انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….168

فهرست جداول

عنوان  …………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول(2-1) خلاصه تحقیقات ویژگی نیاز به توفیق در افراد کارآفرین…………………………………………..35

جدول(2-2) خلاصه تحقیقات ویژگی تمایل به مخاطره پذیری در افراد کارآفرین…………………………..37

جدول(2-3) خلاصه تحقیقات ویژگی مرکز کنترل در افراد کارآفرین………………………………………….39

جدول(3-1) اطلاعات و آمار مراکز فنی و حرفه ای استان اردبیل……………………………………………….115

جدول(4-1) توزیع فراوانی جنسیت کارکنان مراکز فنی و حرفه ای …………………………………………….123

جدول(4-2) توزیع فراوانی پست سازمانی کارکنان ………………………………………………………………124

جدول(4-3) توزیع فراوانی پست سازمانی کارکنان به تفکیک جنسیت ……………………………………….125

جدول(4-4) توزیع فراوانی سابقه خدمت کارکنان  ………………………………………………………………126

جدول(4-5) توزیع فراوانی تحصیلات کارکنان  ………………………………………………………………….127

جدول(4-6) شاخص های آماری 9 عامل در نمونه مورد بررسی ………………………………………………..132

جدول(4-7) نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای برازندگی توزیع نرمال …………………………..133

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

جدول(4-8) جدول آنووا برای متغیرهای آزمون …………………………………………………………………….134

جدول(4-9) جدول ضریب همبستگی ،ضریب تعیین آماره دوربین واتسون ………………………………….134

جدول(4-10) برآورد رگرسیون چندگانه ……………………………………………………………………………..135

جدول(4-11) جدول آنووا برای آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام ………………………………………137

جدول(4-12) جدول برآورد رگرسیون چندگانه گام به گام …………………………………………………..138

جدول(4-13) جدول برآورد رگرسیون چندگانه گام به گام(مدل نهایی)…………………………………….138

فهرست اشکال

شکل(2-1) چارچوب آموزشی برای کارآفرینی دانشگاهی ……………………………………………………….58

شکل(2-2) چارچوب مفهومی برای کارآفرینی دانشگاهی …………………………………………………………61

شکل(2-3)مدل کارآفرینی دانشگاهی براساس یادگیری در کشورهای در حال توسعه………………………64

شکل(2-4) دانشگاه کارآفرین ……………………………………………………………………………………………..70

شکل(2-5) مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………..111

شکل(4-1) مدل نهایی تحقیق ………………………………………………………………………………………………139

فهرست نمودار

نمودار(2-1) تجاری سازی دانش ……………………………………………………………………………………….70

نمودار(2-2) فرآیند کارآفرینی دانشگاهی……………………………………………………………………………80

نمودار(2-3) کارآفرینی دانشگاهی بعنوان برآیند دو جریان………………………………………………………81

نمودار(2-4) عوامل کارآفرینی دانشگاهی …………………………………………………………………………….81

نمودار(4-1) توزیع فرآوانی جنسیت کارکنان ………………………………………………………………………123

نمودار(4-2) توزیع فرآوانی پست سازمانی کارکنان  …………………………………………………………….124

نمودار(4-3) توزیع فرآوانی پست سازمانی کارکنان   به تفکیک جنسیت ……………………………………..125

نمودار(4-4) توزیع فرآوانی سابقه خدمت کارکنان ………………………………………………………………126

نمودار(4-5) توزیع فراوانی تحصیلات کارکنان …………………………………………………………………..127

بررسي هاي تاريخي نشان مي دهد از ابتداي پيدايش بشر در زمين ، انسان ها همواره بدنبال خلق ايده ها و فناوري هاي جديد و به كارگيري آنها در عمل بوده است. براين اساس، تجاري سازي تاريخچه اي به قدمت تاريخ بشريت دارد. شواهد تاريخي نشان مي دهد كه از نظر علمي مباني تجاري سازي به دوره انقلاب صنعتي اروپا بر مي گردد که منجر به ظهور صنعت و کارخانه ها به مفهوم امروزي آن شد.

