مقاله دانشگاهی – تعیین ارقام مقاوم به زنگ قهوه ای Puccinia recondita f.sp. tritici …

**۳۸۶۶/۰- **۴۱۴۵/۰ **۴۴۹۶/۰ *۶۷۹۵/۰- ns ۲۷۶۶/۰- ۱ عملکرد بوته **۸۲۸۷/۰ **۸۳۳۶/۰ ns ۲۱۲۶/۰ ns ۰۲۴۳/۰- ns ۰۷۸۳/۰- ns ۲۷۱۳/۰ *۴۹۸۸/۰ **۶۳۰۱/۰ ns ۰۱۲۳/۰ ۱ ۴-۳-۵ تجزیه رگرسیونزمانی که تعداد متغییرهای مستقل زیاد باشد، برای پیدا کردن تاثیرگذارترین آنها بر متغیر تابع (بطور مثال عملکرد دانه) و برآورد معادله رگرسیون روش های متعددی وجود دارد که متداولترین …

علمی : تعیین ارقام مقاوم به زنگ قهوه ای Puccinia recondita f.sp. tritici …

منابع مقاومت زیاد دیگری به غیر از سری Lr وجود دارد. برخی از مقاومتها پایدارند و برخی ار ژنهای مقاوم به نظر میرسد که به تنهایی اثر کوچکی دارند ولی در حالت ترکیبی با سایر ژنها مفید میباشند. ژنهای مقاومی نیز شناخته شدهاند که دارای اثرات کوچک بوده و فقط در رژیمهای …