دسته بندی علمی – پژوهشی : 
تعیین ارقام مقاوم به زنگ قهوه ای Puccinia recondita  f.sp. tritici  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : تعیین ارقام مقاوم به زنگ قهوه ای Puccinia recondita f.sp. tritici …

گندم وحشی آراراتیکوم T. araraticumج: هگزاپلوئیدها (۲n=42 , AABBDD) گندمهای نان یا معمولیگندمهای نان یا معمولی T. aestivum L.گندم کلوب T. compactum Host.گندم اسپلت T. spleta L. and T. macha Dek& Meگندم شات T. sphearococcom Perc. T.vavilviiJakubz گندم با فرمول ژنوم AAAAGG ‌T. zhukovski Men& Er۱-۲ اهمیت بیماریبا توجه به وسعت سطح زیر کشت غلات و قدمت زراعت گندم، این گیاه در طول رشد مورد حمله …