در همه جاي دنيا مرسوم است که ايده ها براي تبديل شدن به يک کسب و کار موفق و سودآور تجاري سازي شود که در کشور ما روش هاي تجاري سازي به خوبي شناسايي و تدوين نشده اند و تنها درصد کمي از ايده هاي جديد که پتانسيل تبديل به محصولي سودآور را دارند به مرحله توليد مي رسند .

دانشگاه ها برای افزایش کارآفرینی دانشگاهی و به عبارت دیگر برای تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین نیازمند بازنگری مجدد در ساختارهای سازمانی ، روشهای کاری خود و توسعه مهارتهای تجاری سازی خود هستند .که برای نیل به این هدف شایسته است ظرفیت ها و قابلیت های موجود شناسایی و فرآیند های عملیاتی آموزش و پژوهش و دیگر ابعاد سازمانی و دانشگاهی بازنگری و اصلاح شوند .

بنابراين مابايد توانايي تبديل فناوري ها و ایده های جديد به محصولات موفق تجاري رابراي خلق ثروت داشته باشیم که در واقع اين مفهوم همان تجاري سازي نوآوری ها می باشد. اقتصاد دانش محور بر ارتقاي سطح تحقيقات و بالاخص تحقيقات دانشگاهي و اطمينان از انتقال دانش از دانشگاه ها و مراكز پژوهشي به جامعه و بخش صنعت و خدمات ، تاكيد زيادي دارد.

در اين راستا و پيرو فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه تجاري سازي علم ، فناوري و نوآوری ها و تاكيد ايشان بر اينكه «اگر زنجيره توليد دانش، تبديل دانش به فناوري، توليد محصول و در نهايت تجاري سازي علم تكميل شود، مسير توليد علم به ثروت ملي كشور و پاسخگويي به نيازهاي ملت منتهي خواهد شد وعلمي كه به فناوري تبديل نشود، فايده اي ندارد و نافع نيست» (سایت رجا نیوز )

اهميت فرمایشات مقام معظم رهبري و ضرورت تجاري سازي ایده و نوآوری ها بر کسي پوشيده نيست ، در چرخه اي که ترسيم شده است ابتدا توليد دانش ، تبدیل آن به نوآوری و سپس تولید در سطح آزمايشگاه ها، کارگاه ها و مراکز توليدي و حلقه ی نهایی در اين چرخه تبدیل ايده به سطح نيمه صنعتي و مقياس توليد اندک است و با به توليد نيمه انبوه رسيدن و بعد هم صنعتي شدن دانش ، تجاري شدن آن رقم مي خورد و اين چرخه کامل مي شود .

1-2) بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

ازآن جا كه هدف از توسعه هر تكنولوژي رسيدن آن به بازار و تجاري شدنش مي باشد ، بدين منظور تكنولوژي بايستي به سطحي از بلوغ و آمادگي برسد ،تا آماده ورود به بازار و مرحله تجاري سازي شود.اين فرآيند شامل طي مراحلي از ايده تا بازار مي باشد. اگر تكنولوژي در هريك از اين مراحل به ميزان بلوغ مورد نيازو كافي نرسد ، نمي تواند وارد مرحله بعدي تجاري سازي شود. بنابراین با توجه به حساسیت این موضوع باید فرآیند ایده تا بازار را کارشناسی شده هدایت کرد .

درصنایع کشور ما، مشکلات بسیاری مانند عدم شناخت کافی از روشهای موجود تجار سازی وعدم بکارگیری موثر روش مناسب وجود دارد که این امر ،به توجه ناکافی به فرآیند ایده تا بازار و مشکلات آن اشاره دارد. بنابراين اين نياز احساس مي شود كه به شناسایی فرآیند ایده تا بازار برای محصولات در هر صنعتی پرداخت وبررسی های لازم از نظر سطوح آمادگي انجام گیرد تا به یکپارچگی و هماهنگی در کل فرآیند رسیده و در نهایت به مدلی مناسب برای تجاری سازی دست یافت .

