پژوهش دانشگاهی – 
نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۴۲

پژوهش دانشگاهی – نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۴۲

روستا، احمد، ونوس، داور،ابراهیمی، عبدالحمید(۱۳۷۸)، مدیریت بازاریابی، تهران، سمت.رنجبریان، بهرام، براری، مجتبی(۱۳۸۸)، بازاریابی رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری، پژوهش‌نامه مدیریت اجرایی، سال نهم، شماره ۲٫سالاری، غلامرضا(۱۳۸۳)، بازاریابی رابطه‌مند، تدبیر، شماره ۱۴۸٫سعید محمدی، غ. ر.(۱۳۸۴)، نگاهی به فلسفه‌های مدیریت بازاریابی، اداره مطالعات و بازاریابی بانک رفاه.سرمد، زهره و دیگران(۱۳۸۷)، روش‌های …

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۵

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۵

نگهداری مشتریان[۱۴۴] – فرآیند تشخیص و برگرداندن[۱۴۵] مشتریان از دست داده شده و غیرفعال به وسیله جذب دوباره آنها توسط شرکت و محصولات و خدمات.هر کدام از این سه مرحله توسط رابطه فعلی با شرکت تعریف شده و شامل ردیف اهداف استراتژیکی خود، تاکتیک‌های بازاریابی و معیارهای سنجش می‌باشند.شکل۲-۴ فرآیندهای بازاریابی رابطه‌مند …