سایت مقالات فارسی – 
بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۹۱- قسمت ۱۸

سایت مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۹۱- قسمت ۱۸

و از طریق مرزبندیها ، خود مختاری به وجود آوریدتصاویر بزرگ و کوچک را روشن کنید.هدفها و نقشها را مشخص کنید.ارزشها و مقرراتی را که زیر بنای اقدامات را تشکیل می دهند، تعریف کنید.مقررات و روشهایی را که از توانمندسازی حمایت می کنند، به وجود آورید.آموزش لازم را تدارک ببینید.افراد …