مقاله – 
اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه  …

مقاله – اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه …

با استناد به جدول (۴-۵) و میزان F و سطح معنی داری در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه فرض صفر را نمی توان رد کرد. بنابراین بین غلظتهای سطوح نوروپپتید w کبدی موش های صحرایی گروه کنترل (مصرف دارونما) و گروه تمرین شدید همراه مصرف عصاره سرخ ولیک تفاوت معنی داری وجود …

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و …

گروه کنترل مصرف سرخ ولیک ۱۲/۹ ۹۵/۱ ۹۱% گروه تمرین مصرف سرخ ولیک ۵۵/۸ ۵۸/۲ ۸۵% گروه کنترل مصرف سیاه ولیک ۵۶/۹ ۸۶/۱ ۹۶% گروه تمرین مصرف سیاه ولیک ۹۹/۹ ۹۸/۱ ۱۰۰% با استناد به جدول (۴-۵) و میزان F و سطح معنی داری در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه …

دسترسی متن کامل – 
اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه  …

دسترسی متن کامل – اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه …

۳۳/۰ ۱۰۸% گروه تمرین مصرف سرخ ولیک ۰۹/۳ ۳۳/۰ ۱۰۸% گروه کنترل مصرف سیاه ولیک ۴۱/۳ ۶۱/۰ ۱۲۰% گروه تمرین مصرف سیاه ولیک ۴۶/۳ ۵۹/۰ ۱۲۱% با استناد به جدول (۴-۴) و میزان F و سطح معنی داری در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ونروپپتید W پلاسمایی موش های صحرایی گروه های …

اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه ولیک بر  …

اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه ولیک بر …

با استناد به جدول (۴-۴) و میزان F و سطح معنی داری در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه فرض صفر را نمی توان رد کرد. بنابراین بین سطوح نوروپپتید w پلاسمایی موش های صحرایی گروه کنترل (مصرف دارونما) و گروه تمرین شدید همراه مصرف عصاره سیاه ولیک تفاوت معنی داری وجود ندارد …

پژوهش – 
اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و  …

پژوهش – اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و …

متابولیسم چربی: افزایش سطح هورمون تیروئید باعث افزایش تحریک بسیج چربی،که منجر به افزایش غلظت اسیدهای چرب در پلاسما می شود. همچنین اکسیداسیون اسیدهای چرب در بسیاری از بافت ها را بالا ببرد. در نهایت، غلظت کلسترول و تری گلیسیرید به طور معکوس با سطح هورمون تیروئید در ارتباط است بطوریکه کم …