نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۴۳

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۴۳

Palmatier W.R., Scheer L. K., Houston M. B., Evans K.R., Gopalakrishna S.(2007), Use of relationship marketing programs in building customer-salesperson and customer-firm relationships: Differential influences on financial outcomes”, International Journal of Research in Marketing, Vol.24, pp.210-223.Payne, A., Christopher, M., Clark, M. & Peck, H. (1998). Relationship marketing for competitive advantage …

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۳۱

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۳۱

با توجه به اینکه سطح معنی‌داری برای معیار پیشبرد فروش بیشتر از ۰۵/۰ می‌باشد، می‌توان ادعا نمود نوع تحصیلات اثر معنی‌داری بر پیشبرد فروش ندارد، ولی برای سایر عوامل(اعتمادسازی، تعهد، مدیریت ارتباطات و مدیریت تعارض) چون مقدار Sig. کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد، می‌توان ادعا نمود نوع تحصیلات اثر معنی‌داری دارد …

دسته بندي علمی – پژوهشی : 
نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۲۳

دسته بندي علمی – پژوهشی : نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۲۳

۰۰۰/۰ ۸۲/۳ ۶۸۸۲/۰ ۴۲۴/۱۱ (۹۶۷۵/۰ و ۶۸۰۸/۰) همان‌طور که از جدول۴-۱۳ مشاهده می‌شود، میانگین معیار مدیریت تعارض بیشتر از ۳ است. طبق آزمون t، مقدار Sig. مربوط به معیار مدیریت تعارض از ۰۵/۰ کمتر بدست آمده که این موضوع نمایانگر رد شدن فرض صفر است، یعنی میانگین مدیریت تعارض مخالف …

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۲۴

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۲۴

معیار P-ValueSig. (2-tailed) میانگین انحراف معیار آزمون t فاصله اطمینان ۹۵ % پیشبرد فروش ۰۰۰/۰ ۷۴/۳ ۵۶۲۴/۰ ۷۱۴/۱۲ (۸۶۶۶/۰ و ۶۳۲۳/۰) همان‌طور که از جدول۴-۱۵ مشاهده می‌شود، میانگین معیار پیشبرد فروش بیشتر از ۳ است. طبق آزمون t، مقدار Sig. مربوط به معیار پیشبرد فروش از ۰۵/۰ کمتر بدست آمده …

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۹

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۹

(۳)۳-۸-۴ آزمون t مستقلاگر فرضیه مطرح شده به مقایسه میانگین دو جامعه(گروه) بپردازد، برای بررسی درستی یا نادرستی آن باید از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده کرد. برای آزمون تساوی میانگین دو جامعه، لازم است ابتدا بررسی شود آیا واریانس دو جامعه برابرند یا خیر. به عبارت دیگر آزمون …

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۱۱

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۱۱

در این پژوهش برای بررسی روایی پرسش‌نامه از روایی محتوی استفاده می‌شود. برای تعیین اعتبار محتوی، پرسشنامه به چند نفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت و بازرگانی داده شده و از آنها در مورد سوالات و ارزیابی فرضیهها نظرخواهی گردید، نهایتاً روائی پرسش‌نامه تایید گردید.۳-۱۰ خلاصهدر این فصل، ضمن …

سايت مقالات فارسی – 
نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۸

سايت مقالات فارسی – نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۸

۵-۱ تعهد Commitment ۵ ۶-۱۰ کیفیت ارتباطات Communication ۵ ۱۵-۱۱ مدیریت تعارض Confict ۵ ۲۰-۱۶ پیشبرد فروش Promote ۱۰ ۳۰-۲۱ جمع کل ۳۰ ۳-۸ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌هادادهها به عنوان آگاهیهای خام و پردازش نشده، ابتداییترین شناخت پژوهشگر پیرامون پاسخهای احتمالی هستند که در رابطه با …

علمی :
نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۴

علمی : نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۴

بازاریابی مبتنی بر معامله بخشی از پیکره نظریه بازاریابی رابطه‌مند است. هدف بازاریابی رابطه‌مند ایجاد روابط رضایتمند متقابل با طرف‌های کلیدی، به منظور کسب درآمد و حفظ کسب و کار با آنها در بلندمدت می‌باشد. گومسون نیز در مطالعات خود تغییر تدریجی دردیدگاه بازاریابی را بصورت زیر به تصویر کشیده …