تجاري سازي فرآيندي پيچيده و متأثر از عوامل متعدد زيرساختي، فن آوري، کسب و کاري، اجتماعي، سياسي، تاريخي و… است و هر کدام مي تواند از يک سو عامل موفقيت تجاري سازي باشد و از سوي ديگر با بروز اشتباهات معمولي در فرآيند تجاري سازي مانع موفقيت آن می باشد. (عليرضا ميربلوک از محققان بحث تجاری سازی 1399)

با وجود خلاقيت ها و توليد بالاي علم و دانش در کشور , متاسفانه زمينه هاي عملياتي شدن ايده ها و تجاری سازی  آن ها وجود ندارد که حمايت دستگاه هاي دولتي و خصوصي را از شرکت هاي دانش بنيان جهت عملياتي کردن ايده ها به تکميل زنجيره علم- توليد ، می طلبد.

جنبش توليد علم و تکميل چرخه زنجيروار توليد علم و تبديل ايده ها به محصول و تجاري کردن آن ها دغدغه جدي مقام معظم رهبري است و در ابلاغ سياست هاي کلي نظام از سوي معظم له نيز بر آن تاکيد شده است. صاحب نظران و کارشناسان هم تشکيل چرخه کامل و به هم پيوسته انواع دانش هاي مورد نياز کشور و به فعل درآوردن ايده ها و ابداعات و اختراعات را لازمه پيشرفت کشور در تمام حوزه هاي علمي، اقتصادي و پژوهشي مي دانند.

در کشور ما به جهت عدم حمایت همه جانبه مالی و معنوی از نخبگان و صاحبان ایده ، باعث از کاهش انگیزه آنان جهت ادامه کار می شودکه کشورهای توسعه یافته از جمله کانادا ، آمریکا و … از این فرصت بوجود آمده سوء استفاده نموده و نخبگان علمی کشور ما را شناسایی ، جذب و اختراعاتشان را به مرحله تجاری سازی و تولید انبوه رسانده و وارد بازارنموده و محصول مربوطه به نام کشور خودشان به  ثبت می رسانند .

عدم کارآفرینی و عدم تجاری سازی نوآوری ها بطور طبیعی آثار بسیار منفی را در حوزه اقتصادی برجای خواهد گذاشت . در حقیقت عدم تجاری سازی یعنی عدم اشتغالزایی و افزایش نرخ بیکاری در جامعه , به همین جهت مردم به جهت تامین مایحتاج زندگی به شغل های کاذب روی آورده و این شغل ها موجب عدم تعادل در بازار کار و سرمایه شده که در ادامه اقتصاد ضعیف و ناکارآمد را به دنبال خواهد داشت . ازسوی دیگر باعث می شود که از ظرفیت کارخانه ها ، مزارع و منابع و امکانات استفاده بهینه و کامل صورت نگیرد که موجب کاهش تولید می شود و در نهایت کشور در تامین نیازهای اساسی با مشکل مواجه می شود . بیکاری بلای اقتصادی ، اجتماعی شناخته شده ای است که به کاهش تولید و پس انداز می انجامد و از عوامل مهم پیدایش و تشدید فقر در جامعه شمرده می شود و پایین بودن نرخ بیکاری از شاخص های مهم توسعه یک کشور بشمار می رود .

استراتژیهای تدافعی(WT)

T1- استمرار تحریم های بین المللی علیه کشورمان
T2- عدم تدوین برنامه جامع و آشنایی گردشگران در استفاده از طبیعت
T3- نبود عزم ملی درتوسعه گردشگری
T4- گرایش مهاجرت روستاییان به شهرها
T5- دید سیاسی به امر گردشگری بدلیل وجود قلعه بابک در شهرستان
T6- تخریب جنگلهای ارسباران بدلیل جاده سازی وبدون توجه به توسعه پایداروچرای بی رویه دام در مراتع ارسباران و شکارغیر مجاز حیوانات
T7- عدم تشویق وایجاد انگیزه برای جذب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در منطقه
T8- عدم وجود مسئولان دلسوز و کارشناس به امر گردشگری
T9- افزایش نرخ تورم
T10- افزایش بیکاری

