تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری  …

تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری …

σij ………………………….…………………………………………….. ضریب فاصله تعادلیu ……………………………………………………………………….. چگالی انرژی کرنشیV …………………………………………………….…….. حجم نانولوله کربنی تک جدارهσ …………………………………………………..……………… تنش کل وارده بر نانولولهE …………………………………….…………………………………….. انرژی کرنشی کلY ………………………………….…………………………………………. مدول الاستیکA ……………………………..………… مساحت سطح مقطع نانولوله کربنی تک جدارهr ……………………………………..……………………………………….. شعاع نانولولهt ………………………..……………………………….………………… ضخامت نانولولهL ……………………………………………………………………. طول کل اولیه نانولولهε ……………………………………………………………………….. کرنش کل نانولولهγ …