بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR …

۴-۱-۳- شاخصها و عوامل تولیدمثلیقطر بیشتر گردن رحم با ابتلا به اندومتریت بالینی در ارتباط بود. ارتباط قطر بیشتر گردن رحم با تعداد کلی یافتههای باکتریایی در نمونههای رحمی، یافتن باکتریهای T. pyogenesis و F. necrophorum معنیدار اما با موارد مشترک این دو باکتری و یافتن باکتری E. coli معنیدار نبود. در گروهی که قطر گردن …

منابع مقالات علمی : بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR …

فصل اولمقدمهدوره پس از زایمان به دلیل اثراتی که بر کارایی تولیدمثلی و آبستنی مجدد دارد، به عنوان یک مرحله مهم در زندگی تولید مثلی گاو ماده محسوب میشود. آلودگی رحم به باکتریها، به طور معمول در طی دو هفته ابتدایی پس از زایش رخ میدهد (Noakes et al. 2009; …

مقاله علمی با منبع : بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR در گاوهای شیری- …

۲-۲-۳- اندومتریتاندومتریت به عنوان التهاب سطحی اندومتریوم، که به لایههای عمقیتر از استراتوم اسپانجیوزوم[۱] کشیده نشده تعریف شده است (Bondurant 1999) که معمولا ۲ تا ۳ هفته پس از زایش رخ میدهد (LeBlanc 2008; Sheldon et al. 2006a). بنابراین التهاب رحم که فراتر از ۲ تا ۳ هفته پس از زایش …

فایل دانشگاهی – تعیین ارقام مقاوم به زنگ قهوه ای Puccinia recondita f.sp. tritici …

۲-۱-۴-۲ ایسیوم و ایسیوسپورها:قسمتی از چرخه زندگی زنگها میباشند، ایسیوم شامل ریسههای دو هستهای در میزبان آلوده میباشد که ایسیوسپوهای زنجیری و دو هستهای را تولید میکند. ایسیوم اولیه در اثر میسیلیوم دو هستهای اولیه تشکیل می‌شود، و بعضیها آنها را اندام تولید مثل جنسی ماده میدانند. سطح ایسیوسپورهای رسیده …

دسترسی متن کامل – تعیین ارقام مقاوم به زنگ قهوه ای Puccinia recondita f.sp. tritici …

عمده جزئی جزئی نادر* نادر غرب محلی محلی محلی عمده عمده عمده (Roelfs, 1992)*عمده(Major): تلفات شدید بدون کشت ارقام مقاوم.*جزئی(Minor): معمولا رخ میدهد اما کم اهمیت است.*محلی(Local): تنها در بخش کوچکی از این منطقه رخ میدهد، اگر ارقام حساس در این مناطق کشت شود گاهی اوقات تلفات شدید است.*نادر(Rare): به …

سایت مقالات فارسی – بررسی نقش اردوهای گردشگری در ارتقاء توان جسمی و روانی ایثارگران استان مازندران- …

« منظور از ایرانگردی و جهانگردی، هر نوع مسافرت انفرادی یا گروهی که بیش از ۲۴ ساعت بوده و به منظورکسب و کار و درآمد نباشد».سازمان جهانی گردشگری، در تعریف گردشگری آورده است:« تمام مسافرتهایی که منجر به اقامت حداقل یک شب در مقصد شود، اما مدت زمان دور بودن …