تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری کششی-  …

تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری کششی- …

که ثوابت و مقادیر آنها عبارتند از:εij = ضریب انرژی خوش عمق ۱σij = ضریب فاصله تعادلیεic-c = ۴٫۲۰۳۸ × ۱۰-۳ eVεisi-si = ۱٫۷۴۴ × ۱۰-۲ eVσic-c = ۰٫۳۴ nmσisi-si = ۰٫۳۸۲۶ nmεi و σi تنها وابسته به یک اتم (مثلا Si یا C) میباشند.———————————————-Well-depth energy factorنکتهی حائز اهمیت این است که پتانسیل واندروالسی زمانی در محاسبات وارد می شود که …