تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان

تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان

درآغاز هزاره ی سوم ، با گذر از دوران صنعتی موج چهارم حیات بشر که پیتر دراکر اصطلاح « جامعه دانش » را برای این موج به کار می برد ، شکل گرفته است و مدارس کشورهای پیشرفته در این دوران به ویژگی هایی دست یافته اند که با آن …

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  …

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان …

نمایش کسرها روی محوردانش آموزان مشغول چه فعالیتیمی شوند؟برش سیب وبیان و نوشتن کسرهای مساویتا کردن کاغذ به صورت فردینمایش کسرهای مساوی روی شکل ،نمایش کسرهای مساوی روی محور ،به صورت فردی و گروهی آیا چیز خاصی هست که لازم باشد انجام آن را به خاطر داشته باشم؟چیزی هست که …