– ارتقای توان گردشگری از طریق ایجاد اشتغال، گسترش زیرساختها و امکانات اولیه در کانونهای گردشگری شهرستان
– برگزاری کلاسهای آموزشی صنایع دستی بویژه صنایع بومی وتلاش درجهت تجاری سازی و معرفی آن در داخل و خارج
– آموزش و توجیه مردم دربرخورد با طبیعت وحیوانات بویژه حیوانات کم یاب ومشخص کردن محدوده شکارممنوع
– اعمال راهکارهای حمایتی و تشویقی در احداث تفرجگاها و توسعه طبیعت گردی بارعایت مسائل زیست محیطی
– توجه به رویکردهای پایداری درفعالیتهای کشاورزی و دامداری وافزایش کنترل ونظارت برجنگلهاومراتع
– تغییر نوع نگاه به امر گردشگری از دید سیاسی وامنیتی به دید اقتصادی وعلمی-فرهنگی
– تعیین محدوده چرای دام و شکار مجازوبرخورد جدی با چرای مراتع وشکارغیرمجازحیوانات با استفاده از نیرویهای مردمی وبخش خصوصی
– تقویت گردشگری در میان مردم محلی و استفاده از تجارب آنان به عنوان راهنمایان طبیعت گردی
– اعمال مدیریت پایدار توریسم در ناحیه تفرجگاهی برپایه تمایلات و خواسته های بازدیدکنندگان مقیم
انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت های عمرانی و انسانی به منظورپیاده سازی رهیافت سبز

– تلاش در جهت مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای مربوط به گردشگری
– اهتمام در شناسایی، حفاظت، پژوهش،احیاء ،بهره برداری و معرفی میراث فرهنگی واستعدادهای طبیعی وایجاد هماهنگی بین آنها
– ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی گردشگری ونصب تابلوهای راهنما درمسیرهای منتهی به جاذبه های گردشگری
– توسعه زیرساختهای گردشگری وراههای منتهی به جاذبه های طبیعی بارعایت نکات زیست محیطی
– اعمال امتیازات مالی جهت ترغیب سرمایه گذاران خصوصی به سرمایه گذاری دربخشهای زیرساختی
– بازنگری و تدوین قوانین و مقررات در جهت آموزش و آشنایی مدیران با مدیریت گردشگری و جذب نیروی متخصص در حوزه گردشگری
– توسعه مسیرهای طبیعت گردی و نصب تابلوهایی با علائم و جملات اخلاقی متناسب با اهداف طبیعت گردی پایدار
– ایجاد واحدهای اقامتی در حاشیه مجاز/ قانونی کوهستانها وجنگل ها ورودخانه هاجهت استراحت اکوتوریست ها وگردشگران بارعایت مسا ئل زیست محیطی
– تشویق مردم به مشارکت در جهت توسعه زیر ساختها، تجهیزات و تسهیلات مختلف گردشگری
– توجه به بخش خصوصی و استفاده از حمایت های این بخش برای سرمایه گذاری دراکوتوریسم منطقه
– توجه به مسائل زیست محیطی ورعایت آن در اجرای طرح های عمرانی
– افزایش سطح حفاظت منطقه از طریق ظرفیت سازی نیروی انسانی و تجهیزات حفاظتی
– جلو گیری از تردد دامداران و عشایر به ییلاق و قشلاق از داخل منطقه حفاظت شده ارسباران ومشخص کردن مسیرتردد آنهابارعایت مسائل زیست محیطی
– توسعه مسیرهای پیاده روی وافزایش ایمنی وسرویس دهی آنهاوجلوگیری از ترددماشین های مولد آلودگی در مسیرهای منتهی به مناطق حفاظت شده وجاذبه های جنگل

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.