تاثیر تیمار روغن سویا بر جذب رطوبت و خواص مکانیکی تخته فیبر-  …

تاثیر تیمار روغن سویا بر جذب رطوبت و خواص مکانیکی تخته فیبر- …

۵-۱-۲- اثر روش تیمار بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی نمونههای آزمونی…………………………….۴۷۵-۱-۳- اثر دما تیمار بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی نمونههای آزمونی………………………………..۴۸۵-۱-۴- اثر زمان تیمار بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی نمونههای آزمونی……………………………..۴۸۵-۲- پیشنهادات …..۴۹منابعفهرست منابع ۵۰فهرست جدول‌هاعنوان صفحهجدول ‏۱ ۱: مشخصات روغن سویا ۹جدول ‏۳‑۱: ویژگیهای روغن سویا ۱۶جدول ‏۳‑۲: شرایط متغیرهای …