شاخصه‌های یاران مطلوب امیرمؤمنان علی درکلام حضرت باتأکید بر نهج‌البلاغه۹۲- قسمت ۱۵

یارانی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(علیه‌السلام)، مطلوب هستند که توانایی تشخیص حق از باطل را دارند؛[۳۳۴] به این معنا که اطّلاعات ومعارف عمیقی دربارۀ هریک از این دومفهوم دارند. این گروه آنهایی هستند که علاوه بر شناخت حق وباطل، به درجۀ صاحب‌نظری رسیده‌اند واز این‌رو دربرابر فتنه‌ها، با اتکا به نیروی بصیرت …

تحقیق – شاخصه‌های یاران مطلوب امیرمؤمنان علی درکلام حضرت باتأکید بر نهج‌البلاغه۹۲- قسمت ۷

بلای بنی امیّه، هرچند پیدایش وبروزش، ناشی از بی‌بصیرتی مردم بود و درواقع یک بلای عمومی به‌شمار می‌رفت، امّا از نگاه دیگر، یک بلای خصوصی بود وبه مردم پرهیزگار وبابصیرت وآگاه، اختصاص داشت؛ یعنی کسانی که فتنه بودن بنی‌امیّه را تشخیص دهند، ازناحیۀ وجدان خود وبنی امیّه، گرفتار بلا می …

شاخصه‌های یاران مطلوب امیرمؤمنان علی درکلام حضرت باتأکید بر نهج‌البلاغه۹۲- قسمت ۹

عمرو بن حَمِق خُزاعیعمرو بن حَمِق خُزاعى از یاران بزرگ پیامبر خدا(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) و از همراهان استوارْگام امیرمؤمنان علی(علیه‌السلام) و یار وفادار حسن بن‌علی(علیهما السلام) است. او از معدود کسانی است که پس از پیامبر خدا(ص)، حقّ خلافت را پاس داشت و در کنار امیرالمؤمنین(علیه السلام) استوار ایستاد.[۱۹۰] او در اعتراض مسلمانان …

بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۹۱- قسمت ۳۱

۱۹٫۶۵ ۱۰۹۴۹٫۲۳ GFI= شاخص نیکویی برازش (۰٫۸تا ۰٫۹ >)، AGFI= شاخص نیکویی برازش تطبیقی (۰٫۸>) ،CFI= شاخص برازندگی تطبیقی (۰٫۹۰ تا ۰٫۹۵ <)،RMSEA= خطای مجذور میانگین ریشه تخمین (۰٫۰۶ تا ۰٫۰۸ <)، Chi-Square/df= خی دو بخش بر درجه آزادی (۳<)، X2 = مجذور خی دو نتایج جدول فوق نشان می …

تحقیق – رابطه مشارکت کاری و مهارت های ارتباطی با توانمند سازی دبیران زن ناحیه یک شیراز- …

جدول۴-۵: ضریب همبستگی بین ابعاد کارآفرینی و توانمند سازی ۱۱۹جدول۴-۶: ضریب همبستگی بین ابعاد مهارت های ارتباطی با توانمند سازی ۱۲۰جدول۴-۱۰: جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین مشارکت کاری و مهارت های ارتباطی با توانمند سازی ۱۲۱جدول۴-۸: جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد …