش سهام در بورس اوراق بهادار تهران” . تحقیقات مالی . صفحه ۳ تا ۲۲٫
اسماعیلیان، مهدی. ۱۳۸۵٫ راهنمای جامع spss14. چاپ اول. موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
امید قائمی ˓ مصطفی ˓ (۱۳۷۹) ˓ “بررسی ارتباط بین حجم معاملات و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” پایان نامه کارشناسی ارشد ˓ دانشکده علوم اداری شهید بهشتی.
بدری ˓ رمضانیان. (۱۳۸۹) .” اثر تغییر حد قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران” .مجله دانش حسابداری. صفحات ۳۱ – ۵۸٫
حسین پور، طالب نیا. (۱۳۸۹) . ” بررسی مقایسه ای کاهش خطای پیش بینی بین EPS و DPS در ارتباط با بازده سهام شرکتها ” . مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی . شماره دوم.
خدادادی ˓ تاکر. ” تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”.
دادگر ˓ ورمزیاری . (۱۳۹۰) . “آزمون تجربی ثبات˓ قابلیت پیش بینی و نوساناات در بازار سرمایه کشورهای حوزه خلیج فارس” . فصلنامه مدلسازی اقتصادی . صفحات ۱-۲۰٫
رییس زاده ˓ محسنی. بررسی رابطه کیو توبین و معیار سود تقسیمی هر سهم در ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس بهران و امکان جایگزینی آن.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir