یکی از مهم ترین اهداف سیستم بانکی کشور به عنوان بخشی از نظام اقتصادی، تجهیز منابع و جذب انواع مختلف سپرده ها به منظور تأمین منابع بانکی لازم، جهت پشتیبانی از برنامه های اعتباری و تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی می باشد. همان گونه که در ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز ذکرشده، نظام بانکی همچنین وسیله ای برای استقرار نظام پولی و اعتباری می باشد. کوشش بانک ها در جمع آوری پس اندازهای مردم به دلایل زیر حائز اهمیت فراوان است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

  1. 1. سبب انتقال سرمایه از گروه غیرفعال به گروه فعال جامعه ازنظر برنامه های اقتصادی می شود
  1. صاحبان سپرده سود دریافت نموده اند، در تولید و گسترش صنایع نیز سهیم می باشند.
  1. با توجه به اینکه ریسک سرمایه گذاری های کلان بالا است، بنابراین انباشت سرمایه های کوچک باعث کاهش این ریسک شده و سرمایه گذاری در سطح کلان را تسریع می بخشد که نتیجه آن افزایش رفاه برای تک- تک افراد جامعه است.

با توجه به مقوله جهانی شدن و نیز گسترش روزافزون فنّاوری، در عصر حاضر، دیگر بانک ها همانند گذشته که به سادگی تنها از طریق عملیات بانکی و تبلیغات محدود می توانستند به منابع مالی موردنیاز خود دسترسی پیداکرده و به سودآوری موردنظر دست یابند، نمی توانند به اهداف خود با روال گذشته دست یابند. به طوری که در حال حاضر برخلاف گذشته، یکی از راه های تجهیز منابع مالی برای بانک ها و مؤسسات مالی شبکه های اتوماسیون بانکی و بانکداری اینترنتی است.

واقعیتی که بانک ها و مؤسسات مالی در ایران نباید از آن غافل باشند این است که در یک بازار رقابت سالم جهانی، منابع مالی چه از طریق عملیات بانکی و چه از طریق فعالیت های غیر بانکی به راحتی قابل دسترس نیست. بانک- ها و مؤسسات مالی برای انجام فعالیت های بانکی مطابق استاندارهای جهانی و همچنین برای انجام فعالیت های مالی غیر بانکی نیاز به بسترسازی و انجام اصلاحات اساسی در ساختار خوددارند.

ازآنجایی که دارائی های نقدی بازده نسبتاً کمی دارند لذا نگهداری آن ها می تواند هزینه فرصت ازدست رفته را برای بانک ها به همراه داشته باشد؛ اما وقتی قانونی برای این شرایط تدوین نشده نگهداری دارائی نقدی از سوی بانک ها معقولانه به نظر می رسد. علاوه برای این سیاستمداران معتقدند که باید دارائی های نقدی بیشتری را نگهداری کنند. برای مثال: اگر نگهداری دارائی، نوعی سود برای ثبات نظام پولی کل به شمار می رود، حتماً نسبت به اجرای آن مبادرت ورزند. ازآنجایی که مقررات می تواند باعث انعطاف پذیرتر شدن نظام پولی در زمان رویارویی با شوک های نقدینگی گردد. لذا به وسیله درجه بندی، باید همه هزینه های مرتبط با کارایی واسطه گری پولی تعیین شود؛ و نتیجه این امر ایجاد هزینه های استقراضی بالاتر برای سایر عوامل، در نظام خواهد بود.

هدف این تحقیق ایجاد یک سطح ایده آل از نگاه داشت های دارائی نقدی نمی باشد، بلکه هدف اصلی این تحقیق تعیین این امر است که آیا نگهداشت دارائی های نقدی بانک ها تاثیری روی سوداوری آنها دارد یاخیر.

اهمیت و ضرورت تحقیق

  1. با انجام این تحقیق به طور تجربی می توان به رابطه بین نگهداری دارائی نقدی و سودآوری بانک ها پی برد.
  1. با انجام این تحقیق سیاست مداران می توانند استانداردهای جدیدی را در راستای ایجاد سطحی مناسب برای نقدینگی بانک ها تدوین نمایند.
  1. از نتایج تحقیق می توان به اهمیت چرخه کسب وکار در راستای بهینه سازی سود پی برد.
  1. این تحقیق در هر موقعیتی یک گام اولیه به شمار می رود و رابطه مهم و شاید اولیه مرتبط با مقررات بانک ها را تبیین می نماید.
  1. این تحقیق در مقایسه با تحقیق انجام شده در این زمینه که مربوط به دوره زمانی 2000-2009 است در دوره زمانی 2009-2013 صورت گرفته است. علاوه بر این، متغیرهای در این تحقیق موردبررسی قرارگرفته است که در تحقیق قبلی موردبررسی قرار نگرفته است که شواهد تجربی راجع به رابطه نگهداری دارائی های نقدی و سوددهی از بانک های داخلی ارائه می دهد که می تواند از این لحاظ کار تحقیقی جدیدی باشد.

1-4) اهداف تحقیق

1-4-1) هدف اصلی:

تعیین بررسی تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ها است

1-4-2) اهداف فرعی:

  • تعیین رابطه بین نسبت جاری و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
  • تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
  • تعیین رابطه بین نسبت جاری و بازده دارائی (ROA)
  • تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده دارائی (ROA)
  • تعیین رابطه بین نسبت جاری بازده سرمایه گذاری (ROI)
  • تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده سرمایه گذاری (ROI)

 

1-5) سؤالات تحقیق

1-5-1) سؤال اصلی:

نسبت نقدینگی چه تأثیری می تواند بر سودآوری بانک ها داشته باشد؟

1-5-2) سؤالات فرعی:

  • چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وجود دارد؟
  • چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وجود دارد؟
  • چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده دارائی (ROA) وجود دارد؟
  • چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده دارائی (ROA) وجود دارد؟
  • چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده سرمایه گذاری (ROI) وجود دارد؟
  • چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده سرمایه گذاری (ROI) وجود دارد؟

 

1-6) فرضیات تحقیق

به دلیل اینکه جامعه آماری با حجم نمونه در این تحقیق برابر است فرضیات در این تحقیق مطرح نخواهد بود.

1-7) روش انجام تحقیق

  1. از جهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها ازآن جهت که می تواند مورداستفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی بانک ها، تحلیل گران قرار گیرد، کاربردی است.
  1. ازنظر روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – مقایسه ای است. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف، توصیف و تفسیر می کند. این نوع تحقیق شامل جمع آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات و مقایسه ای وضعیت بانک ها نسبت به سال های گذشته همان بانک است.
  1. ازلحاظ نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. هدف در این تحقیق تعیین روابط موجود بین، متغیرهاست.

1-8) قلمرو تحقیق

استراتژی های توانمند سازی
وظیفه رهبران سازمان فراهم ساختن تسهیلاتی جهت پیاده سازی استراتژی توانمند سازی است. این استراتژی ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب تغییر نگرش و رفتار کارکنان می شود و زمینه را برای تربیت نیروی متخصص و توانمند مهیا می سازد.
چادیها و همگاران [۵۷] (۲۰۰۷) به سه استراتژی مهم در توانمند سازی کارکنان اشاره دارد:
استراتژی ۱
افزایش آگاهی جمعی از طریق داستان گویی:
هر گاه کارکنان مسئولیت حل مشکل خود را به عهده بگیرند، مستعد تلاش در جهت بهبود زندگی فردی و سازمانی خود هستند. رویکرد داستان گویی به عنوان عامل ضروری توانمند سازی موجب تقویت تلاش های مبتنی بر همکاری می شود. کارکنان از طریق مشارکت در گروه های کوچک به شرح داستان فردی خود در رابطه با وظایف شان تجربیات شان که در ماه برای آنها اتفاق افتاده می پردازند. و از این طریق درباره مسائل و مشکلات خودشان به تفکر و گفتگو می پردازند.
استراتژی ۲
آموزش مهارت های حل مساله:
کارکنان لازم است که ظرفیت مهارت های حل مساله را در خود افزایش دهند. مهارت های حل مساله می تواند به توانمند سازی کارکنان در سطح فردی، بین فردی و گروهی به عنوان یک گام ضروری در ایجاد تغییر موقعیت نامطلوب منجر شود. در این صورت گروه ابتدا اهداف حل مساله را خلاصه بندی می کند. این اهداف شامل شناسایی مشکل، انتخاب یکی از مشکلات مهم، انتخاب هدف برای حل مساله و یا مشکل بزرگتر، تفکر خلاق در حل مساله و تحقق اهداف و شناسلایی منابع به منظور کمک به تحقق هدف است.
استراتژی ۳
آموزش مهارت های پشتیبانی و تجهیز منابع:
از طریق حمایت های صورت گرفته و تجهیز منابع، کارکنان از ایجاد ساختار اجتماعی بزرگ در قالب گروه های توانمند شده مطمئن هستند آمیدی (۱۹۹۲) انواع حمایت ها در سه مورد خلاصه کرده است. حمایت فرد از خود ـ حمایت مدیر از فردـ حمایت قانون از فرد (جمشیدیان و همکاران، ۱۳۸۶).
مشارکت
تاریخچه مشارکت
مشارکت به عنوان پدیده ای کهن، از آغاز پیدایش خانواده و زیست مشترک زن و مرد در جهان پدیدار گشت. در ایران باستان در زمان گسترش دین زرتشت، پایه و فلسفه این دین بر همکاری و یاری استوار بود و با آموزش های خود در پیروانش احساس مسئولیت اجتماعی را ایجاد می نمود. بحث مشارکت در امور شرکت ها در کشورهای صنعتی و اواخر قرن نوزدهم میلادی به صورت یک ایده مطرح شد تا اینکه از سال ۱۹۱۷ در روسیه و سپس در سال های ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ در کشورهای اتریش، آلمان به صورت قوانین تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد.
در کشور ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور تحقق اهداف انقلاب و قطع وابستگی از کشورهای صنعتی ضرورت مشارکت منابع انسانی با جدیت مطرح شد (الهی، ۱۳۸۰).
تعاریف مشارکت
از مشارکت تعاریف متفاوتی شده است. سالمون می گوید:”فلسفه یا سبک مدیریت سازمانی است که نیاز و حقوق کارکنان را تشخیص می دهد تا به طور فردی یا جمعی با مدیریت در حیطه های فراسوی سازمانی درگیر شوند که معمولا با تبادل نظر جمعی حمایت می شود». مک گریگور[۵۸] بر این عقیده است که:”مشارکت فرایندی است که با تفویض اختیار به معنای اساسی آن تفاوت اندکی دارد».
در حقیقت مشارکت یک مورد به خصوص از تفویض اختیار است که زیر دستان با توجه به مسئولیت خود، کنترل و انتخاب بیشتری به دست می آورند».
آنچه از این تعاریف برمی آید، این است که مشارکت کارکنان ناشی از باور مدیریت روابط انسانی و نشانه ای از توجه به رشد شخصیت انسان ها است و در جهت تامین نیازهای احترام و خودیابی کارکنان گام برمی دارد. در همین زمینه، طوسی می گوید:”پیش فرض اساسی مشارکت کارکنان، تاکید بر شان و مقام انسان در محیط کار است» (طوسی، ۱۳۷۰).
فولان[۵۹] در سال ۱۹۳۳ مشارکت را فرایندی می داند که افراد در گروه های تعامل، با ارتباط اثر بخشی تلاش می کنند؛ با به میدان درآوردن توانائی های ذهنی و روحی خود برای مساله و یا هدف خود راه حل یا راهبردهای مناسبی پیدا کنند (سرکار آرائی، ۱۳۷۹).
