مقاله – 
ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی شهرستان جیرفت)- قسمت ۵

مقاله – ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی شهرستان جیرفت)- قسمت ۵

۵-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷۵-۲) بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷۵-۳) نتیجه گیری از سوالات توصیفی……………………………………………………………………………………………………..۱۴۹۵-۴) تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های گردشگری……………………………………………………….۱۵۰۵-۵) نتیجه گیری از نقاط قوت………………………………………………………………………………………………………………۱۵۱۵-۶) نتیجه گیری از نقاط ضعف…………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱۵-۷) نتیجه گیری از فرصت های مطرح شده……………………………………………………………………………………………..۱۵۲۵-۸) نتیجه گیری از تهدیدهای مطرح شده……………………………………………………………………………………………..۱۵۲۵-۹) نتیجه گیری از ماتریس ارزیابی …