نقش دانشگاهها در فرآیند کارآفرینی و تجاری سازی نوآوری ها (مطالعه موردی مراکز …

انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….168 فهرست جداول عنوان  …………………………………………………………………………………………………………………….صفحه جدول(2-1) خلاصه تحقیقات ویژگی نیاز به توفیق در افراد کارآفرین…………………………………………..35 جدول(2-2) خلاصه تحقیقات ویژگی تمایل به مخاطره پذیری در افراد کارآفرین…………………………..37 جدول(2-3) خلاصه تحقیقات ویژگی مرکز کنترل در افراد کارآفرین………………………………………….39 جدول(3-1) اطلاعات و آمار مراکز فنی و حرفه ای استان اردبیل……………………………………………….115 جدول(4-1) توزیع فراوانی …

تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان

درآغاز هزاره ی سوم ، با گذر از دوران صنعتی موج چهارم حیات بشر که پیتر دراکر اصطلاح « جامعه دانش » را برای این موج به کار می برد ، شکل گرفته است و مدارس کشورهای پیشرفته در این دوران به ویژگی هایی دست یافته اند که با آن …

ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی- قسمت ۳۶

بیشترین مقدار همان متغیربا انجام استانداردسازی، مقادیر هر یک معرفها به‌صورت عددی مابین صفرتا یک به دست میآید. به‌نحوی‌که روستای دارای بهترین وضعیت در متغیر X عدد یک و روستای دارای نامناسبترین حالت در همان متغیر عدد صفر و سایر روستاها به‌تناسب وضعیت متغیرX مقادیری مابین صفر و یک را …

دسته بندی علمی – پژوهشی : نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی مورد مطالعه کارکنان …

۲٫۸۵ ۳٫۶۲ ۲٫۶۹ ۳ ≥ شاخص ≥۲ /df Chi-Square(نسبت کای اسکوئر بر درجه آزادی) (منبع: میزر، گامست و گارینو،۱۳۹۱: ۶۵۴-۶۵۲)۴-۴-۳) آزمون فرضیه‌های پژوهشدر جدول ۴-۱۴ نتایج آزمون فرضیههای پژوهش گزارش شده است. مقدار ضریب مسیر استانداردشده و مقدار معنی‌داری گزارش شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود بررسی روابط و مدل …

سایت مقالات فارسی – نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی مورد مطالعه کارکنان ادارات کل بانک …

۲-۵-۱) تحقیقات خارجیاگرچه اولین کتاب درباره رفتار سازمانی مثبت‌گرا (نگاشته شده توسط لوتانز، کارولین یوسف و بروس اولیو، انتشارات دانشگاه آکسفورد ۲۰۰۷) اخیراً منتشر شده است، اما تحقیقات در مراحل مختلف، به نظر می‌رسد که به آینده آن‌ها امید قابل‌توجهی وجود دارد. برای مثال در یک مطالعه ۷۴ نفر از …

تحقیق – نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی مورد مطالعه کارکنان ادارات …

سکوت خاموشامیدواریسکوت سازمانیرفتار سازمانی مثبتگراتابآوری/شکیباییمنبع: Fred Luthansمنبع:Pinder and Harlosسکوت مطیعخوشبینی شکل ۲-۵٫ مدل مفهومی تحقیق خلاصه فصلدر این فصل به تشریح مبانی نظری رفتار سازمانی مثبتگرا و سکوت سازمانی پرداخته شد. در ادامه تلاش شد که ضمن ارائه متعدد از ابعاد رفتار سازمانی مثبتگرا، به مفاهیم آن‌ها پی برده شود و هر …

پژوهش – نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی مورد مطالعه کارکنان ادارات …

خلاصه فصلدر این فصل پس از بیان مسئله پژوهش و اهمیت و ضرورت آن، اهداف، فرضیهها و مدل مفهومی تحقیق آورده شد. در ادامه و در فصل ۲ به بررسی بیشتری دربارهی متون و سؤالات پژوهش خواهیم پرداخت. فصل ۳ روششناسی مورداستفاده این تحقیق را شرح خواهد داد، فصل ۴ …

نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی مورد مطالعه کارکنان …

 قابلیتهای حالتگونه مثبت ………………………………………………………………………………… ۱۸اهداف روانشناسی مثبتگرا و کاربرد آن برای محل کار …………………………………… ۱۹رفتار سازمانی مثبتگرا …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۲-۳-۱) مفهوم رفتار سازمانی مثبتگرا …………………………………………………………………………………… ۱۹۲-۳-۲) معیارهای رفتار سازمانی مثبتگرا ……………………………………………………………………………… ۲۰  ابعاد رفتار سازمانی مثبتگرا ……………………………………………………………………………………. ۲۱۲-۳-۳-۱) امیدواری …………………………………………………………………………………………………. ۲۲   خودکارآمدی/ اعتماد به نفس ……………………………………………………………… ۲۳خوشبینی ……………………………………………………………………………………………. ۲۶تابآوری/ شکیبایی ……………………………………………………………………………… ۳۰تاریخچه رفتار …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۹۱- قسمت …

بنابراین به طور کلی به منظور بررسی نیکویی برازش کل مدل[۳] از شاخص مجذور خی دو (x2)، شاخص نسبت مجذور خی دو به درجه آزادی(x2/df)، شاخص نیکویی برازش(GFI)، شاخص نیکویی برازش تطبیقی(AGFI)، شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)(بنتلر[۴]، ۱۹۹۹) و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب(RMSEA)(برون[۵] کادک[۶]، ۱۹۹۳) استفاده گردید. نسبت شاخص مجذور خی دو به …

متن کامل – بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۹۱- قسمت ۱۷

از نظر هدف، این پژوهش را می توان پژوهشی تحلیلی و از نوع تجربی طبقه بندی نمود، چرا که با هدف آزمودن فرضیه ای مشخص طراحی شده است و به بررسی روابط علت و معلولی میان متغیرهای تعریف شده می پردازد(طیبی،۱۳۸۸). به منظور دستیابی به اهداف تحقیق حاضر مبنی بر …