سایت مقالات فارسی – بررسی فرهنگ سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر …

۵-۴-پیشنهادهای کاربردی ۱۳۵۵-۵-پیشنهادهایی جهت پژوهش های آتی ۱۳۶منابع و مآخذ ۱۴۲فهرست شکل هاعنوان صفحهشکل :۱-۱- مدل فرهنگ سازمانی دنیسون ۴شکل ۲-۱- مؤلفه های فرهنگ ۲۰شکل ۲-۲- ابعاد فرهنگ سازمانی از نظر ریکاردو و جولی ۳۱شکل ۲-۳- مدل هاروی ــ براون ۵۰شکل ۲-۴- مدل ارزیابی ریسک فرهنگی استانلی دیویس ۵۲شکل ۲- …