یکی از مهم ترین اهداف سیستم بانکی کشور به عنوان بخشی از نظام اقتصادی، تجهیز منابع و جذب انواع مختلف سپرده ها به منظور تأمین منابع بانکی لازم، جهت پشتیبانی از برنامه های اعتباری و تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی می باشد. همان گونه که در ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز ذکرشده، نظام بانکی همچنین وسیله ای برای استقرار نظام پولی و اعتباری می باشد. کوشش بانک ها در جمع آوری پس اندازهای مردم به دلایل زیر حائز اهمیت فراوان است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

  1. 1. سبب انتقال سرمایه از گروه غیرفعال به گروه فعال جامعه ازنظر برنامه های اقتصادی می شود
  1. صاحبان سپرده سود دریافت نموده اند، در تولید و گسترش صنایع نیز سهیم می باشند.
  1. با توجه به اینکه ریسک سرمایه گذاری های کلان بالا است، بنابراین انباشت سرمایه های کوچک باعث کاهش این ریسک شده و سرمایه گذاری در سطح کلان را تسریع می بخشد که نتیجه آن افزایش رفاه برای تک- تک افراد جامعه است.

با توجه به مقوله جهانی شدن و نیز گسترش روزافزون فنّاوری، در عصر حاضر، دیگر بانک ها همانند گذشته که به سادگی تنها از طریق عملیات بانکی و تبلیغات محدود می توانستند به منابع مالی موردنیاز خود دسترسی پیداکرده و به سودآوری موردنظر دست یابند، نمی توانند به اهداف خود با روال گذشته دست یابند. به طوری که در حال حاضر برخلاف گذشته، یکی از راه های تجهیز منابع مالی برای بانک ها و مؤسسات مالی شبکه های اتوماسیون بانکی و بانکداری اینترنتی است.

واقعیتی که بانک ها و مؤسسات مالی در ایران نباید از آن غافل باشند این است که در یک بازار رقابت سالم جهانی، منابع مالی چه از طریق عملیات بانکی و چه از طریق فعالیت های غیر بانکی به راحتی قابل دسترس نیست. بانک- ها و مؤسسات مالی برای انجام فعالیت های بانکی مطابق استاندارهای جهانی و همچنین برای انجام فعالیت های مالی غیر بانکی نیاز به بسترسازی و انجام اصلاحات اساسی در ساختار خوددارند.

ازآنجایی که دارائی های نقدی بازده نسبتاً کمی دارند لذا نگهداری آن ها می تواند هزینه فرصت ازدست رفته را برای بانک ها به همراه داشته باشد؛ اما وقتی قانونی برای این شرایط تدوین نشده نگهداری دارائی نقدی از سوی بانک ها معقولانه به نظر می رسد. علاوه برای این سیاستمداران معتقدند که باید دارائی های نقدی بیشتری را نگهداری کنند. برای مثال: اگر نگهداری دارائی، نوعی سود برای ثبات نظام پولی کل به شمار می رود، حتماً نسبت به اجرای آن مبادرت ورزند. ازآنجایی که مقررات می تواند باعث انعطاف پذیرتر شدن نظام پولی در زمان رویارویی با شوک های نقدینگی گردد. لذا به وسیله درجه بندی، باید همه هزینه های مرتبط با کارایی واسطه گری پولی تعیین شود؛ و نتیجه این امر ایجاد هزینه های استقراضی بالاتر برای سایر عوامل، در نظام خواهد بود.

هدف این تحقیق ایجاد یک سطح ایده آل از نگاه داشت های دارائی نقدی نمی باشد، بلکه هدف اصلی این تحقیق تعیین این امر است که آیا نگهداشت دارائی های نقدی بانک ها تاثیری روی سوداوری آنها دارد یاخیر.

اهمیت و ضرورت تحقیق

  1. با انجام این تحقیق به طور تجربی می توان به رابطه بین نگهداری دارائی نقدی و سودآوری بانک ها پی برد.
  1. با انجام این تحقیق سیاست مداران می توانند استانداردهای جدیدی را در راستای ایجاد سطحی مناسب برای نقدینگی بانک ها تدوین نمایند.
  1. از نتایج تحقیق می توان به اهمیت چرخه کسب وکار در راستای بهینه سازی سود پی برد.
  1. این تحقیق در هر موقعیتی یک گام اولیه به شمار می رود و رابطه مهم و شاید اولیه مرتبط با مقررات بانک ها را تبیین می نماید.
  1. این تحقیق در مقایسه با تحقیق انجام شده در این زمینه که مربوط به دوره زمانی 2000-2009 است در دوره زمانی 2009-2013 صورت گرفته است. علاوه بر این، متغیرهای در این تحقیق موردبررسی قرارگرفته است که در تحقیق قبلی موردبررسی قرار نگرفته است که شواهد تجربی راجع به رابطه نگهداری دارائی های نقدی و سوددهی از بانک های داخلی ارائه می دهد که می تواند از این لحاظ کار تحقیقی جدیدی باشد.

1-4) اهداف تحقیق

1-4-1) هدف اصلی:

تعیین بررسی تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ها است

1-4-2) اهداف فرعی:

  • تعیین رابطه بین نسبت جاری و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
  • تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
  • تعیین رابطه بین نسبت جاری و بازده دارائی (ROA)
  • تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده دارائی (ROA)
  • تعیین رابطه بین نسبت جاری بازده سرمایه گذاری (ROI)
  • تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده سرمایه گذاری (ROI)

 

1-5) سؤالات تحقیق

1-5-1) سؤال اصلی:

نسبت نقدینگی چه تأثیری می تواند بر سودآوری بانک ها داشته باشد؟

1-5-2) سؤالات فرعی:

  • چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وجود دارد؟
  • چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وجود دارد؟
  • چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده دارائی (ROA) وجود دارد؟
  • چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده دارائی (ROA) وجود دارد؟
  • چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده سرمایه گذاری (ROI) وجود دارد؟
  • چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده سرمایه گذاری (ROI) وجود دارد؟

 

1-6) فرضیات تحقیق

به دلیل اینکه جامعه آماری با حجم نمونه در این تحقیق برابر است فرضیات در این تحقیق مطرح نخواهد بود.

1-7) روش انجام تحقیق

  1. از جهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها ازآن جهت که می تواند مورداستفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی بانک ها، تحلیل گران قرار گیرد، کاربردی است.
  1. ازنظر روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – مقایسه ای است. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف، توصیف و تفسیر می کند. این نوع تحقیق شامل جمع آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات و مقایسه ای وضعیت بانک ها نسبت به سال های گذشته همان بانک است.
  1. ازلحاظ نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. هدف در این تحقیق تعیین روابط موجود بین، متغیرهاست.

1-8) قلمرو تحقیق