فايل دانشگاهی – 
ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا  …

فايل دانشگاهی – ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا …

عنوان صفحه ۴-۶- ارکان جرم قتل عمد با ترک فعل ……………………………………………………………….. ۶۸۴-۶-۱- رکن قانونی …………………………………………………………………………………………… ۶۹۴-۶-۲- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل ……………………………………………….. ۶۹۴-۶-۳- تأثیر اسباب خطر نسبت به مجنی علیه …………………………………………………. ۷۰۴-۶-۴- رابطه سببیت ………………………………………………………………………………………. ۷۰۴-۶-۵ رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل ………………………………………… ۷۲فصل …

مقاله علمی با منبع : 
ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه-  …

مقاله علمی با منبع : ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه- …

۶-۲-۲- ترک وظیفه ناشی از ایجاد خطر قبلی …………………………………………………… ۱۰۵۶-۲-۳- ترک وظیفه ناشی از پذیرش اختیاری مسوولیت …………………………………… ۱۰۵۶-۳- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف و صورت مختلف ارتکاب جرم ……………. ۱۰۶۶-۳-۱- جرایم مستلزم حد ……………………………………………………………………………… ۱۰۶۶-۳-۲- جرایم مستلزم قصاص ………………………………………………………………………… ۱۰۷۶-۳-۳- جرایم مستلزم پرداخت دیه ………………………………………………………………… ۱۰۸۶-۳-۴- جرایم مستلزم …