البته”وود[۶۰]» و”گری[۶۱]» در سال ۱۹۹۱ به نحو جامع تری به موضوع نگاه کرده اند و معتقدند که مشارکت، هنگامی رخ می دهد که مساله ای یک گروه از انسان ها را در یک فرایند متعامل و با سهیم شدن در نقش های لازم برای حل آن، درگیر سازد.
جدیدترین تعریف از”ویچ[۶۲]» و”شرون[۶۳]» است. آنها مشارکت را عبارت از چارچوب فعالیت های پویا برای تلاش و تعامل متقابل حداقل دو نفر می دانند که بهترین تصمیم برای وصول هدف را به دست می دهد.
مشارکت یک نیاز سرشتی انسان است، انسان بر پایه آفرینش خویش نیاز به تعلق و پیوند با دیگران دارد و خوی اجتماعی بودن در وی نهفته است مشارکت”پیوند دو سویه» سازنده و سودمند میان دو تن یا بیشتر از دو تن می باشد. مشارکت پیوندی است گشوده و باز میان دو انسان که این دو در پرتو آن پرورش می یابند و از یکدیگر بهره می گیرند. دو سویه بودن پیوند موجب می گردد تا اطلاعات، دانش، شناخت، اندیشه و نظر هر یک از سوی پیوند به دیگری منتقل گردند و بر اثر آن هر دو طرف بهره ای بدست آورند. بر نیروی ذهنی و عقل خود بیفزایند. مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را برمی انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند (طوسی، ۱۳۷۸).
در تعریف دیگر از مفهوم مشارکت، مشارکت را نوعی سهیم و دخیل شدن در تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرا دانسته اند. که این تصمیم گیری معطوف به هدفی است که مشارکت کنندگان تمایل نشان می دهند، برای تحقق هدف مشترک با دیگران به کنش متقابل یاری گرانه بپردازند (قاسمی پویا، ۱۳۸۰).
اهمیت مشارکت
مشارکت کارکنان و همه کسانی که به نحوی با سازمان آموزش و پرورش ارتباط دارند، در امور سازمان و واگذار کردن مسئولیت به آنها از موضوع های مورد توجه نظریه پردازان و پژوهشگران مدیریت در دهه های اخیر بوده و در این زمینه پژوهش های نسبتا زیادی در کشورهای گوناگون صورت گرفته است.
ب. میرز[۶۴] گفته است:”مشارکت دادن هر فرد در برنامه ریزی و ارزشیابی و فراهم آوردن بازخورد مناسب، ممکن است سبب بروز تعهد و خلاقیت بیشتر در افراد شود».
چالز گیوتز[۶۵]“یاری جستن از دیگران» را یکی از دلایل رشد یافتگی مدیران می داند و معتقد است چنین مدیرانی به سبب آنکه اعتماد به نفس زیادی دارند، ضمن مشارکت دادن دیگران در تصمیم گیری ها از مشارکت آنها نیز خشنود می شوند.
از نظر ساشکین[۶۶] عدم دخالت کارکنان در تصمیم گیری ها، سبب وارد آوردن آسیب روانی و جسمی به افراد می داند. به همین دلیل او مشارکت در تصمیم گیری را نوعی الزام اخلاقی به حساب می آورد (حنیفی، ۱۳۸۱).
پیش نیازهای مشارکت
کامیابی در امر مشارکت به چگونگی فراهم آوردن برخی از اوضاع و پیش نیازها بستگی دارد. به عبارت دیگر باید بستر هر کاری آماده شود و با بهره مندی از این بستر، تحقق آن هدف ممکن خواهد شد. برخی از پیش نیازها در وجود شرکت کنندگان و برخی دیگر از پیرامون جای دارند. این اوضاع بیانگر این است که مشارکت در برخی موقعیت ها بهتر از موقعیت های دیگر است.
به زبان ساده تر در برخی از موقعیت ها مشارکت مفید و سازنده نیست؛ برای روشن شدن مفهوم این جملات، بهتر است بر پیش نیازهای عمده مشارکت که به شرح زیر است توجه شود:
۱ ـ ایجاد زمینه یا بستر مناسب:
باید زمینه مشارکت فراهم شود در آن صورت مشارکت افراد در انجام امور سخت است، مثمرثمر خواهد بود؛ یعنی مشارکت در امور بدون زمینه قبلی نتیجه ای نخواهد داشت.
۲ ـ فایده مشارکت:
سودهای اجتماعی مشارکت باید از زیان های آن بیشتر باشد. برای نمونه کارکنان نمی توانند آن قدر برای مشارکت وقت بگذارند که از کار اصلی خود غافل شوند.
۳ ـ موضوع مشارکت:
کارکنان باید موضوعی را انتخاب کنند که مورد علاقه آنها باشد؛ به عبارت دیگر، مشارکت در موضوع مورد علاقه، منجر به کشف پدیده ای تازه یا بالفعل شدن خلاقیتی می شود.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
منطقه ای (استانی)

