بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

نتایج این تحقیق می‌تواند در مؤسسات آموزشی همانند آموزش و پرورش، کانون اصلاح و تربیت و سازمان زندان‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر مؤسساتی که عهده دار تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به مقابله با این پدیده هستند مورد استفاده قرار گیرد. ۱-۶- سؤالات تحقیق آیا …

اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و …

۶۶/۱ ۱۰۵٪ گروه کنترل مصرف سرخ ولیک ۰۴/۴ ۶۴/۱ ۱۰۶٪ گروه تمرین مصرف سرخ ولیک ۷۲/۳ ۳۶/۱ ۹۸٪ گروه کنترل مصرف سیاه ولیک ۳۶/۵ ۶۴/۲ ۱۴۱٪ گروه تمرین مصرف سیاه ولیک ۰۱/۷ ۵۷/۲ ۱۸۵٪ با استناد به جدول (۴-۶) و میزان F و سطح معنی داری باتوجه به کوچکتر بودن …

مقاله – اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه …

با استناد به جدول (۴-۵) و میزان F و سطح معنی داری در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه فرض صفر را نمی توان رد کرد. بنابراین بین غلظتهای سطوح نوروپپتید w کبدی موش های صحرایی گروه کنترل (مصرف دارونما) و گروه تمرین شدید همراه مصرف عصاره سرخ ولیک تفاوت معنی داری وجود …

دسته بندی علمی – پژوهشی : اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و …

گروه کنترل مصرف سرخ ولیک ۱۲/۹ ۹۵/۱ ۹۱% گروه تمرین مصرف سرخ ولیک ۵۵/۸ ۵۸/۲ ۸۵% گروه کنترل مصرف سیاه ولیک ۵۶/۹ ۸۶/۱ ۹۶% گروه تمرین مصرف سیاه ولیک ۹۹/۹ ۹۸/۱ ۱۰۰% با استناد به جدول (۴-۵) و میزان F و سطح معنی داری در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه …

دسترسی متن کامل – اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه …

۳۳/۰ ۱۰۸% گروه تمرین مصرف سرخ ولیک ۰۹/۳ ۳۳/۰ ۱۰۸% گروه کنترل مصرف سیاه ولیک ۴۱/۳ ۶۱/۰ ۱۲۰% گروه تمرین مصرف سیاه ولیک ۴۶/۳ ۵۹/۰ ۱۲۱% با استناد به جدول (۴-۴) و میزان F و سطح معنی داری در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ونروپپتید W پلاسمایی موش های صحرایی گروه های …

اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه ولیک بر …

با استناد به جدول (۴-۴) و میزان F و سطح معنی داری در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه فرض صفر را نمی توان رد کرد. بنابراین بین سطوح نوروپپتید w پلاسمایی موش های صحرایی گروه کنترل (مصرف دارونما) و گروه تمرین شدید همراه مصرف عصاره سیاه ولیک تفاوت معنی داری وجود ندارد …

اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه …

گروه تمرین مصرف سرخ ولیک ۰۹/۳ ۳۳/۰ ۵۵/۸ ۵۸/۲ ۷۲/۳ ۳۶/۱ ۶۳/۶ ۰۴/۳ گروه کنترل مصرف سیاه ولیک ۴۱/۳ ۶۱/۰ ۵۶/۹ ۸۶/۱ ۳۶/۵ ۶۴/۲ ۴۴/۸ ۶۰/۱ گروه تمرین مصرف سیاه ولیک ۴۶/۳ ۵۹/۰ ۹۹/۹ ۹۸/۱ ۰۱/۷ ۵۷/۲ ۹۷/۹ ۹۸/۰ در جدول (۴-۲) متغیرهای کورتیزول، هورمون تیروئید T4 و نوروپپتید W …

دسترسی به منابع مقالات : اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه ولیک …

۳-۱۰-۱-۳: روش اندازه گیری هورمون T4 استفاده از کیت اندازه گیری T4 مخصوص رت به روش ELISA ۲٫ساخت کشور ایران۳٫شرکت پادتن علم۳-۱۱) روش اندازه گیری ترکیبات سرخ ولیک , سیاه ولیک با استفاده از GC-MS :در این روش از پودر خشک میوه سرخ ولیک استفاده شد. بدین صورت که مقدار …

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۲۴

معیار P-ValueSig. (2-tailed) میانگین انحراف معیار آزمون t فاصله اطمینان ۹۵ % پیشبرد فروش ۰۰۰/۰ ۷۴/۳ ۵۶۲۴/۰ ۷۱۴/۱۲ (۸۶۶۶/۰ و ۶۳۲۳/۰) همان‌طور که از جدول۴-۱۵ مشاهده می‌شود، میانگین معیار پیشبرد فروش بیشتر از ۳ است. طبق آزمون t، مقدار Sig. مربوط به معیار پیشبرد فروش از ۰۵/۰ کمتر بدست آمده …

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۹

(۳)۳-۸-۴ آزمون t مستقلاگر فرضیه مطرح شده به مقایسه میانگین دو جامعه(گروه) بپردازد، برای بررسی درستی یا نادرستی آن باید از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده کرد. برای آزمون تساوی میانگین دو جامعه، لازم است ابتدا بررسی شود آیا واریانس دو جامعه برابرند یا خیر. به عبارت دیگر آزمون …