بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق بانکی

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق بانکی

  ۹- بدهی جاری ۱۰- داشتن ضامن معتبر ۱۱- نوع تسهیلات: کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت ۱۲- تعداد کل حساب های بانکی ۱۳- نوع تضمین:وثیقه ای،تعهدی، اسناد و اوراق بهادار ۱۴- تعداد اقساط ۱۵ – دارایی ثابت از بین این متغیرها،متغیرهای مستقل را از یکی از روشهای C5 ،P5 وLAPP که معرفی …

تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری کششی- قسمت ۱۵

تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری کششی- قسمت ۱۵

جلال احمدی و نقدآبادی[۲۹] روش المان محدود ۰٫۱۲۹۶ ۳٫۳۷ ۲٫۴۷ اودگارد و همکاران [۳۹] مدل سازی تعادلی پیوسته ۰٫۶۹ ۰٫۶۴ ۰٫۴۶ فصل سوم(تخمین رفتار مکانیکی)۱-۳ مقدمهبا توجه به مطالب مطرح شده در بخش مقدمه، در اینجا با استفاده از یک روش تحلیلی، بر اساس روش به کار رفته در قسمت …

دسته بندی علمی – پژوهشی :
تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری کششی-  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری کششی- …

در مبحث دینامیک مولکولی انرژی پتانسیل بین اتمی کل سیستم مولکولی، مجموع چند ترم خاص از انرژیهای پیوندی و بر هم کنشهای غیر پیوندی می باشد که به صورت زیر تعریف می شود:Etot = Uρ + Uθ + Uw + Uτ + UVdw + Ues (۴-۱)Uρ = انرژی پیوندی ناشی از کشش پیوندUθ = انرژی پیوندی ناشی از تغییر …

تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری کششی-  …

تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری کششی- …

که ثوابت و مقادیر آنها عبارتند از:εij = ضریب انرژی خوش عمق ۱σij = ضریب فاصله تعادلیεic-c = ۴٫۲۰۳۸ × ۱۰-۳ eVεisi-si = ۱٫۷۴۴ × ۱۰-۲ eVσic-c = ۰٫۳۴ nmσisi-si = ۰٫۳۸۲۶ nmεi و σi تنها وابسته به یک اتم (مثلا Si یا C) میباشند.———————————————-Well-depth energy factorنکتهی حائز اهمیت این است که پتانسیل واندروالسی زمانی در محاسبات وارد می شود که …

تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری  …

تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری …

σij ………………………….…………………………………………….. ضریب فاصله تعادلیu ……………………………………………………………………….. چگالی انرژی کرنشیV …………………………………………………….…….. حجم نانولوله کربنی تک جدارهσ …………………………………………………..……………… تنش کل وارده بر نانولولهE …………………………………….…………………………………….. انرژی کرنشی کلY ………………………………….…………………………………………. مدول الاستیکA ……………………………..………… مساحت سطح مقطع نانولوله کربنی تک جدارهr ……………………………………..……………………………………….. شعاع نانولولهt ………………………..……………………………….………………… ضخامت نانولولهL ……………………………………………………………………. طول کل اولیه نانولولهε ……………………………………………………………………….. کرنش کل نانولولهγ …