بررسی فرهنگ سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس  …

بررسی فرهنگ سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس …

۲- ۱۳-۱۷- مدل کرت لوین ۶۴عنوان صفحه۲- ۱۳-۱۸- مدل هال ۶۵۲-۱۳-۱۹- مدل هافستد ۶۵۲-۱۳-۲۰- مدل بارون و گرینبرگ ۶۷۲- ۱۳-۲۱- مدل دانیل دنیسون ۶۸۲- ۱۳-۲۱- ۱- درگیر شدن در کار (مشارکت پذیری) ۷۲۲- ۱۳-۲۱- ۲- سازگاری(انعطاف پذیری) ۷۳۲- ۱۳-۲۱- ۳- انطباق پذیری (ثبات و یکپارچگی) ۷۳۲- ۱۳-۲۱- ۴- رسالت پذیری(ماموریت) …

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۱۱

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۱۱

در این پژوهش برای بررسی روایی پرسش‌نامه از روایی محتوی استفاده می‌شود. برای تعیین اعتبار محتوی، پرسشنامه به چند نفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت و بازرگانی داده شده و از آنها در مورد سوالات و ارزیابی فرضیهها نظرخواهی گردید، نهایتاً روائی پرسش‌نامه تایید گردید.۳-۱۰ خلاصهدر این فصل، ضمن …

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در  …

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در …

۳-۱۴-پرسشنامه نگرش سنجبه منظور سنجش میزان نگرش دانش آموزان در درس ریاضیات از یک آزمون نگرش سنج استفاده شد.این پرسشنامه به وسیله فردایی بنام و فرزاد ،درسال ۱۳۹۱ درس علوم طراحی ، اجرا و تدوین شد ه است .(با توجه به سن مخاطبین و فهم سوالات این پرسشنامه با مشورت …

سایت مقالات فارسی – 
نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی مورد مطالعه کارکنان ادارات کل بانک  …

سایت مقالات فارسی – نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی مورد مطالعه کارکنان ادارات کل بانک …

۲-۵-۱) تحقیقات خارجیاگرچه اولین کتاب درباره رفتار سازمانی مثبت‌گرا (نگاشته شده توسط لوتانز، کارولین یوسف و بروس اولیو، انتشارات دانشگاه آکسفورد ۲۰۰۷) اخیراً منتشر شده است، اما تحقیقات در مراحل مختلف، به نظر می‌رسد که به آینده آن‌ها امید قابل‌توجهی وجود دارد. برای مثال در یک مطالعه ۷۴ نفر از …

نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی مورد مطالعه کارکنان ادارات کل  …

نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی مورد مطالعه کارکنان ادارات کل …

۳-۲-۳) تحقیق و توسعه ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹ طرح تحقیق (انواع تحقیقات برحسب نحوه گردآوری دادهها) ……………………………………………….. ۵۹۳-۳-۱) طرحهای اکتشافی ………………………………………………………………………………………………………. ۶۰۳-۳-۲) طرحهای توصیفی ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۱۳-۳-۳) طرحهای علی ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۳ روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳جامعه آماری و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………….. ۶۴۳-۵-۱) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵۳-۵-۲) روش نمونهگیری ………………………………………………………………………………………………………… ۶۵ روش گردآوری دادهها ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵ساختار پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶روایی …

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۹۱- قسمت  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۹۱- قسمت …

بنابراین به طور کلی به منظور بررسی نیکویی برازش کل مدل[۳] از شاخص مجذور خی دو (x2)، شاخص نسبت مجذور خی دو به درجه آزادی(x2/df)، شاخص نیکویی برازش(GFI)، شاخص نیکویی برازش تطبیقی(AGFI)، شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)(بنتلر[۴]، ۱۹۹۹) و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب(RMSEA)(برون[۵] کادک[۶]، ۱۹۹۳) استفاده گردید. نسبت شاخص مجذور خی دو به …

بررسی نقش اردوهای گردشگری در ارتقاء توان جسمی و روانی ایثارگران استان مازندران- قسمت  …

بررسی نقش اردوهای گردشگری در ارتقاء توان جسمی و روانی ایثارگران استان مازندران- قسمت …

منابع کتابخانه ایجهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع (internet) کتابخانه ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات بهره گیری گردیده است.تحقیقات میدانی( توزیع پرسشنامه )بهره گیری از نشریات تخصصی موسسات و مراکز علمی مختلفاستفاده از تحقیقات انجام شده در …