پژوهش دانشگاهی – 
نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۴۲

پژوهش دانشگاهی – نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۴۲

روستا، احمد، ونوس، داور،ابراهیمی، عبدالحمید(۱۳۷۸)، مدیریت بازاریابی، تهران، سمت.رنجبریان، بهرام، براری، مجتبی(۱۳۸۸)، بازاریابی رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری، پژوهش‌نامه مدیریت اجرایی، سال نهم، شماره ۲٫سالاری، غلامرضا(۱۳۸۳)، بازاریابی رابطه‌مند، تدبیر، شماره ۱۴۸٫سعید محمدی، غ. ر.(۱۳۸۴)، نگاهی به فلسفه‌های مدیریت بازاریابی، اداره مطالعات و بازاریابی بانک رفاه.سرمد، زهره و دیگران(۱۳۸۷)، روش‌های …