۱۰ ساله

گردشگری

___

مطالعات برنامه ریزی گردشگری استانهای:آذربایجان شرقی- آذربایجان غربی- مازندران، خوزستان، تهران

برنامه عمرانی اول(۱۳۲۸-۳۴)، وعمرانی دوم(۱۳۳۵-۴۱) کشور فاقدبخش گردشگری هستند ودرآنها به گردشگری پرداخته نشده است.(معصومی،ص۲۵، ۱۳۸۷).درذیل به ویژگی های برنامه های توسعه گردشگری دربرنامه های عمرانی کشور قبل وبعد از انقلاب می پردازیم.
برنامه سوم پنجساله عمرانی کشور(۱۳۴۲-۴۶): دربرنامه سوم عمرانی کشور دربخش گردشگری فعالیتهای زیر مدنظربودند.
۱- تأسیسات: احداث یا کمک به احداث ۴۵ هتل، ۱۰۰ دستگاه کلبه های مخصوص کنار دریا، ۳۶ قهوه خانه و ۱۲ چاپخانه
۲- تسهیلات: احداث دفاتر اطلا تی در مرزهای ورودی به کشور، ایجاد تسهیلات گمرکی و…
۳- آموزش: برگزاری کلاسهای مختلف برای تربیت کارکنان هتلها وراهنمایان گردشگری
۴- تبلیغات: چاپ ونشر مقاله، ۱۷بروشور، ۱۵ کتاب راهنما به زبانهای مختلف وتشکیل نمایشگاه های عکس واسلاید و تهیه فیلم از جاذبه های گردشگری
برنامه چهارم پنجساله عمرانی کشور(۱۳۴۷-۵۱)
در این برنامه درزمینه گردشگری به همکاری بین سازمانها به منظور ایجاد تسهیلات گردشگری و تشویق بخش خصوصی در زمینه احداث هتل تأکید شده است
برنامه پنجم توسعه عمرانی کشور(۱۳۵۲-۵۶)
برخی از برنامه های گردشگری در این دوره عبارت بودند از : ایجاد انواع تأسیسات پذیرایی برای گردشگری در مرزها و شاهراه ها، ایجاد تأسیسات گردشگری وتفریحی اعم از ییلاقی، درمانی درشمال کشور و…
برنامه ششم توسعه عمرانی کشور(۱۳۵۷-۶۱)
اهداف برنامه گردشگری در این دوره بدین شرح بوده است
۱- در سطح بین المللی: نفوذ در بازارهای عمده بین المللی با تأکیدبر مزیت های نسبی ایران به منظور افزایش سهم ورودیهای ایران از گردشگری بین المللی برای شناساندن تصویر ایران امروزو تحصیل ارز بیشتر از خدمات گردشگری
۲-در سطح ملی: حفاظت و آماده سازی ذخایر گردشگری برای توسعه و تنوع بخشیدن به عرصه های گردشگری و افزایش ظرفیت پذیرش تأسیسات اقامتی و پذیرایی متوازن با روند تقاضای داخلی وخارجی.
۳- در سطح ناحیه ای: ایجاد وگسترش تأسیسات پذیرایی و تفریحی در مناطق ییلاقی و روستایی به منظورتأمین فرصتهای سالم و مطلوب برای گذراندن فراغت نسل های نیروی جوان و نیروی کار هرناحیه. (معصومی، ۵۳-۶۴، ۱۳۸۷).
۲۱-۲- سازمانها ونهادهای متولی گردشگری درایران:
ا- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲- وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۴- وزارت کشور ۵- وزارت امور خارجه ۶- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ۷- وزارت راه وترابری ۸- وزارت کشاورزی ۹- وزارت جهاد سازندگی ۱۰- سازمان حفاظت محیط زیست ۱۱- سازمان جنگل ها و مراتع کشور ۱۲- سازمان تربیت بدنی ۱۳- سازمان صنایع دستی ۱۴- سازمان صدا و سیما.
