ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی- قسمت ۱۰

ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی- قسمت ۱۰

اجزای سیستم:اجزای سیستم یا همان عناصر سیستم، عواملی هستند که موجودیت سیستم را شکل میدهند و دررسیدن به هدفهای سیستم آنها را یاری میدهند.این اجزا عبارت‌اند از:ورودی سیستمواحد پردازشخروجی سیستمکنترل و بازخوردمحیط سیستممرز سیستممحیط سیستممرز سیستم.شکل ۲-۶: اجزای سیستمانواع سیستم:در یک طبقه‌بندی کلی و معروف سیستمها به دو گروه سیستمهای …