بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

نتایج این تحقیق می‌تواند در مؤسسات آموزشی همانند آموزش و پرورش، کانون اصلاح و تربیت و سازمان زندان‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر مؤسساتی که عهده دار تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به مقابله با این پدیده هستند مورد استفاده قرار گیرد. ۱-۶- سؤالات تحقیق آیا …

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۲

دسته بندی علمی – پژوهشی : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۲

از سوی دیگر، علوی و لیدنر[۴۰] (۲۰۰۰) در طبقهبندی دانش را به چهار دسته طبقهبندی کردهاند:۱ -دانش ضمنی (نهفته) در زمینه اقدامات و تجارب افراد میباشد و تشکیلدهندهی مدلهای ذهنی افراد است.۲ -دانش صریح (آشکار) در مقایسه با دانش ضمنی عمومیت بیشتری داشته و به راحتی قابل انتقال است.۳- دانش فردی …

ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی- قسمت ۳۶

ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی- قسمت ۳۶

بیشترین مقدار همان متغیربا انجام استانداردسازی، مقادیر هر یک معرفها به‌صورت عددی مابین صفرتا یک به دست میآید. به‌نحوی‌که روستای دارای بهترین وضعیت در متغیر X عدد یک و روستای دارای نامناسبترین حالت در همان متغیر عدد صفر و سایر روستاها به‌تناسب وضعیت متغیرX مقادیری مابین صفر و یک را …

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۱۱

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۱۱

در این پژوهش برای بررسی روایی پرسش‌نامه از روایی محتوی استفاده می‌شود. برای تعیین اعتبار محتوی، پرسشنامه به چند نفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت و بازرگانی داده شده و از آنها در مورد سوالات و ارزیابی فرضیهها نظرخواهی گردید، نهایتاً روائی پرسش‌نامه تایید گردید.۳-۱۰ خلاصهدر این فصل، ضمن …

سايت مقالات فارسی – 
نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۸

سايت مقالات فارسی – نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۸

۵-۱ تعهد Commitment ۵ ۶-۱۰ کیفیت ارتباطات Communication ۵ ۱۵-۱۱ مدیریت تعارض Confict ۵ ۲۰-۱۶ پیشبرد فروش Promote ۱۰ ۳۰-۲۱ جمع کل ۳۰ ۳-۸ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌هادادهها به عنوان آگاهیهای خام و پردازش نشده، ابتداییترین شناخت پژوهشگر پیرامون پاسخهای احتمالی هستند که در رابطه با …

متن کامل – 
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی پایه  …

متن کامل – بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی پایه …

۲۵/۲ ۲۳۷ ۲۵/۵۳۳ خطا ۲۳۹ ۶۰۱/۱۷۳۴ کل برای تعیین اثر مشارکت معلمان در گروه درس پژوهی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش وکنترل ، تحلیل کواریانس اجرا شد،جدول (۴-۱۷) نشان می دهد که اثر روش تدریس برمیزان پیشرفت تحصیلی (۰۵/۰ P<، ۰۰۰/۰ P=،۰۹۳/۴۱۳=۱، ۲۳۷F ) می باشد، پس …

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  …

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان …

معلم را درگیر کند.بر اساس کار دانشآموزان شکل بگیرد.خودارزیاب باشد.در بخش درسپژوهی که یکی از سه قسمت پروژهی مذکور است، تیمهایی از معلمان به صورت مشارکتی به تعیین اهداف، تنظیم طرح درس، تدریس، مشاهده و تحلیل یادگیری دانشآموزان پرداختند. سپس درسها را به شکل عمومی برای تیمهای دیگر ارائه و …

نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی مورد مطالعه کارکنان ادارات کل  …

نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی مورد مطالعه کارکنان ادارات کل …

۳-۲-۳) تحقیق و توسعه ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹ طرح تحقیق (انواع تحقیقات برحسب نحوه گردآوری دادهها) ……………………………………………….. ۵۹۳-۳-۱) طرحهای اکتشافی ………………………………………………………………………………………………………. ۶۰۳-۳-۲) طرحهای توصیفی ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۱۳-۳-۳) طرحهای علی ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۳ روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳جامعه آماری و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………….. ۶۴۳-۵-۱) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵۳-۵-۲) روش نمونهگیری ………………………………………………………………………………………………………… ۶۵ روش گردآوری دادهها ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵ساختار پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶روایی …

نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی مورد مطالعه کارکنان ادارات کل بانک  …

نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی مورد مطالعه کارکنان ادارات کل بانک …

جامعه آماری و روش نمونهگیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………….. ۶قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱-۸-۱) قلمرو موضوعی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۶۱-۸-۲) قلمرو مکانی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. ۶۱-۸-۳) قلمرو زمانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. ۶ تکنیکهای آماری تجزیه‌وتحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………….. ۶پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷تعاریف اصطلاحات و واژگان تخصصی ………………………………………………………………………………………… ۷۱-۱۱-۱) رفتار سازمانی مثبتگرا ……………………………………………………………………………………………………. ۷۱-۱۱-۲) امیدواری …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱-۱۱-۳) …

منابع مقالات علمی : 
بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۹۱- قسمت  …

منابع مقالات علمی : بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۹۱- قسمت …

متغیر تعداد سوال آلفای کرونباخ (N=39) مرزبندی و خودمختاری ۱۶ ۰٫۸۲ استفاده از تیم های خودگردان (جو مشارکتی) ۱۰ ۰٫۸۲ تسهیم اطلاعات ۹ ۰٫۷۰ توانمندسازی کلی ۳۵ ۰٫۸۷ نتایج جدول فوق نشان می دهد که تمام ضرایب آلفای کرونباخ بالای ۰٫۷۰ بوده و از مقادیر قابل قبولی برخوردارند. بنابرای پرسشنامه …