با توجه به اینکه جامعه آماری ما دراین تحقیق مسئولان وکارشناسان صنعت گردشگری در سطح شهرستان کلیبر می باشد لذا مشخص شدن سازمانها و نهادهای متوالی گردشگری می تواند مسیرپیمایش را تسهیل کرده و دسترسی به اطلاعات وآمار ارقام مربوط به گردشگری را آسان کند وباعث عدم گمراهی و اتلاف وقت شود چراکه افرادی که با این صنعت سرو کار دارند ممکن است بیشتر از افرادغیرکارشناس وغیر مسئول بتوانند به هدایت درست تحقیق یاری رسانند
۲۲-۲- مفهوم راهبردیا استراتژی
واژه استراتژی از کلمه یونانی گرفته شده است که به معنای رهبری است(سازمان برنامه و بودجه، ص ۳، ۱۳۷۸). درمورد تعریف آن هیچگونه تعریف واحد ، جامع و مانعی وجود ندارد.دریک تعریف راهبرد اینگونه بیان شده است که: راهبرد الگویی از یک سلسله اقدامات که هدفها، سیاستها و زنجیره های عملیاتی یک سیستم را درقالب یک کل به هم پیوسته با یکدیگر ترکیب می کند.(معصومی ،ص ۸۱ ،۱۳۸۸). وظیفه استراتژی شناخت فرصتها، تهدیدها و ایجاد عواملی برای فرصتها جهت بالفعل شدن منفعت بالقوه ای که در آن وجود دارد، می باشد( پهلوانیان وبیگی نژاد، ص۹۵، ۱۳۸۱).دراین تحقیق واژه راهبرد با استراتژی به یک معنی است وسعی بر آن است که در همه جا از کلمه راهبرد استفاده شود.
۲۳-۲-برنامه ریزی راهبردی/استراتژیک
در این خصوص نیز اتفاق آراء وجود ندارد. برنامه ریزی راهبردی گونه ای ازبرنامه ریزی است که دران هدف تعریف و تدوین راهبرد هاست.برنامه ریزی راهبردی شیوه ای است نظام یافته جهت اخذ تصمیمات و اجرای فعالیت ها در خصوص شکل دهی و رهنمود یک سیستم ، کارکرد وعلل آن.سیستم می تواند یک شهر، منطقه، استان یا ایالت و یا یک کارکرد و بخش مثل حمل و نقل و یا آموزش باشد.گردشگری نیز به عنوان یک کارکرددر گستره شهری و منطقه محسوب می گردد.به عقیده فریدمن در این نوع برنامه ریزی(برنامه ریزی راهبردی)عمل و برنامه ریزی با یکدیگر ادغام شده اند در این شیوه حداقل سه مرحله به مراحل سنتی برنامه ریزی یعنی شناخت-تحلیل-طرح افزوده شده که عبارتند از:تعریف اهداف کلی و عملیاتی، ارزیابی پیشنهادات و راه حل ها و اجرا و بازنگری.
برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است در جهت تجهیز منابع سازمانی و وحدت بخشیدن به تلاشهای آنها، برای نیل به اهداف و رسالتهای بلند مدت، با توجه به امکانات و محدودیتهای درونی و بیرونی.(رعنایی، ص ۵۷، ۱۳۸۹).
برنامه ریزی به عنوان حیطه نظری وتجربی همواره تغییر یافته و خود را با شرایط و شیوه تفکرات نوین سازگار می نماید.برنامه ریزی استراتژیک بخشی از فرایند تکاملی است.آنچه برنامه ریزی استراتژیک را از دیگر اشکال برنامه ریزی متمایز می کندعبارت است از شیوه های گرد آوری اطلاعات بصورت گزینشی، تحلیل هدفمند و تعیین اهداف، مشارکت تصمیم سازان اصلی، تبیین وارزیابی گزینه ها، بررسی تبعات آتی تصمیمات و اقدامات کنونی وبیشتر از هرچیز دیگرتأکید براجرای موفقیت آمیز برنامه.
برنامه ریزی استراتژیک توجه خود رابه آنچه که برای جامعه و یا سازمان مهم است معطوف ساخته، چارچوبی جهت مساعدت به تصمیم گیران در رویارویی با شرایط متغیروتعیین الویتها در تخصیص منابع و فعالیتها فراهم می سازد(مسیحی،ص۸ ، ۱۳۸۱).
بنابرین با تکیه بربرنامه ریزی راهبردی وبا مشخص کردن اهداف می توان به منظور توسعه، منابع وامکانات راشناخت وبا توجه به کم وکیف آنها،راهبردهای معینی را تدوین کرد .برخی از مزایایی که برنامه ریزی راهبردی بدنبال داردوبه شرح ذبل می باشد.باعث ایجاد انگیزه در برنامه ریزان به منظورتدوین برنامه های راهبردی درجهت توسعه سیستم های مختلف می شوند.
برنامه ریزی راهبردی قبل از پیش آمدن مشکلات احتمالی از وقوع آنها خبر می دهدوبه علاقمند شدن مدیران به سازمان کمک می کند.تغییرات را مشخص کرده و شرایط عکس العمل دربرابر تغییرات فراهم می کند،عملی ساختن بسترهای مناسب برای دسیابی به اهداف از پیش تعیین شده را بهبود می دهد، به مدیران کمک می کند که درک روشن تری ازسازمان داشته باشند، شناخت فرصتهای بازارهای آینده را آسان تر می سازد، دیدی هدفمند از مسائل مدیریت ارائه می دهد، قالبی برای بازنگری اجرای برنامه و کنترل فعالیتها ارائه می دهد،به مدیران کمک می کندتا در راستای اهداف تعیین شده تصمیم های اساسی را اتخاذ کنند، به نحو مؤثرتری زمان و منابع را به فرصتهای تعیین شده تخصیص می دهد،هماهنگی در اجرای تاکتیکهایی که برنامه را به سرانجام می رسانند بوجود می آورد،زمان و منابعی را که باید فدای تصحیح تصمیم های نادرست و بدون دید بلند مدت گردند، به حداقل می رساند، ترتیب دهی الویت ها را درقالب زمانی برنامه فراهم می آورد، تفکر آینده نگر را تشویق می نماید،برای داشتن یک روش هماهنگ، یکپارچه همراه با اشتیاق لازم از سوی افراد(سازمان) دربرخورد با مسائل و فرصتها، انگیزش ایجاد می کند(سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸)، الویتها را جهت اجرا وبکارگیری منابع مشخص می نماید، عملکرد سیستم را بهبود می بخشد،صرفه جویی در منابع ایجاد می کند، مسیر حرکت آتی سیستم را روشن ساخته، چشم اندازی برای آینده فراهم می سازد(آقائی، ص۷۵، ۱۳۹۰).
۲۴-۲- تدوین راهبرد گردشگری

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.